Viktigt

Bryt Rädslans kraft

BRYT RÄDSLANS KRAFT OCH TA TILLBAKA MAKTEN ÖVER LIVET!

Du säger ofta «jag kan inte», när du i själva verket menar «jag vill inte» eller «det tänker jag inte göra». Du kan verkligen inte göra sådant som att hoppa upp på tak eller springa om en racerbil, men du kan komma över varje rädsla. Det kan vara obehagligt, du kan darra, svimma, svettas och få influensaliknande symptom, men du kan ändå göra det. Rädslan är inte bara en motståndare, den är också en guide och rådgivare.

Det är naturligt och till och med lämpligt, ett sundhets tecken, att låta rädslan lotsa dig genom fysiskt riskabla situationer, där bristande uppmärksamhet eller vårdslöshet skulle kunna leda till svåra skador eller döden. Inte desto mindre bör du uppskatta rädslan för dess viskande eller ropande varningar. Rädslan ropar till dig som en överbeskyddande mor, som du alltid bör lyssna till men inte alltid lyda. Visa det skrämda barnet inom dig större respekt, men mindre lydnad. Det kan ju faktiskt vara klokt eller dumdristigt, hjälpsamt eller hämmande. Uppskatta rädslan som en försiktighetens röst, men se den som en mur att klättra uppför, ett hinder att ta sig över, en utmaning att möta, en maning till handling.

När du märker att du undviker att göra vissa saker därför att du känner rädsla eller motvilja har du mött ditt sanningens ögonblick. Vad ska du då göra? Alla som har upplevt ett sanningens ögonblick, som har känt rädslan och hoppat från flygplanet, gått ut på scenen och satt sig vid pianot eller börjat tala inför en publik eller på annat sätt gått fram till kanten av stupet och hoppat, vet dessa något mer som vi försagda själar inte vet. Att när vi väl är uppslukade av handlingen försvinner eller bleknar rädslan, därför att uppmärksamheten inte längre är inriktad på vad som skulle hända, utan på vad som verkligheten händer. Rädslan kan finnas kvar, men du märker den inte.

Du kanske har upptäckt att ju mer rädsla du känner inför en utmaning, desto större blir känslan av upprymdhet när du har besegrat den. Få ord rymmer större tillfredsställelse än:«Jag klarade av det!» Varje gång du konfronterar din rädsla genom att göra det du vill eller behöver göra, praktiserar du insikt i vardagen. Då det visar sig att rädslan inte är en hindrande vägg, utan en dörröppnare av möjligheter, inte till världens ände, utan till dess början. Ibland måste du hoppa förtröstansfullt i blindo och skaffa vingar på vägen ner.

När det gäller att oroa sig för framtiden så är det oftast onödigt att lägga energi på det som du oftast inte kan påverka eller det som kommer att hända. Oron för framtiden grundar sig på rädslor du bär på. Om du kan eliminera dessa rädslor så kan du leva mera i nuet. Tar du hand om nuet på ett optimalt sätt så blir chanserna betydligt större att du framtiden kommer att utvecklas till den du är.

Som du har märkt är inte alla rädslor lika specifika och klart definierade som att hoppa från ett högt hopptorn eller hålla tal. På samma sätt som en del av oss inte märker när vi blir
manipulerade, utnyttjade eller förförda förrän det bankas in i skallen på oss, kan vi undgå att känna igen rädslans subtila och lömska manipulationer när den uppträder som en vag, knappt märkbar känsla av obehag eller tvivel. Ofta inser vi inte ens att det är rädsla vi står inför, när den uppträder i form av nervositet, tveksamhet, förhalning, motvilja, bristande intresse eller i sin mest lömska form tvivel på sig själv.

Som små barn föll det oss aldrig in att tvivla på oss själv. Allteftersom vi växer upp och börjar jämföra oss själva med andra så börjar vi bilda oss en uppfattning om vår kapacitet. Nästan alla våra uppfattningar om kompetens eller kapacitet härrör från vår tro att vi saknar talang, när vi i själva verket bara saknar erfarenhet. Vi bär alla med oss en kort eller en lång lista på saker vi uppriktigt tror att vi är ganska dåliga på. Vi kan rättfärdiga uppfattningarna med exempel ur vår egen erfarenhet. Men vad som tycktes vara sant då behöver inte vara sant nu.

Kunskap är många gånger nyckeln till minskad rädsla. Det sägs att vi alla är okunniga, men i olika avseenden. På samma sätt är vi alla rädda, men under olika omständigheter. Du och jag kan känna rädsla när vi står längst ut på ett tio meter högt hopptorn i simhallen och funderar på att göra ett svanhopp. Erfarna simhoppare känner dock ingen eller endast svag rädsla i samma situation, därför att ett sådant enkelt hopp inte längre utgör någon risk för dem. Men när de utförde sitt första svanhopp eller när de lär sig ett nytt moment som de inte provat tidigare, känner de också rädsla. Rädslan minskar i takt med att kompetensen ökar. Vår kunskap förbättrar ofta även självkänslan.

Under vår livsresa kanske vår rädsla når det stadium då vi möter varje situation med skräck för vad som kan bli fel. Under vår utveckling lär vi oss bit för bit att övervinna vår rädsla för människor eller för att göra saker som vi alltid har velat göra men inte vågat göra. Successivt lär vi oss att möta en situation, inte så att vi är rädda inför den utan så att vi ser vad den ger för möjligheter. Genom att du utvecklas kan du börja urskilja klart vad du är rädd för och hur du reagerar i början. Lär du dig mer om din rädsla oavsett hur obetydlig eller meningslös den är, så kan du fatta beslut om den istället för att bara reagera på den.

Om du ser tillbaka på några av de handlingar som du utfört under din livsresa upptäcker du att du inte var motiverade av en insikt att lyckas, utan snarare av en rädsla att misslyckas. Om denna rädsla för att misslyckas är förenad med alltför höga förväntningar kan det hända att du försmår tillfällen som du velat gripa, att du blir helt handlingsförlamade mitt i en ny djärv satsning eller kan det föranleda dig att tömma ut din energi på att undvika misslyckanden hellre än att lyckas.

Alla dessa rädslor berövar dig glädjen att utvecklas till den du är. Rädslan att misslyckas eller att uppträda som en misslyckad person kan förfölja dig nog så mycket i din utveckling. Som talesättet säger: «De som satsar djärvt måste ibland riskera att falla» Det ligger ett stort värde i att uppleva misslyckanden, avslag förlägenhet och skam. Du upptäcker att himlen inte faller ner utan att liver går vidare. Och om du fortsätter att försöka fortsätter du att utvecklas.

Rädslan för att misslyckas kan vara hälsosam om den hindrar dig ifrån att ge dig in i saker som du inte passar för eller om den dämpar din storslagenhet. Att du inte vill att något du ger dig in på skall misslyckas är en normal och sund reaktion, som kanske kan bidra till att du känner dig motiverad att arbeta hårdare. Frågan är, hur vet vi när vår rädsla för att misslyckas är realistisk och hälsosam och när den är en ohälsosam rädsla som hindrar vår utveckling och dominerar våra liv?

Ett sätt att komma fram till huruvida vår rädsla är realistisk eller ohälsosam är att prata om den öppet med någon annan eller att känna inåt i oss själva om det känns rätt för oss eller inte och följa den inre rösten, vi kan även ägna oss åt att vara i mental stillhet (meditation) för att få vägledning.

När det gäller rädslor och oro som ligger djupare kan den regelbundna vanan av mental stillhet tjugo minuter eller längre varje dag få betydande effekter på längre sikt genom
att du kommer i kontakt med ditt inre sanna jag som i sin tur innebär att du kommer till nya insikter om dig själv och våra rädslor samt din livssituation, det kan också ge dig en känsla av inre frid som lindrar din rädsla.

Low-key indoor portrait of a girl lying on a bed, hands over her mouth, white curtains on the background, lit with off-camera flash, Sydney 2012

Viljan att diskutera din rädsla öppet med en annan människa ger oss också en god insikt. Ofta finner du att du är offer för en falsk rädsla som försvinner när den ställs inför din egen
uppriktighet. Du kanske upptäcker att dina rädslor är normala och att de delas av andra människor och att du behöver arbeta med dem. Det är viktigt att komma ihåg att den som
har det sista beslutet, om du skall lyssna till en speciell rädsla eller inte, är du själv.

En människa som försöker bestämma sig för om han eller hon skall utvecklas, upptäcker kanske att ett sådant beslut är förenat med en del rädsla. Genom att dela rädslan upptäcker du att den är en normal reaktion och att den delas av många andra. Att dela med sig av din rädsla minskar dess makt över oss och ger oss styrka att fullfölja beslut trots att en del av vår rädsla kan kvarstå. Att veta att du inte är ensam och att du inte är den första som ställs inför ett visst beslut kan ge dig den styrka du behöver.

När du utvecklas i rätt riktning försöker du inte bli av med din förmåga att känna rädsla utan snarare att bli av med en rädsla som dominerar ditt liv eller gör intrång på fullkomligheten av din tillväxt och utveckling. När du blir medveten om dina rädslor och står ansikte mot ansikte med dessa har du mer valfrihet när det gäller hur du reagerar på dessa, men det krävs mod. Det engelska ordet för mod, «courage» kommer från det latinska ordet «cor» som betyder hjärta. Alltså kan vi säga att uppmuntra någon är att «använda hjärtat» att ge någon hjärta.

Att göra någon missmodig innebär att vi tar ut hjärtat (på engelska heter det discourage). Rädsla kan göra oss missmodiga. Den kan ta hjärtat ur kroppen på oss och hindra vår utveckling. Modet kan visa sig genom din vilja att ta ett litet steg emot fruktan hellre än ett överväldigande stort steg som du inte kan genomföra. Din vilja att ta en risk i fruktan är ingen liten bagatell. Om du delar denna triumf kan du få en grund att stå på så att du vågar ta flera steg och det uppmuntrar också vår omgivning. Att erkänna de framsteg du har gjort när det gäller att bli fri från den rädsla som dominerar ditt liv, ger upphov till mod och förtröstan när det gäller att bemöta dina rädslor i framtiden.

«Fri från rädsla» innebär att du är befriad från ett liv som är dominerat av rädsla hellre än att du är befriad från förmågan att känna rädsla. När rädslan leder oss fram till en kämpa och fly reaktion så kan det vara farligt och det är mycket troligt att det blir så genom att du är rädd för att misslyckas eller att avvisas.

En regelbunden inventering av den roll som rädslan spelar i våra liv gör att vi vågar erkänna att rädslan existerar. Genom att dela rädslan med andra får du det mod och den tillit som du behöver för att bemöta den samt genom mental stillhet det är två sätt att arbeta med dina rädslor för att komma till insikt och för att hitta din inre sanning och omvandla dem.

Rädsla är en känsla av bekymmer och oro. Jag definierar rädsla som den känsla i vår varelse som driver oss att sörja för vår säkerhet och trygghet. Att bemästra vår rädsla innebär att nå herravälde över den och inte låta sig styras av den. Men hur bemästrar vi den? Buddha föreslår att vi skall kuva, men inte helt eliminera, våra önskningar och behov. Buddhismen rekommenderar medelvägen, att vi skall göra oss lidelsefria. Andra österländska traditioner rekommenderar självbehärskning, kristendomen säger att vi skall älska Gud och Jesus som vår enda frälsningsmöjlighet och de praktiska filosoferna visar på instrument som hjälper oss att kuva våra begär med resultatet att vi kontrollerar det medvetna jaget för att bli det sanna Jaget.

K O Smith säger att «rädslan är frukten av otillräcklig, avgränsad eller förvanskad kunskap och ytterst ett symptom på störd inre harmoni». Vad vi enligt honom behöver göra är att: först slappna av och sedan helt lugnt granska oss själva tills vi kommer underfund med de verkliga orsakerna till våra inre spänningar, våra bekymmer och vår brist på själv behärskning. Då inser vi att allt detta inte har någonting att göra med vårt innersta väsen och inte heller har någon egen oberoende tillvaro, utan parasiterar på våra felriktade tanke energier. Det var lite olika tankar om hur vi kan besegra vår rädsla, även jag har några förslag om hur vi kan gå till väga för att besegra vår rädsla dessa är:

1. Att slå in på en väg som leder till befrielse för det sanna jaget
2. Att ta itu med att omprogrammera vårt liv.
3. Mental stillhet och tystnad (meditation)
4. Börja lyssna inåt, (känns det rätt så är det rätt)
5. Träna upp din närvaro och uppmärksamhet
6. Lär dig att andas rätt.
7. Livs och Självreflektion.

Det jag rekommenderar är ingenting nytt. De har under tidernas lopp framförts i många kulturkretsar och på många olika sätt. Vi måste börja med att studera vårt eget sanna jag. Vi måste undersöka oss själva lika objektivt som vi undersöker en stol eller en maskin. Vilka är våra starka sidor? Vilka är våra svaga? Vilka behov har vi, och vad har vi för önskningar och begär? När vi har kartlagt allt detta, måste vi lära oss avstå från det som vi inte behöver på vår självvalda och medvetna utvecklingsväg.

När vi objektivt studerat vårt eget sanna jag, kan vi ta del av hur andra har gjort före oss. Därmed kan läsningen av filosofiska, andliga böcker och skrifter vara till hjälp samt memoarer och biografier om personer som kommit närmare sin egen inre gudomlighet likaså. Allt detta ger jämförelse objekt. Vi finner att vi inte är unika. På livets väg finns det andra som gjort samma undersökningar, även om det kanske skett på andra sätt. Den kunskap de ger oss bekräftar att vi inte är ensamma. De och vi är spegelbilder av varandra.

Vi sitter i samma båt, och detta faktum behöver vi inse tidigt i livet. Den franske biologen Jean Rostand sade: «En person som alltför tidigt fjärmas från mänsklighetens gemensamma
intressen, utsätts för inre utarmning.» Låt oss därför inte fjärma oss från andra.

Det delfiska oraklet Sokrates gav oss uppmaningen «Känn dig själv», och Platon hans lärjunge påstod att «det liv som inte undersöks, är inte värt att leva». För att lära känna vårt sanna jag och inse vår samhörighet med andra, måste vi ge avkall på vår personliga välfärd till förmån för en alltomfattande kärlek och medkänsla. Besegrandet av vår rädsla är bara ett av de sätt på vilka vi kan uppskatta oss själva och mänskligheten. Vi gör varandra en tjänst genom att visa oss sådana vi verkligen är och vara öppenhjärtiga mot varandra på ett tillits- och kärleksfullt sätt. I sitt första brev säger Johannes (4:18): Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan.

Det finns bara kärlek i universum, dess fiende är inte hat, utan rädsla. Alla negativa känslor som existerar beror på rädsla, och är oftast en fasad för att lättare kunna stå ut med rädslorna. Problemet är att vi som sagt gömmer rädslorna bakom andra känslor, vilket gör dom svåra att finna För att bli lycklig och må som du förtjänar så handlar det om att du först och främst ska hitta dina rädslor som kan gömma sig bakom hat, ilska, avundsjuka, svartsjuka, sorg etc. Nästa gång du känner en negativ känsla, fråga dig varför du känner den, och vart den bottnar. Säg att du hatar en viss människa. Istället för att gå omkring och hata (sprida ännu mer negativitet), fråga dig då varför du hatar. Troligen kommer du fram till att människan i fråga trampat på en öm punkt, annars, hade du faktiskt inte brytt dig. Denna ömma punkt som hittades är din rädsla.

Vi kan säga att den som sårar dig faktiskt hjälper dig. Efter du insett att denne behöver mer hjälp än du, kan du börja granska dina ömma punkter (rädslor). Varför tog du egentligen så illa upp den där gången? Sluta försök bortförklara saker och ting och ta tag i det, jag vet att det kan kännas motigt. Se på dig själv från helt okritiska ögon, granska dig själv utifrån och in. Att bara acceptera att rädslan finns där är ett enormt steg.

De allra flesta rädslor grundar sig någonstans i rädslan av att bli utan. Utan kärlek, utan prylar, utan status, utan mat. Hur blir vi då kvitt denna känsla av yttre behov? Jag skall berätta hemligheten för dig .Att vara fattig på någonting är inte att ha lite, utan att känna det som om man hade lite. Nyckeln ligger i att ändra på dig själv, och sluta försök anpassa världen efter dina rädslor. När någon trampar på dina ömma punkter bör du först inse att det är mer synd om den som trampar än dig själv.

Den som trampar på dig har större rädslor än vad du har och måste hävda sig över dem, och även över dig. Jag ber dig inte älska din fiende, bara granska situationen. Inse att du inte är offret i dramat! Detta första steg är stort och väldigt svårt för många. Låt det ta den tid det tar, men ansträng dig! Inte för din fiendes skull, utan för din egen.

Du är nu väl medveten om rädslans kraft och hur fast vi människor sitter i dess grepp, men du är också medveten om möjligheterna till befrielse. En process som kräver både eget ansvar, insikt, vilja och mod. I detta för mänskligheten nödvändiga arbete finns dock hjälp att tillgå. Denna hjälp finner vi ur en universell gudomlig kraft med vilken vi kan bryta rädslans illusioner och återta vårt sanna ursprung. Denna kraft är kärleken. Kärleken är rädslans motpol. När vi är i kärlek är vi inte rädda, då har vi inget att frukta. Min upplevelse av kärleken är att den bor överallt och att den är mycket mer än bara en känsla. Allt vi behöver göra är att ta emot den och välkomna den i våra liv.

Kärleken är källan till allt som lever och existerar, universums ande. Kärleken läker allt det som en gång blivit sårat. Kärlek eller rädsla, den ena utesluter den andra. I kärlek finns ingen rädsla, i rädslan ingen kärlek. Kärleken blir den avklarnade enkelheten, utan alla problem som kommer genom ditt ego och överlevnads jag. Antingen är du närvarande i den, därmed är du kärlek. Eller så är kärleken frånvarande och då kan man vara säker på att rädslan finns där: För att förlora kontrollen, för att inte vara säker på att leva upp till kraven, för vad andra ska tycka, tänka, känna, göra eller säga. Och händer inte något av det vi är rädda ska hända, börjar vi kanske fantisera om varför reaktionen uteblev. Så sluts cirkeln i jakten på den negativa bekräftelsen vi förtrycker oss med i en missriktad strategi att nå erkännande.

Vi människor befinner oss i en paradox. I vår starka frihetssträvan hindras vi av våra rädslor. Det kan förklaras med att frihet förutsätter åtaganden som mod, ansvar, självkontroll och egenmakt. Frihet är inget evigt tillstånd vi en vacker dag uppnår utan den är något vi dagligen behöver erövra och beskydda. Vi människor har tyvärr svårt att begripa denna paradox, men intuitivt känner vi att det är så det förhåller sig. Därför väljer de flesta av oss att fly friheten och istället följa rädslans väg. Följden blir ett val att förbli ett litet barn eller en arg tonåring istället för att fortsätta växa. Detta är en starkt bidragande orsak till att världen ser ut som den idag gör.

Vägen till att återfinna ditt ursprung är lång och mödosam, men också vacker och fylld med liv. Färden börjar med att illusionerna som styrt ditt liv ses igenom, bilder skapade i vårt falska jags ögon ditt ego. Resan fortsätter med att släppa taget om dina begär, beroenden, vår girighet och egoism som du var tvungen att skapa för att överleva. Istället öppnar du upp och accepterar din djupa sårbarhet vilken alltid legat gömd inom dig. Du läker relationen med ditt inre sårade barn och med ditt sanna jag. Utifrån den platsen kan du sedan med nya ögon möta dig själv och världen. En färd ifrån överlevnad till sanning. En sanning som bor inom oss alla, bara tillfälligt undanstoppad i vårt inre.

Att leva i sanning är inget tillstånd du plötsligt erhåller utan snarare en ny livsinriktning. Du kommer alltid erfara en överlevare inom dig själv, sådana är vi ursprungligen skapta. Låt oss acceptera detta. Vi är trots allt människor i en värld som blivit galen, men som vi alla har möjlighet att påverka och förbättra.

Avslutningsvis hoppas jag att det du läst väcker mod och lust att våga ta ytterligare några steg på färden. Min övertygelse är att vi behöver varandra när våra livsstigar då och då
korsas. Jag önskar dig god resa och på återseende.

Sinnesro bönen
Gud giv mig sinnesro
Att acceptera det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan.
Och förstånd att inse skillnaden

Bryt Rädslans kraft Läs mer »

Väx till den DU är

VILL DU VÄXA TILL DEN DU ÄR?

I vår barndom fick vi lära oss att vissa känslor var bra och vissa var dåliga. De bra känslorna var när vi var snälla, tysta och lydiga. De dåliga känslorna var t.ex. ilska, fantasi, envishet och vilda lekar. Alltså lärde vi oss de bra känslorna. Vi ser mammor som skriker och eller hotar sina gråtande små barn. Är du inte tyst nu så får du ingen glass! Hur uppfattar dessa småbarn världen? Jo. Jag måste göra som mamma säger, jag måste vara snäll. Barnet förnekar sina känslor och slutar gråta, mamman blir nöjd. Barnet tänker, jag är fel. Måste vara snäll. Som barn växer vi sedan upp med denna grund tanke att det handlar om att anpassa sig.

Vi människor har en förmåga att fördöma oliktänkande och originella människor. Vi dömer dem beroende på hur de ser ut eller hur de uppför sig. Ingen får gå utanför vårt samhälles kollektiva livslögner. Om någon gör det så skall vi allt visa att de inte är välkomna. Men är det inte insidan som är det viktigaste? Jo, det håller ju alla med om, om vi frågar dem. Men vi människor har en annan förmåga till, nämligen den att vi säger så mycket utan att egentligen stå för det vi säger. Vi har lärt oss att på utsidan skall allt vara snyggt och prydligt. Kan det vara så att vi människor faktiskt i stort sett inte tänker själva utan låter andra tänka åt oss? Är vi bara «programmerade robotar» Ja, till en viss del. I stort sett, JA.

Om vi tittar på vårt samhälle idag så ser vi att våra känslor endast är tillåtna om samhället säger att det är tillåtet. Nu kan vi fråga oss. Varför? Är det så här vi vill leva? Nej! Men rädslan för att bli utanför är så stark att vi anpassar oss hela tiden efter vad andra tycker. Vi anpassar oss så mycket att vi till och med har slutat att ifrågasätta, om detta verkligen är sunt. Vill vi verkligen förtrycka oss själva så här. Vill vi verkligen förneka våra innersta känslor?

Detta har gjort att vi har svårt att säga ifrån, fantasin är blockerad och vi är begränsade i vårt sätt att leva, känna och tänka. Det kommer också att vara så tills den dagen vi bestämmer oss för att finna oss själva. Att kämpa för sin egen frihet är bland det klokaste en människa kan göra. För utan att förstå oss själva förstår vi heller inte andra. Och då är den sanna kontakten bruten. Kvar finns då dessa begränsningar, från vår barndom. Våra programmerade jag som består av våra livslögner och anpassningsförmåga det som vi fått från föräldrar, skolan, släktingar och samhället. Sedan «hjälps» alla åt att upprätthålla detta system och vi söker omedvetet människor som har samma slags begränsningar som oss själva.

Så länge du inte bryter dessa invanda livsmönster kommer ingen förändring att ske i ditt liv. Vad är detta som du så desperat försöker uppnå? Du kommer ingenstans i livet så länge du tror att du «måste» göra som alla andra. Vilket innebär droger, destruktivitet, våld, krig, mobbing osv. Detta kan endast «botas» genom insikt, förståelse, inlevelse och medkänsla.

Det som styr är dina inprogrammeringar från barndomen. Du tänker, så får du ju inte göra eller hur kan hon/han göra så. Men utan våra programmeringar från barndomen så skulle vi vara öppna och fria. Krig, elände och våld skulle inte längre existera. Vi människor skulle mötas på ett ärligare sätt. Vi skulle våga vara oss själva och vårt ursprung är kärlek, ödmjukhet och medmänsklighet.

Utan insikt om ditt inre sanna jag kan du heller inte uppnå den andliga sidan av ditt liv. Liv är att få vara i känsla, tanke, handling. För att veta vilken du verkligen är så måste du först lära känna ditt inre sanna jag. Sen får du inte låta samhällets «tillåtande» styra dig. Utan det handlar om att lära dig att göra det som du känner känns rätt för dig själv. Andlighet ur mitt perspektiv är, att få uttrycka, vara, göra samt agera utifrån vad som känns rätt för mig.

Vi kan inte bortse från något av det, då förlorar vi återigen vårt sanna jag. I t.ex. Indien ses schizofrena människor som högt andligt utvecklade. Vi kan inte stirra oss blinda på vårt sätt att tänka på. Vem säger att andra kulturer är flera år bakom oss eller att dom skulle vara mindre intelligenta än människorna i västvärlden. Kanske det är så att indierna har en kunskap om människan som vi inte har medan vi har kunskap om teknologin. Men vad är viktigast här i livet?

Känslomässig utveckling eller teknologisk utveckling? Visst ligger det en sanning i alla kulturer, vi kan heller inte förkasta eller bortse från andras sanningar. År 3000 kanske mänskligheten har kommit så långt att dom börjar inse att andra kulturer visste hur vi bör leva för 2000 år sedan. När vetenskapen inte kan bevisa mer, då människan inser med förnuft och logik att kärlek inte heller är bevisat men existerar ändå.

Utveckling är något som växer inifrån. Var du befinner mig om en månad, ett år eller om tio år beror på dig själv och att du är 100 % ansvarig för dina val och handlingar, tankar och upplevelser. Det är också viktigt att komma ihåg att du aldrig kan ändra en annan människa, men däremot kan du ändra dig själv. Jag är helt säker. Livet bjuder på ett oändligt antal möjligheter om du bara är öppen för att se dem. Det som ter sig som oöverstigliga problem visar sig ofta, när du fått facit på hand, vara dolda välsignelser. Jag är helt övertygad om att livet egentligen går ut på att vi ska vara glädjefyllda och lyckliga samt att vi ska hjälpa varandra. För att uppnå detta gäller det att lära oss att skapa en inre frid och harmoni som inte rubbas även om världen utanför oss rasar.

Jag tror alltså inte att lyckan finns utanför oss i t.ex. materiella ting eller i form av någon person, utan inuti oss. Sök därför inåt och lär dig att älska dig själv, istället för som många av oss gör, straffa oss själva. Vi är oändligt mycket mer än bara våra fysiska kroppar och det är när vi inte vet eller glömmer bort detta faktum som livet ofta går snett.

De vanligaste hindren för utveckling / förändring är följande:

Livsmönster, Anpassningsförmåga
Vanor, rutiner, automatik, slentrian
Brist på tålamod och uthållighet.
Oklart vad du vill och inte vill.
Brist på konkret handlingsprogram.
Att inte våga eller vilja.
Livslögner, Rädsla
Behov av trygghet.
Önsketänkande, ånger.
Bortförklaringar, dålig prioritering.

Våra livsmönster, livslögner och vår anpassningsförmåga gör det därför svårt att agera utifrån vem vi är, vi har bara en påklistrad fasad. Vi vet inte vilken vi egentligen är under fasaden, det är enklare att bara följa med och befinna sig i centrifugen, och inte gå sina egna vägar för där tror vi att vi vet vi vem vi är och vilken status vi har. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv och inte bara efter omgivningen krav och skapade standard.

Livsmönstret eller din inre trygghetszon är en återvändsgränd den leder till att du fastnar och håller fast dina rädslor, blockeringar, problem, du blir maktlös, trött och uppgiven, du skyller på allt och alla för din livssituation och du ser inga lösningar Du fortsätter att göra som du alltid har gjort, du vet vad du har inte vad du får. Därför vi fortsätter om, om och om igen, även fast resultatet blir lika varje gång ändrar vi inte. Alla människor vill utvecklas, men många vet inte hur de ska göra, de saknar en konkret handlingsplan. Resultatet blir då oftast att vi bara går runt i cirkel och «upprepar livet» om och om igen. Livet blir trist och tråkigt.

Vill du ändra på något i ditt liv, så innebär detta att gå utanför ditt livsmönster det vill säga din inre trygghetszon, och häva dina inre spärrar samt dina inre blockeringar. För att lyckas med detta handlar det om att våga förändra, göra misstag, ta risker, se möjligheterna, hitta nya vägar, släppa dina rädslor och tänka jag vill jag kan, samt det viktigaste att vara närvarande till 100 % på nästa steg som du tar. Se allt du gör som en utmaning, det handlar om att låta bli att låta andra människor bestämma åt dig, det handlar om att ta ett eget ansvar för ditt liv så kommer du att utvecklas till den du i verkligen är.

Besvara följande frågor:
• Vad är dina möjligheter som människa ?
• Vågar du lyckas i din livssituation ?
• Vågar du misslyckas i din livssituation ?
• Vågar du förändra det som inte är bra för dig ?
• Vågar du ta risker i ditt dagliga liv ?
• Vad är din största utmaning i livet just nu ?
• Vad hindrar dig från att leva bättre ?

Du föds med en stor inre styrka vilket innebär att du föds som en hel människa, med de funktioner som krävs för att utvecklas och finna dina syften i livet. Ett litet barns enkla och naturliga resa genom de första åren består av att ständigt upptäcka fler sidor hos sig själv och lära sig nytt. För oss människor är detta en resa som pågår hela livet om vi öppnar våra sinnen för att utvecklas. Som barn har du ägt alla dessa grundläggande kvaliteter, som har så stor betydelse för att du ska utvecklas i livet. Den stimulerande uppgiften är nu att återupptäcka dessa enkla grundvalar inom dig själv och omsätta dem i praktisk handling. Klarar du det så blir livet
roligare, meningsfullt och utvecklande.

Utveckling är en process som fortskrider hela livet om du hänger på tåget med öppna sinnen inför de situationer och de människor du möter på livets stig, öppna sinnen innebär utveckling, stängda sinnen och fastlåsning i vår inre trygghetszon innebär ingen utveckling utan endast att du går tillbaka i din utveckling. Det handlar för dig om att lära dig att utveckling och förändring = trygghet, när du lärt dig detta så känner du dig trygg hela tiden i din utveckling och i din förändring som människa.

Vi människor har problem med att lyssna till vårt sanna jag och bejaka vår intuition. Vi vet att vi tänker fel tankar, men vi har inte förmågan att tänka nytt. Vi fortsätter istället att göra som vi alltid gjort. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Inte speciellt utvecklande och mycket begränsande, eftersom det ju alltid är den som kommit till en egen insikt som bryter sina blockeringar, spärrar och begränsningar. Jag kommer på den här hemsidan ta upp hur du kan utveckla dina mentala och andliga förmågor. Då det är dessa som utgör dina inre begränsningar samt sätter upp dina blockeringar inför dig själv, andra och olika situationer som du ställs inför, du befinner dig i en inre trygghetszon, ditt livsmönster där du både är rädd för att lyckas och för att misslyckas.

Att växa som människa är att hela tiden utveckla nya färdigheter, få nya insikter och att upptäcka mer av sig själv för att därmed bli en mer hel människa All utveckling är en process som fortgår hela tiden i livet om du är öppen för alla intryck och förändringar. Som du vet så blir stillastående vatten snart skämt, medan det rinnande vattnet alltid är friskt och gott.

Därför är det nödvändigt att ständigt ge akt på dig själv, var du befinner dig och om du står stilla eller är rörelse. Att växa som människa omfattar i hög grad också sättet att förhålla sig till fel. Att ha gjort fel betraktas ofta som nederlag och särskilt om andra påpekar dem är det lätt att uppfatta det som personlig kritik. Men att göra misstag är ju som regel en förutsättning för att utvecklas och så småningom göra rätt.

Livets största utmaning. Det är att omvandla din kunskap till att bara göra det, det innebär att du utnyttjar förmågan att agera efter din kunskap, det är då när även de mest lovvärda planer blir förverkligade. Allt är lättare sagt än gjort. Men hur intelligent eller talangfull du än är, är det endast handlingarna som skapar ditt öde. För att fullfölja ett eget löfte eller beslut måste du vara medveten om att leva efter tre ord, Att göra det !

Många gånger söker du genvägar, metoder, tekniker eller olika strategier för att kunna göra en speciell sak istället för att bara göra det du behöver göra. Genom att bara göra det, så återerövrar du friheten i ditt liv. Du har en fri vilja, men din vilja är inte alltid fri. Frihet har ett pris, livet har hinder att ta sig över. För att göra det krävs insikt, hängivelse, ansvar, tålamod, envishet och ståndaktighet.

Svårigheter skrämmer endast när du inte kommit till en egen insikt. Din inre styrka är som en muskel, den blir starkare av att användas, och liksom musklerna behöver den röra på sig och arbeta. Din inre styrka väntar på att bli åkallad, på att bli starkare. Nu har du din chans att åter minnas, bygga upp, väcka och erövra din inneboende styrka. Din inre styrka finns där utan att göra något, det är som en stark häst utan något att göra. Du behöver din inre styrka för att företa din inre resa, du behöver en riktning, en uppgift, ett uppdrag, du behöver ett syfte som betyder något för dig.

Nästan alla har vi genomfört positiva förändringar bara för att snart återfalla i våra gamla vanor, så för varje kliv framåt så följs det som ett brev på posten att man halkar ett stycke bakåt. Det här beror på en naturlig undermedveten ovilja att släppa välbekanta livsmönster. Att bryta en negativ vana eller att etablera en positiv sker i två steg, det första är att lyssna inåt för att få vägledning för att sedan genomföra den önskade förändringen och det andra är att behålla den.

Gamla livsmönster har en tendens att åter göra sig påminda om vi inte kan hålla kvar det nya länge nog för att det ska bli välbekant. Det kan ta mellan tre månader och ett år. Motstånd mot förändringar hör livet till. Förståelse för att det förhåller sig så gör inte förändringar lättare, men du inbillar dig i alla fall inte att det ska gå lätt. Du kan använda dig av din inre styrka för att komma över motståndet.

Rädsla för att misslyckas kan uppfattas som svag vilja genom att den förhindrar framsteg med den tilltalande logiken: «Om jag aldrig gör mitt bästa kan jag aldrig misslyckas, eftersom jag vet att jag kunde ha lyckats om jag verkligen hade ansträngt mig till det yttersta.» Eller också kan rädslan framstå som osäkerhet: «Jag kan göra det men inte lika bra som andra, så varför bry sig om det?» Eller som tvivel på sig själv: «Jag är helt enkelt inte redo än.»

När något behöver göras i ditt liv kan du hitta på många goda skäl till att inte göra det. Men när du tittar upp och ser dig omkring märker du att det fortfarande behöver utföras. För att komma över att du inte vill göra det, eller istället för att sätta upp andra hinder i din väg, sök först upp din närvaro, bestäm dina prioriteringar, känn din förmåga och försök att tänja dina gränser. Handla sedan, för framgång och utveckling reduceras alltid till detta. Lär känna dina motståndare, tillämpa sedan din inre styrka.

Du kan välja någon av nedanstående två grundmetoder för
att bryta ditt livsmönster och ändra inriktning på ditt liv:

1. Du kan inrikta din hela din energi och uppmärksamhet på att försöka omprogrammera ditt sinne, bekräfta din mentala och andliga styrka, frigöra dina känslor och visualisera positiva resultat, så att du till sist kan utveckla självkänsla, självförtroende nog för att demonstrera modet att bekräfta att du är tillräckligt motiverad för att
göra det du behöver göra.

2. Eller du kan bara göra det.

Vardagslivet tillhandahåller många möjligheter att både bemöta och sätta sig över sina inre begränsningar, och därigenom vinna både inre styrka och befrielse. Bli inte ursäkternas mästare, om jag bara hade haft mer tid, mer pengar, bättre möjligheter, andra föräldrar, en mer förstående partner, inga barn osv.

Det handlar om att finna din inre styrka den du inte visste att du hade. Genom att lyssna inåt kan du hitta kraften att härda ut inför dåliga odds eller svåra hinder. Din inre styrka och att bara göra det är en huvudnyckel till en livsinsikt i vardagen. Det skulle vara trevligt om du kunde behärska livet utifrån din fåtölj, nå dina syften enbart genom att tänka positivt eller att använda visualisering. Men kraften att förändra beror inte på vad du hoppas, tänker, känner eller ens tror, den beror på vad du gör. Det kan vara svårt att handla och livet kan vara svårt.

Det är också meningen, i alla fall i ibland, för det är bara det livet kräver av dig som vill utvecklas. Vardagslivet är en form av andlig tyngdlyftning och du är här för att bygga upp din ande. Bara de modigaste själarna kommer till den här jordiska skolan. Och bara själar som är på väg att återuppväckas ägnar sig åt en hemsida som den här.

Om du har läst så här långt har du all den inre styrka som du behöver. Där det finns en insikt av att bara göra det, finns det också en motsatt kraft. Resultat kräver ansträngning, kanske till och med uppoffringar. Även om du vet att något är bra för dig, även om du vet att du verkligen borde göra det, även när du hett önskar att det ska bli verklighet, även om du håller med om värdet av att, känna ditt syfte och göra vad som behöver göras, vinner motviljan ibland över din inre styrka. Så var snäll mot dig själv. Det kan ta tid att väcka din inre styrka.

Det beror helt och hållet på dig själv hur lång tid det tar. Negativa tankar och känslor kan dyka upp, men din inre kraft kommer att växa tills du en dag ett ögonblick, upptäcker att du har gjort något du egentligen inte kan.

Under hela historien har de som åtagit sig storslagna uppgifter, inte bara litat till sin egen inre styrka, utan också till en högre insikt som för den längre än deras egen personliga makt sträcker sig. När vi strävar efter att nå bortom oss själva, även i vardagen, eller när vi kämpar mot dåliga odds eller stora svårigheter, kan vi åkalla en inre styrka. Oräkneliga människor som fört en kamp på liv eller död med alkohol eller andra droger har funnit en inre styrka och insikt. Vare sig du tror på en yttre Gud eller relaterar mer till en universell ande eller din egen livskraft eller andlighet, kan du, genom att underordna dig viljan hos ditt sanna högre jag, din ande eller Gud, finna en oändlig styrka. Den styrkan kan hålla dig uppe medan du börjar försöka att uppnå dina syften,
önskningar.

Som små barn föll det oss aldrig in att tvivla på oss själv. Allteftersom vi växer upp och börjar jämföra oss själva med andra så börjar vi bilda oss en uppfattning om vår kapacitet. Nästan alla våra uppfattningar om kompetens eller kapacitet härrör från vår tro att vi saknar talang, när vi i själva verket bara saknar erfarenhet. Vi bär alla med oss en kort eller en lång lista på saker vi uppriktigt tror att vi är ganska dåliga på. Vi kan rättfärdiga uppfattningarna med exempel ur vår egen erfarenhet. Men vad som tycktes vara sant då behöver inte vara sant nu. Fula ankungar har en förmåga att utvecklas till svanar.

Din inre styrka är en trofast vän som finns vid din sida både under själens soliga dagar och under de mörka nätterna. Den talar lugnt om vad som är viktigt och bra. Du kan lita på din inre styrka för den kommer inifrån dig själv. Vi kan träna hårdare eller vi kan träna smartare. Här följer några enklare, smartare sätt att med inre styrka och insikt färdas i riktning mot dina drömmar.

Lite av något är bättre än mycket av ingenting. Det är troligare att du gör, och fortsätter att göra, det som är bekvämt och enkelt. Det är bättre att vara i mental stillhet (meditera), eller be under 10 minuter varje dag än under en timme en gång i veckan. Tanken på att göra vad du behöver göra, även när du inte känner dig motiverad, kan verka orealistisk och utom räckhåll. Ändå har du tillämpat din inre styrka många gånger, när du har gjort vad som varit nödvändigt på arbetet i skolan eller i hemmet, oavsett om du kände dig energisk,
intresserad eller motiverad.

Tänk efter vilka uppoffringar du har gjort och vilken envishet du har visat prov på för att lära dig en sportgren, spela ett musikinstrument, kliva upp varje morgon för att gå till skolan och arbetet, uppfostra barn eller att bygga upp ett långvarigt förhållande. Tänk på allt du har åstadkommit som har krävt både tålamod och skicklighet under långa perioder, du gjorde vad som krävdes av dig oavsett om du kände för det eller ej, nu gäller det för dig att tillämpa samma inre styrka på den utmaning du nu står inför. Om du är frestad att ge upp, kom ihåg att du aldrig behöver ta mer än ett steg åt gången. Tänk på allt arbete som du lagt ner på att må dåligt, du behöver kanske bara lägga ner en tiondel av allt detta för att förändra någonting i ditt liv för att må bättre.

Enligt gammal andlig lag leder disciplin till frihet. Det här låter som en motsättning, eftersom de flesta av oss tolkar disciplin som det vi inte vill göra och frihet som det vi vill göra. Men de av oss som har uppnått ekonomisk frihet, social frihet, frihet att resa vad de vill, frihet att ta åt oss den kunskap vi vill ha, det har vi gjort genom att lyssna på vår inre vägvisare och genom uthållighet. Den största mänskliga friheten är den fria viljans kraft. Men vi är bara fria till den grad vi har frigjort oss från slaveriet under inre blockeringar och begränsningar.

Väx till den DU är Läs mer »

Bota din Själsliga Anorexi

BOTA DIN SJÄLSLIGA ANOREXI

Shamaner anser att alla vi anpassade människor är sjuka genom att vi har en parasit som har kontroll över sinnet och hjärnan, vill vi vara fria som ett litet barn, måste vi förklara krig mot parasiten och bli en själens krigare som gör uppror och kräver självständighet med rätten att använda vårt eget inre sanna jag. Att vara en själens krigare ger oss en möjlighet att kämpa för att leva vår egen inre livssanning och att vara den vi vill vara, att leva det liv vi vill leva.

För att kunna förändra dig och din livssituation handlar det om att komma till en insikt om vem du är. Att komma till en insikt om att du är en produkt och ett koncept inte skapad av dig själv dina värden, tankar och känslor utan av andra såsom familjen, vänner, skola, miljö, TV, reklam, tidningar, kulturen du lever i, alla måsten, bör, ska samt krav, förväntningar, trosuppfattningar, anpassningsförmåga.

Det handlar för dig om att börja reflektera och komma till en insikt om hur du lever ditt liv och kliva ur centrifugen och inte bara låta ditt liv rinna ut i sanden, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att DU tänker på hur du verkligen vill leva ditt liv. För att uppnå detta handlar det om att komma till insikt över dina själsliga, mentala och andliga förmågor. För att finna svaret gäller det att söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Utan det handlar om att uppfylla denna längtan inom dig.

Detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och vad du verkligen vill göra med ditt liv, ingen annan människa kan säga «så här är du». Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din sociala omgivning utan i förhållande till dig själv. Det är viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet vem du är, därför att vi människor har en tendens att identifiera oss med våra roller och vilka saker som vi omger oss med, vilket innebär att vi försöker att hela livet anpassa oss till den bild andra har av oss men när allt har skalats bort, vem är du då?

Om du känner att du inte är någon genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då gäller det att du börjar känna efter, vad du verkligen vill göra, känna och våga uttrycka
vem du är, utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig. Börja med att träna upp dig i att stanna upp och tänka efter om det är dina åsikter eller andras som du rapar upp för att behaga. Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv.

För att du ska kunna bli en hel och levande människa så handlar det om att du ska komma till en insikt och lära känna dig själv. Människan har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där vi säkert vet vad det är som driver oss, var vi kommer ifrån, vad vi skulle vara beredd att dö för. Därför gäller det för dig att komma till olika insikter, såsom till exempel. Vad innebär det att leva för dig? Vem vill du vara? Vad vill du verkligen göra? Vad vill du uppnå i ditt liv? Och sträva mot det.

När du har kommit till en medvetenhet om vem du är samt vet vart du är på väg, då har du kontakt med ditt naturliga sanna jag och då vet du vad du vill och inte vill, detta innebär också att du vågar följa din egen linje och vågar visa den du verkligen är. Det finns många svårigheter då det gäller att komma underfund med vem vi är och att våga visa det, vilket gör att vi ofta smiter ifrån det.

Efter det att du kommit till insikt så ger det en förmåga och skicklighet i att ta ledningen över ditt liv och förverkliga det du strävar efter i stort som smått. Varje människa har enorma möjligheter inom sig. Att kunna ta tillvara dem har sitt pris. Men det är billigt det kostar inte mycket. Det som krävs är medvetenhet om vilka möjligheter som finns och det krävs en insikt i att det är jag själv som avgör. Att inte vara medveten och låta andra människor styra över sig det kostar mer.

Det gäller många gånger att hitta tillbaks till de förmågor som du hade som barn fram till att du var tre år, då var du fri att säga, tänka, känna, tycka, göra utrycka allt vad du ville, som barn var vi helt vilda som ett djur eller en blomma, med ett stort leende, vi vågade utforska världen vi vågade göra misstag och misslyckas för att lyckas. Vi brydde oss inte om det förflutna eller oroade oss för framtiden, vi levde enbart i nuet, vi njöt av livet det var härligt att leva.

Din färd genom livet bör ske med öppna sinnen, genom att du älskar livet och allt vad det har att erbjuda, där varje dag är en njutning, där du lär av både misslyckanden och framgångar,
då dessa gör att du växer som människa, men då handlar det om att inte ta livet för allvarligt för du kommer ändå inte levande ur det och göra det du tycker är roligt och meningsfullt varje dag och hela tiden arbeta för att ha det så, och inte resignera för vad din omvärld tycker och tänker.

Att möta livet levande och inte enbart existerande är en utmaning! En utmaning att våga bryta mönster. Våga uppleva med alla sinnen, känslor och förmågor. Våga växa. Våga vara den du verkligen är, inte bara ett ihåligt skal. Utan levande inifrån och ut, med en insikt om att det är härligt att leva, med allt vad det innebär. Liv är rörelse. Liv är framåtskridande och utveckling. Liv är glädje, lycka, harmoni, frid och trygghet inifrån. Liv är att ta ett 100 % ansvar för sin livs upplevelse och aktivt deltaga i och styra den upptäcktsresa som livet faktiskt kan vara. Det gäller att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större
förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår livsresa får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur vi lever i glädje, lycka, frid och harmoni och hur vi får en känsla av personligt värde och personligt värdighet samt en stor portion meningsfullhet.

Det viktigaste i livet är egentligen att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på dig själv som människa. Att du blir klar över dina inre livslögner och skaffar dig en överblick över tillvaron, ser sammanhangen och förstår meningen med livet. Att du skapar tillit till ditt sanna jag. Genom tillit till ditt inre sanna jag kommer du alltid att ha det du behöver idag och i all framtid.. Alla gamla livslögner och anpassningsbenägenhet har vibrationer från en svunnen tid. Du går från bra eller dåligt till det bättre, och därmed kan du släppa all rädsla, och börja leva i nuet.

De gamla tingen som inte längre används har vibrationer från det förflutna. Det förflutna är över nu. Det är nuet som räknas. Det är en sorglig upplevelse att sitta vid dödsbädden hos någon som är ångerfylld att höra denne säga att han/hon så gärna skulle vilja ha ytterligare ett år så att han/hon hann göra allt det han alltid drömt om, men trott att han/hon inte kunde göra förrän de har gått i pension. De har alltid skjutit sina drömmar på framtiden. Det flesta människor lever inte det liv de skulle vilja. Mycket av det som håller dem tillbaka från att uppfylla sitt öde finns egentligen inte. Det är bara bilder i huvudet. Det är inga verkliga hinder. Vi borde aldrig låta våra rädslor eller andras krav och förväntningar sätta gränserna för vårt öde.

Du som fortfarande har tid är privilegierad. Men tänk på att du har bara ett liv och det är så onödigt att skärma av det med rädsla och falska hinder. Irenaeus som var en fantastisk filosof och teolog under andra århundradet efter Kristus, sade: «Guds härlighet är den människa som lever fullt ut».

Det är underbart att tänka sig att den verkliga gudomligheten är den närvaro där allt harmonierar skönhet, enighet, kreativitet, skapandekraft, mörker och negativitet. Den gudomliga älskar den fulla närvaron i livet. Om du tillåter dig att bli den människa du är stämmer plötsligt allt överens. Om du lever det liv du älskar får du trygghet och lycka. Inte sällan beror den stora bristen på lycka inom och omkring oss på det faktum att vi inte lever det liv vi älskar, utan snarare det liv vi förväntas leva. Vi har inte samma rytm som vårt sanna jags dolda signatur och ljus. Varje själ har en unik form. Det finns ett förborgat öde för varje människa. När du strävar efter att upprepa vad andra har gjort eller tvingar dig själv in i en annan form förråder du ditt sanna jag.

Det handlar för dig om att återvända till den inre ensamheten och att vara i mental stillhet, för att återfinna den dröm som finns djupast i din själ. Du måste närma dig drömmen likt ett barn som går på upptäcktsfärd. När du återupptäcker din barnlika natur kommer du in i en behaglig värld fylld av möjligheter och du kommer att ta dig dit allt oftare, till den plats där allt är lätt och som du är lycklig på. Den falska bördan lättar från dina axlar. Du kommer i rytm med ditt sanna jag. Din inre sanning lär sig successivt att träda fram i skönhet på denna underbara jord.

Den viktigaste och mest kärleksfulla relationen du någonsin kommer att ha är relationen med dig själv. Alla andra relationer kommer och går. Den enda person du är tillsammans med för evigt är dig själv. Din relation till dig själv är evig. Hur är då den här relationen? Vaknar du varje morgon och är glad för att möta dig själv? Är du en person som du tycker om att umgås med? Tycker du om dina egna tankar och känslor? Skrattar du med dig själv? Älskar du din kropp? Är du nöjd med att vara den du är? Är du nöjd med det liv du lever?

För att vara den du vill vara i morgon,
handlar det om att älska den du är idag.

Om du endast älskar och högaktar den person du är i morgon kommer detta lätt att följa dig resten av livet. Jag ser så ofta människor som söker sätt att utvecklas för att kunna bli det och den de önskar. Ofta följer uppskattningen av det lärda, av det uppnådda inte riktigt med. Det är som åsnan med moroten framför huvudet. Åsnan jagar och jagar men når aldrig fram till den. Att ha en morot i det du sysslar med är väldigt viktigt men när uppskattningen hela tiden flyttas till nästa sak, nästa utmaning mister moroten sin tjusning.

Vi vet egentligen att livet är vägen och inte målet men vi lever alltid för nästa ögonblick. Vi lever och söker det som vi ännu inte uppnått för att vid målet sätta nya mål utan uppskattning av det uppnådda. Du kan aldrig bli lycklig och tillfredsställd om lyckan endast existerar i det som du ännu inte uppnått, om tillfredsställelsen är beroende av de saker som framtiden har i sitt sköte.
Du skall givetvis sträva för att förbättra dig, men om du inte uppskattar de saker du lär dig, varför skall du då lära dig, varför skall du utvecklas om endast det som du ännu inte lärt dig är värt att lära och värt att veta. Du behöver inte stressa och kämpa för att vara värdig livet som du fått. Du behöver bara njuta på det sätt du finner lämpligt och i njutningen ligger avbetalningen på din kropp och ditt liv. Vad det nu än är som skapat oss, vad det än är som talat om och bestämt att vi skall vara här, så tror jag (oavsett tillverkarens härkomst) att han, hon eller det hade för avsikt att produkten, att skapelsen skulle ha det bra, att vi skulle utnyttja de resurser som finns, att vi skulle njuta av de saker som finns där för oss att njuta av.

Du kan aldrig säga, aldrig lova hur du känner i morgon, för vari ligger då livet, vari ligger då våra nya upptäckter, utvecklingar och lärdomar. Du kan inte säga idag hur du tycker, tänker eller känner i morgon. Om du idag bestämmer dig för morgondagens övertygelser, så har du ju stannat din utveckling, då kan du endast stagnera och då har faktiskt livets gåva «att lära och utvecklas i nyfikenhet» stängts in för att inte mera släppas ut.

Allting är möjligt det enda som begränsar denna insikt är dina egna tankar, känslor och ditt livsmönster som har lärt dig att livet skall vara på ett visst sätt, på det sätt du lärt dig. Med ett öppet sinne närmar du dig ett obegränsat medvetande som innebär att allting som du stöter på, allting som du hör, som du ser och känner kan vara ett frö till en potentiell ny verklighet.

När du ser lärdomar i allt, när du inser att varenda människa är din lärare såväl som du är deras kan ditt sinne äntligen öppnas och närma sig den oändliga kapacitet som är du. Visst kan du väl försöka att få till trevliga situationer, men förvänta dig aldrig dem. Förvänta dig aldrig att din fru/man skall älska med dig, se det som en gåva inte som en plikt. Förvänta dig inte att dina vänner skall bete sig på ett visst sätt, att framgången eller motgången måste bli som du hade tänkt.

Livet har många riktningar. Det är vars och ens sak att välja vilken riktning vi vill gå i. Friheten att välja är en stor gåva. Den kan leda dig till ett återvänds ställe, en plats där det inte tycks finnas någon öppning, men om du fortsätter att försöka och följer ditt sanna jag då kommer du alltid rätt..

Lägg märke till ditt livsmönster, notera hur ditt medvetande arbetar i samverkan med hur ditt sanna jag känner i vissa stadier av livet. Använd detta som en riktlinje. Ditt liv kan ibland likna en labyrint, men det finns en väg ut. Det handlar om att välja. Att hitta vägen ut ur labyrinten det är en fråga om trial and error.

Vi människor är skapande varelser. Då vi skapat hela jordens utveckling på gott och ont. Detta skapande finns hos varje människa. Med vår fria vilja skapar vi det vi vill ha, gott eller ont, positivt eller negativt Om vi inte mår bra, om vi har sjukdomar, kriser och problem eller vad som än händer och har hänt oss så har vi själva bett om det. Vi har själva skapat det för att lära oss. Därför skapar du själv hela din livstillvaro både medvetet och omedvetet.

Du har ofta svårt att förstå att du själv har ansvar för alla dina val, handlingar, beslut och att de leder dig till nästa situation som du möter, varje dag står du alltid öga mot öga med din egen skapelse. Men istället för att acceptera den du är, så föredrar du ofta att skylla på andra och se dig själv som ett offer för livet eller andras illvilja.

Det liv du lever är din skapelse, det är din uppfattning av verkligheten då det inte finns någon standard verklighet i världen, utan verkligheten är olika för alla människor inför de situationer och människor de möter, du ser hela din verklighet utifrån dina erfarenhetsfilter, livslögner samt anpassnings förmåga. Genom dina inre förmågor kan du skapa den verklighet som är bäst för dig, du kan skapa dig en egen verklighet, den verklighet som du vill ha.

Verkligheten är här och nu, nästa steg du tar inte i går eller i morgon, träna upp dig med att vara mer närvarande här och nu. Detta innebär således att du inte kan förändra din livssituation, men du kan förändra dina reaktioner på den, om du gör det så kommer efter hand även ditt sinne och tankar att ändras, i förlängningen innebär detta att även din livssituation kommer att förändras.

De flesta människor förnekar att vi har möjlighet att skapa precis allting i våra liv. Dessa människor är ännu inte redo att börja ta eget ansvar för sina liv, val och handlingar. De vägrar se att vi regisserar våra egna skådespel och skapar vår egen verklighet. Dessa människor tror att de är separerade från helheten. De tror på dogmer, pekfingrar och förbud. Detta är inga lyckliga människor.

När du är redo att ta ett eget ansvar för ditt eget liv, blir du en mera medveten skapare. Då börjar du att förstå att livet är och blir vad du gör det till och om du bestämmer dig för att mera medvetet gå in för att skapa det liv som du vill ha det, så kommer det att bli så. Med samma kraft som du förut skapade elände i ditt liv, kan du nu skapa glädje och harmoni. När du kommit till denna insikt så förstår du att livet är och blir vad du gör det till. Ingen annan skapar våra liv åt oss, vet du inte hur du vill leva och vara är det dags att ta reda på det nu, naturligtvis finns svaret inom oss själva, var skulle det annars finnas, det finns ingen annan än vi själva som vet hur vi vill leva och vara som människa men då handlar om att stanna upp och stilla sig och rikta frågan inåt till vårt sanna jag.

Kan det vara så att du inte vågar, för om du får reda på svaret kanske du måste förändra ditt liv på flera punkter eller tillåta den förändring som livet har i beredskap för dig så att du äntligen ska kunna förverkliga dig själv, genom att börja tillåta alla de talanger, förmågor som kan berika oss själva och vår omvärld. Hellre än att du tar reda på vad du vill, vem du egentligen är, går du kvar i din trygghet som dina problem skänker dig, problem som finns för att du ska vakna upp, puffa in dig på din rätta väg, så att du kan ta reda på vem du verkligen är, vart du är på väg, vad du egentligen vill.

Låt oss inse att det är vi själva som byggt våra fängelser, vi kan om vi vill öppna fängelse dörrarna inifrån, automatiskt kommer då livsströmmen att harmoniera kroppen, upplysa sinnet göra tankar och ord positiva, sanna och konstruktiva, allt läggs tillrätta.

Behöver du rensa din själ och ditt sinne.

• Dagdrömmer du för att fly vardagens bekymmer?
• Har du glömt att tänka på dig själv den senaste tiden?
• Känner du dig ständigt orolig och bekymrad?
• När du ska somna, oroar du dig för dagen som gått och för dagen som kommer?
• Tycker du att dina dagar och veckor kommer och går utan att det är någon skillnad på dem?
• Känns din hjärna som om vädret ständigt var dimmigt?
• Vill du ha anledning att le och skratta oftare?
• Skulle du vilja förändra din värld och ditt liv?
• Gör du mycket av det du tycker om göra varje dag?
• Är varje dag precis som du vill leva?
• Upplever du att du har tid till allt du vill göra?
• Är din agenda fulltecknad av bara sånt som du vill göra?
• Agerar du bara utifrån vad som känns rätt för dig i alla situationer?
• Arbetar eller studerar du bara med det som känns rätt för dig?
• Är alla dina relationer tillfredsställande?
• Vågar du uttrycka vad du känner, tänker och tycker?
• Arbetar du korta dagar med gott om tid att njuta av livet?
• Tycker du om och uppskattar dig själv?
• Ser du på förändringar i ditt liv som utmaningar?
• Känner du dig nöjd med dig själv för den du är?
• Lever du det liv som du innerst inne vill leva?
• Är du den du innerst inne är och vill vara?
• Är du nyfiken på livet varje dag?
• Lever och agerar du här och nu?

Bota din Själsliga Anorexi Läs mer »

Är det här ditt liv?

ÄR DET HÄR DITT LIV?

Eftersom du har lärt dig att inte agera efter vad ditt sanna jag tycker, så följer du bara med och rättar in dig i ledet och lever efter dina livslögner samt din inlärda anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv förenligt med ditt livsmönster för att hela tiden befinna dig i din inre trygghetszon, som i sin tur innebär att du hela livet lever utifrån de krav och förväntningar som din sociala omgivning har, då de förväntar sig att du ska leva vara och agera på ett visst sätt du lever nästan aldrig utifrån vad som känns rätt för dig.

Du kan inte se vilken du egentligen är, du kan inte se att du inte är fri, att bara vara dig själv är det som du fruktar mest av allt. Du sätter på dig sociala masker för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar, och att anpassa dig för att bli accepterad och för att ingå i den sociala gemenskapen och att bli omtyckt, därför spelar du olika roller, du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen vilka roller du spelar utan att reflektera vad som känns rätt för dig så följer du bara med och rättar in dig i ledet.

Genom att spela dessa olika roller blir du, osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam, planerande.

Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara.

Vilka krav och förväntningar har du på dig ?
• Från dig själv.
• Från dina barn.
• Från din man / hustru.
• Från hela din familj.
• Från far och mor samt syskon.
• Från din arbetsgivare.
• Från dina arbetskompisar.
• Från vänner och kompisar.
• Från hela samhället.

Du utsätts varje vaken minut för ett enormt livsbrus genom tidningar, radio, TV, reklam, familjen, vänner, arbetskompisar eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar som talar om för dig hur du ska vara, se ut, agera, prestera, göra samt vilka saker och prylar du ska ha. Du har svårt att värja dig för allt livsbrus.Vilket innebär att du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga.

Detta i sin tur innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Den du är bestäms av vad du har, gör samt presterar inte efter vem du är, det som styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam, rationellt tänkande. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara.

Du har även vuxit in i en värld där allt handlar om att jämföra, bedöma och värdera varandra, utifrån din anpassningsförmåga går därför hela ditt liv ut på att anpassa dig till din sociala omgivnings standardmönster. Där allt handlar om att bygga upp ett liv som syftar till att du konsumerar dig till en mening med livet och till din identitet istället för att du försöker ta reda på hur du vill leva ditt liv och vem du verkligen är, vad du verkligen vill uppnå och vad du verkligen vill göra i ditt liv utifrån vad som känns rätt för dig.

Detta är dock en krass mening med livet därför är det är viktigt att hitta tillbaka till oss själva som «human beings» snarare än som «human buyings». Vår levnadsmyt säger att «mer och nyare» är bättre. Vi har blivit «human buyings» och «human doings» istället för «human beings». Vi förväntar oss att få höjd lön allt eftersom åren går. Vi strävar efter att få större och större lägenhet eller ett hus. Vi byter till nyare bilar, mobiler, datorer. Vi skaffar mer och mer samt nyare och nyare «prylar» Även i nationalekonomin finns det en version av «mer och nyare» är bättre, som lyder
«tillväxt är bra». I denna anda tappar vi förmågan att känna efter vad som känns rätt för oss. Vi är nu inne i den klassista motståndsfasen som kallas förnekelse vi behöver inte ändra oss utan ny teknik kommer att rädda oss.

Att vara som alla andra är det viktigaste i livet, hela vår personlighet avgörs vad du har och gör samt presterar inte vilken du är. Din anpassningsförmåga gör att du hela tiden försöker att anpassa dig till vårt samhälle som är uppbyggt på konsumtion, Då du träffar nya människor bedömer du i smyg deras «framgång». Du frågar dem inte om de är tillfreds med livet och om de lever efter vad som känns rätt för dom eller efter sitt inre sanna jags intentioner, du frågar dem istället var de arbetar, studerar eller var de bor och vilka prylar de har.

Parallellt med rasism och sexism har vårt samhälle en form av kastsystem Det är inte bara Indien som har ett kastsystem för det har vi även i Sverige. Vi lever livet utifrån och in, vi väljer roller och människor som vi väljer rätter på en restaurangmeny, någon väljer bankman från arbetskolumnen, blond och blont hår från hustrukolumnen, två från barnkolumnen, kostym från stil kolumnen Volvo från bil kolumnen etc. Att passa in oss själva i dessa fyrkantiga boxar ger intrycket att livet handlar om att välja från ett bestämt urval.

Vår sociala omgivning köper inte bara vårt arbete, utan också hela vår personlig het genom sin outtalade företagskultur om hur man klär sig, hur mycket övertid vi behöver jobba för att «synas» etc. Om du är bankpersonal så har du nog absorberat ett stort antal attityder om dig själv, efterhand som du har lärt dig arbetet.

Det finns ingen som är precis som du. Du är en unik människa.
Det finns ingen man eller kvinna som är precis som
en annan. Vi har olika föräldrar, genuppsättning, uppväxtmiljö,
erfarenheter och personlighet.

Fastän vi är unika varelser försöker vår samhällsstruktur ändå att få oss att tro att vi ska vara som alla andra. I skolan har dogmen länge varit att alla behandlas lika, men hur många mår inte dåligt av detta? Enligt läroplanen ska alla behandlas som unika individer men så sker sällan mest på grund av att det saknas resurser, därför behandlas alla elever lika. De flesta företag och organisationer försöker också behandla sina medarbetare lika och få dem att anpassa sig till företagets värden så att de passar in. En modell, ett koncept eller en metod ska gälla för alla anställda.

Men det går inre att bunta ihop oss människor och påtvinga oss beteenden, metoder, koncept eller slagord som inte stämmer överens med våra egna värden och vår kapacitet. Vi kanske pratar eller agerar som om vi tycker så, men bakom döljer sig en rädsla för repressalier eller för att förlora arbetet. Vi kanske är rädda för att såra någon eller också finns det en osäkerhet för att inte passa in i sammanhanget.

Därtill kommer att de flesta inte har arbetat aktivt för att bli medvetna om sina egna värden, och då är det svårt att relatera till något eget värde överhuvudtaget. För hur ska vi kunna förverkliga någon annans värden om vi inte ens kan förverkliga våra egna?

Men vårt samhälles kollektiva livslögner tvingar oss att spela med i detta spel. Som går ut på att i mesta möjliga mån försöka efterlikna alla i vår sociala omgivning när det gäller vårt sätt att vara, leva och agera. Både vi vuxna och våra ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med.

För att tillfredsställa de krav som vår sociala omgivning ställer på oss, eller de krav som vi ställer på oss själva. Då vi hela tiden blir värderade efter vad vi gör, har och presterar i stället för den vi är. Vi duger inte om vi inte har det nyaste av allting eller åkt utomlands på semester samt gått på den eller den utbildningen.

Därför försöker vi att haka på alla kollektiva «livslögner» Vi försöker att ha mer, göra mer, vara mer än den vi är. Tiden räcker inte till. Och kraven bara ökar. Detta på grund av att vi går runt inne i centrifugen vi upprepar livet om och om igen utan att växa till den vi innerst inne är, vi ställer in autopiloten i våra liv och allt rullar på varje Sekund, minut, timme, dag, vecka, månad och år är lika vi inte vet vilka vi är utan vi agerar hela tiden genom att befinna oss i vårt inre fängelse, vår inre trygghetszon och där agerar vi genom:

 • Att inte leva i nuet
 • Lågt egenvärde
 • Oklara syften
 • Inre & Yttre Obalans
 • Passiva Beslut Val & Handlingar
 • Passiv inställning
 • Låg livsenergi
 • Din anpassningsförmåga
 • Låg självkänsla
 • Svagt Självförtroende
 • Passivt beteende
 • Passiva känslor
 • Dina livslögner
 • Fel andning
 • Alla måsten Bör & Ska
 • Oklara Syften &mål
 • Egna & Andras Krav & Förväntningar
 • Passiva tankar
 • Vårt Ego
 • Anpassningsförmåga, Slentrian, Vanor Skygglappar,
 • Önsketänkande Bortförklaringar, Trygghetsbehov.
 • Livsbruset som talar om för oss hur vi ska vara, leva och agera

Är det här ditt liv? Läs mer »

Dina Livslögner

DINA LIVSLÖGNER

Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa.

Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.

Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner. Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv. Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet.

En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig, det som betyder mycket för dig, det är grunden för ditt sätt att tänka och känna. En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ: Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult? Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera.

Varje människa har ett system av livslögner antingen även du även om du inser det eller inte. Dessa finns inom dig som ett aktivt system, det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande. En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser.

Vad är det som gör dina livslögner så viktiga? De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed hur energi skapas och kanaliseras inom dig. Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet, att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt. Det nya är att de blivit avgörande viktiga.

Livslögner är dina tanke vanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv. Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande, när livslögner stelnar
och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation. Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghetszon och livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför, detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande.

Livslögner ligger bakom varje människas verklighetstolkning, Vad är realistiskt? Vad är verkligt? Ja visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort. Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning På så sätt formas din bild av verkligheten, du vet inte, du tror. Då det är så att det du kallar verklighet inte finns. Då det är så att du i själva verket skapar din egen verklighet. Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt.

Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt
integrerade i oss själva, de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min. Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner.

Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling. Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer, till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden. Hela din omgivning påverkar din livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med din verklighetsuppfattning då bör du ändra Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner för att det känns tryggt.

Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något. En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig till att handla på ett eller annat sätt.

Dina livslögner bestämmer din egen verklighet,
då det egentligen inte finns någon standardverklighet.

Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid.

När du gör aktiva val utifrån vad som känns rätt för dig då skapas en livssanning.

När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den blir då bara vägledande och inte fast om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den begränsar dig i din egen utveckling som människa.

Du kan fråga dig själv: «Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?» Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: «Finns det något jag kan göra åt det?» Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande. De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar.

De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna leva helt och fullt, kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad till exempel i sängen innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen, när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om).

Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa, i ditt sätt att leva vara och agera, ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig, på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut.

Skapandet av en livssanning
Vi har gjort • ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag.
• Vi vågar utrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling.
• Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till
konsekvenserna.
• Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val.
• Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val.

De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan
• Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi
vet vad vi tycker i olika frågor som ibland skapar förvirring.
• Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom
vi har utvecklat förmågan att stå för våra åsikter och
säga ifrån.
• Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi
har en mer genomtänkt grundsyn och vet tydligare vart
vi «är på väg».
45

VIKTIG FRÅGESTÄLLNING
DEN AVGÖRANDE FRÅGAN LYDER

Gäller den här livslögnen eller inte?
Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv.
Det är du som avgör vad som ger inre styrka
och vad som får dig att tappa modet.
Tron har en väldig kraft
Du bestämmer själv vad du ska tro att du klarar av och det
är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer
dina egna livssanningar, då dessa fyller dig med energi
och stärker din tro på dig själv och på framtiden

Ställ följande frågor till dig själv:
Är du medveten om vilka livslögner
som verkar styrande för dig?
Är du bra på att utveckla medvetna livslögner?
Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har?
I vilken grad försöker du anpassa
ditt liv till dina livslögner?
Hur upplever du sammanhanget mellan dina
livslögner och det du säger och gör?

Dina Livslögner Läs mer »

Vems liv lever DU?

VEMS LIV LEVER DU?

Vi lever i ett informationssamhälle med högt tempo, snabba förändringar och mycket prylar. Vi utsätts för ett enormt livsbrus genom vår sociala omgivning, media, reklam, familjen, vänner, arbets eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar varje vaken minut får vi ett budskap som talar om för oss hur vi ska leva, vara och se ut och vilka saker och prylar du ska ha, detta styr och begränsar hela vårt liv till att vara en slavar och robotar under de krav och förväntningar som vårt samhälle byggt upp. Du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv bara utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv.

indecisive woman in her forties pouting with question marks

Den du är bestäms av vad du HAR, GÖR SAMT PRESTERAR inte efter vem du är, det som styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam rationellt tänkande. Ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Där vi hela tiden bedöms utifrån vad vi presterar, gör och har. Vi “spelar olika roller” där vi är en marionetter som konsumerar oss till en identitet för att passa in inom vårt samhälles ramar och inte sticka ut, för då blir vi inte accepterade, vi måste köpa och ha vissa prylar annars hamnar vi utanför den sociala gemenskapen som är uppbyggd på konsumtion. Vi vet inte vilka vi är möjligtvis vilka roller vi spelar. Den sociala omvärldens krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre omedvetet försöker vi att leva upp till vad vi tror andra förväntar sig av oss.

Genom att spela olika roller blir du, osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam, planerande. Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara. Därför sätter du på dig sociala masker för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar, och att anpassa dig för att bli accepterad och att ingå i gemenskapen och att bli omtyckt, därför spelar du olika roller, du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen vilka roller du spelar utan att reflektera vad som känns rätt för dig, du följer bara med och rättar in dig i ledet.

Därför är det svårt att hitta sig själv då vår identitet skapas genom det materiella, vad vi har för saker, vad vi gör samt var vi bor , vi har bara en påklistrad identitet. Vi “spelar olika roller” utan att känna efter vilken vi egentligen är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vilken roll vi spelar och vilken status vi har. Vi människor idag är egentligen inte levande utan vi lever bara efter vad våra arbetskamrater, kompisar, media, reklamen, samt vad all annan påverkan anser hur vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Vi lockas att ägna mer och mer uppmärksamhet åt denna yttre värld. Detta mår vi inte bra av. Vi har även ett grundläggande behov av att vända uppmärksamheten in mot oss själva, till vår inre värld.

Men det är svårt då du har vuxit in i en värld där allt handlar om att jämföra, bedöma och värdera varandra, därför går hela ditt liv ut på att anpassa dig till din sociala omgivnings standardmönster. Och i den andan går hela ditt liv ut på att bygga upp ett liv som syftar till att du konsumerar dig till en mening med livet och till din identitet istället för att försöka ta reda på vem du verkligen är, vad du verkligen vill uppnå och vad du verkligen vill göra i ditt liv utifrån vad som känns rätt för oss. Detta är dock inte en meningsfull livstillvaro där andra bestämmer hur du ska leva, vara och agera och där andra bestämmer vilken som är din identitet, “vem du är” därför är det är viktigt att hitta tillbaka till dig själv som “human being” snarare än som “human buying”.

Vårt samhälles levnadsmyt säger att “mer och nyare” är bättre”. Vi har blivit human buyings” och “human doings” istället för “human beings”. Vi förväntar oss att få höjd lön allt eftersom åren går. Vi strävar efter att få större och större lägenhet eller ett hus. Vi byter till nyare bilar, mobiler, datorer. Vi skaffar mer och mer samt nyare och nyare “prylar” Även i nationalekonomin finns det en version av “mer och nyare” är bättre”, som lyder “tillväxt är bra”. I denna anda tappar vi förmågan att känna efter vad som känns rätt för oss. Vi är nu inne i den klassista motståndsfasen som kallas förnekelse vi behöver inte ändra oss utan ny teknik kommer att rädda oss.
Att vara som alla andra är det viktigaste i livet, hela din personlighet avgörs vad du har och gör samt presterar inte vilken du är. Din anpassningsförmåga gör att du hela tiden försöker att anpassa dig till vårt samhälle som är uppbyggt på konsumtion, Då du träffar nya människor bedömer du i smyg deras “framgång”. Du frågar dem inte om de är tillfreds med livet och om de lever enligt sina inre livssanningar, du frågar dem istället var de arbetar, studerar eller var de bor och vilka prylar de har.

Parallellt med rasism och sexism har vårt samhälle en form av kastsystem Det är inte bara Indien som har ett kastsystem för det har vi även i Sverige. Vi lever livet utifrån och in, vi väljer roller och människor som vi väljer rätter på en restaurangmeny, någon väljer brandman från arbetskolumnen, blond och blont hår från hustrukolumnen, två från barnkolumnen, kostym från stil kolumnen Volvo från bil kolumnen etc. Att passa in oss själva i dessa fyrkantiga boxar ger intrycket att livet handlar om att välja från ett bestämt urval.

Vår sociala omgivning köper inte bara vårt arbete, utan också våra personligheter genom sin outtalade företagskultur om hur man klär sig, hur mycket övertid man behöver jobba för att “synas” etc. Om du är bankpersonal så har du nog t ex absorberat ett antal attityder om dig själv, efterhand som du har lärt dig arbetet. Det finns ingen som är precis som du. Du är en unik människa. Det finns ingen man eller kvinna som är precis som en annan. Vi har olika föräldrar, genuppsättning, uppväxtmiljö, erfarenheter och personlighet.

Fastän vi är unika varelser försöker vår samhällsstruktur ändå att få oss att tro att vi ska vara som alla andra. I skolan har dogmen länge varit att alla behandlas lika, men hur många mår inte dåligt av detta? Enligt läroplanen ska alla behandlas som unika individer men så sker sällan mest på grund av att det saknas resurser, därför behandlas alla elever lika. De flesta företag och organisationer försöker också behandla sina medarbetare lika och få dem att anpassa sig till företagets värden så att de passar in. En modell, ett koncept eller en metod ska gälla för alla anställda.

Men det går inre att bunta ihop oss människor och påtvinga oss beteenden, metoder, koncept eller slagord som inte stämmer överens med våra egna värden och vår kapacitet. Vi kanske pratar eller agerar som om vi tycker så, men bakom döljer sig en rädsla för repressalier eller för att förlora arbetet. Vi kanske är rädda för att såra någon eller också finns det en osäkerhet för att inte passa in i samman- hanget. Därtill kommer att de flesta inte har arbetat aktivt för att bli medvetna om sina egna värden, och då är det svårt att relatera till något eget värde överhuvud- taget. För hur ska vi kunna förverkliga någon annans värden om vi inte ens kan förverkliga våra egna?

Men vårt samhälles kollektiva livslögner tvingar oss att spela med i detta spel. Som går ut på att i mesta möjliga mån försöka efterlikna alla i vår sociala om- givning när det gäller vårt sätt att vara, leva och agera. Både vi vuxna och våra ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med. För att tillfredsställa de krav som vår sociala omgivning ställer på oss, eller de krav som vi ställer på oss själva. Då vi hela tiden blir värderade efter vad vi gör, har och presterar i stället för den vi är. Vi duger inte om vi inte har det nyaste av allting eller åkt utomlands på semester samt gått på den eller den utbildningen.

Barn och ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med vuxenvärlden. För att tillfredsställa de krav som deras sociala omgivning ställer på dem, eller de krav som de ställer på sig själva. Då de hela tiden blir värderade efter vad de gör, har och presterar i stället för den de är. Vi duger inte om vi inte har den och den saken eller gått den eller den utbildningen. Därför försöker vi att haka på alla kollektiva “livslögner” Vi försöker att ha mer, göra mer, vara mer än den vi är. Tiden räcker inte till. Och kraven bara ökar.

Detta på grund av att vi går runt inne i centrifugen vi upprepar livet om och om igen utan att växa till den vi innerst inne är, vi ställer in autopiloten i våra liv och allt rullar på varje Sekund, minut, timme, dag, vecka, månad och år är lika vi inte vet vilka vi är utan vi agerar hela tiden genom att befinna oss i vårt inre fängelse, vår inre trygghetszon och där agerar vi genom:

Att inte leva i nuet, Passiva tankar, Passivt beteende, Lågt egenvärde, Svag självkänsla, Självförtroende Passiva känslor Oklara syften Passiva livslögner, Vad du tror på & inte tror på Alla måsten Bör & Ska Fel andning Inre & Yttre Obalans Passiva Beslut Val & Handlingar Passiv inställning Egna & Andras Krav & Förväntningar Efter ditt medvetna jag och Vänster Hjärnhalva Livsbruset som talar om för oss hur vi ska vara, leva och agera Anpassningsförmåga, Slentrian, Vanor Skygglappar, Önsketänkande Bortförklaringar, Trygghetsbehov.

Livsmönstret eller din trygghetszonen är en återvändsgränd den leder till att du fastnar och håller fast dina rädslor, blockeringar, problem, du blir maktlös, trött och uppgivnen, du skyller på allt och alla för din livssituation och du ser inga lösningar. Du fortsätter att göra som du alltid har gjort, du vet vad du har inte vad du får. Därför fortsätter du om, om och om igen, även fast resultatet blir lika varje gång ändrar du inte.

Du agerar efter att försöka att tillfredsställa din längtan efter en inre frihet och trygghet så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar, kläder du lever utifrån och in istället för inifrån och ut. När du söker efter frihet och trygghet i symboler kan du aldrig hitta den, det är en illusion att söka frihet och trygghet i symboler. Detta innebär att du alltid kommer att vara otrygg. Symboler är förgängliga, de kommer och går, detta skapar ängslan, rädsla samt osäkerhet eftersom du byter bort ditt sanna jag mot symboler slutar ofta detta med att du känner en stor tomhet inombords.

Sökandet efter trygghet, säkerhet samt visshet är en bindning till det som du vet det kända vad är det vi vet? Det vi vet är det förflutna ett fängelse av gamla betingelser i detta finns ingen utveckling, detta innebär bara stagnation. När du lever i visshet låser du fast dig i gamla mönster, du förlorar flödet, kreativiteten, spontaniteten du blir till ett stelt mönster. Vi blir fångar i hjälplöshet, hopplöshet, världsliga behov, förtvivlan, dysterhet samt depression. Du agerar hela livet utifrån vad andra, tycker, tänker och känner. Du söker hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt& bekräftad. Detta innebär att du blir “objektsrefererande” att du påverkas av allt som sker utanför dig själv såsom situationer, omständigheter, människor osv. Då du hela tiden söker efter godkännande från andra.

Du känner ett behov av att kontrollera och att ha makt, denna makt bygger på symbol, attribut såsom, titlar, pengar, arbeten samt olika statusprylar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. När du strävar efter pengar och makt för egots skull, spiller du energi på att jaga en illusion. När du söker kontroll och makt över andra slösar du bort energi.

Ditt livsmönster och din anpassningsförmåga gör det därför svårt att agera utifrån vem du är, du har bara en påklistrad fasad. Du vet inte vilken du egentligen är under fasaden, men det är enklare att bara följa med och befinna sig i centrifugen, och inte gå dina egna vägar för där tror du att du vet vem du är och vilken status du har. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa dig ett eget liv och inte bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du inte känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

När vi hela livet bedöms och söker och får bekräftelse genom det vi presterar, har och gör inte för den vi är. Känner vi en otillräcklighet om vi inte når upp till dessa sociala ramar, då kommer som ett brev på posten att vi blir mer och mer själsligt utarmade I takt med att vi människor starkare prioriterar rationellt tänkande, ekonomi och materiella ting blir våra inre behov försummade. Vi lever våra liv utifrån och in istället för inifrån och ut, det visar sig genom stress, utbrändhet, ångest och depression m.m.

Om detta inte sker så ställer vi in autopiloten och allt rullar bara på. Varje sekund, minut, timme, dag, vecka, månad samt år är lika utan att vi funderar över vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv, vilket liv vill vi egentligen leva och ställa oss frågorna: Vem är jag ? Vad innebär det att leva ? Vad lever jag egentligen för ? Vem vill jag vara ? Vem vill jag bli ? Vart är jag på väg ? Är det bara för att skaffa oss en familj och konsumera oss till ett liv eller är det någonting annat vi verkligen vill, det är den stora frågan. På frågan är vi är nöjda med vårt liv eller inte svarar 90 % att de inte är det, och då är frågan. Varför gör vi ingenting åt detta ? Men, det går inte säger de, då allt bara rullar på.

För att finna svaret måste du söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Du måste uppfylla denna längtan inom dig. Jag vill påstå att ingen annan människa kan säga: “Detta är du”. Du kanske kan försöka anpassa dig till den bild andra har av dig men när allt har skalats bort, vem är du då i själva verket ? Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv. Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, därför att människor har en tendens att identifiera dig med din roll och vilka saker som du omger dig med.

Många människor som lever idag har mer pengar och prylar än deras förfäder någonsin vågade drömma om. Vi reser kors och tvärs över jorden för att söka annorlunda upplevelser och nya kulturer. Vi har tillgång till visdom och livserfarenhet från tre tusen religioner. Men ändå saknas något. Vi i västvärlden vet mycket om mänskligt beteende genom psykologin och en hel del om universum genom vetenskapen. Men när det kommer till att gå på djupet med frågor om andlighet och själen då står vi oss slätt.

Människan har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där man säkert vet vad det är som driver en, var vi kommer ifrån, vad man skulle vara beredd att dö för. Det gäller att komma till en insikt vad det innebär att leva, Vem man vill vara och Vad man verkligen vill göra och uppnå i sitt liv och sträva mot det. Därför måste du börja reflektera och komma till en insikt om hur du kan återta kontrollen över ditt liv och bromsa i tid så att du inte bara låter ditt liv rinna ut i sanden, detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och vad du verkligen vill göra med ditt liv, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att DU tänker på vad du verkligen vill göra, uppnå samt vara i ditt liv.

Vems liv lever DU? Läs mer »

Vem är DU?

VEM ÄR DU ? DU HAR TROLIGTVIS FÖRLORAT DIN SJÄL! DITT SANNA JAG !  OCH BLIVIT ETT KONCEPT OCH EN PRODUKT ! EN KOPIA AV ALLA ANDRA !!

Är du den du vill vara? Lever du det liv du vill leva?
Gör du det du vill göra ?

NEJ, troligtvis så lever du hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghets zon i livet. Men tänk på att de människor som gett dig dina livslögner och anpassningsförmåga det vill säga de som har gett dig ditt livsmönster, de har agerat efter bästa förmåga och efter sin kunskap, erfarenhet.

Skapandet av dina livslögner

Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa. Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.

Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner. Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv. Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet.

En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig, det som betyder mycket för dig, det är grunden för ditt sätt att tänka och känna. En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ: Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult? Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera.

Varje människa har ett system av livslögner antingen även du även om du inser det eller inte. Dessa finns inom dig som ett aktivt system, det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande. En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser.

Vad är det som gör dina livslögner så viktiga? De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed hur energi skapas och kanaliseras inom dig. Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet, att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt. Det nya är att de blivit avgörande viktiga.

Livslögner är dina tanke vanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv. Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande, när livslögner stelnar och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation. Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghets- zon och livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför, detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande.

Livslögner ligger bakom varje människas verklighetstolkning, Vad är realistiskt? Vad är verkligt? Ja visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort. Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning På så sätt formas din bild av verkligheten, du vet inte, du tror. Då det är så att det du kallar verklighet inte finns. Då det är så att du i själva verket skapar din egen verklighet. Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt.

Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt integrerade i oss själva, de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min. Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner.

Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling. Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer, till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden. Hela din omgivning påverkar din livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med din verklighetsuppfattning då bör du ändra Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner för att det känns tryggt.

Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något. En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig till att handla på ett eller annat sätt.

Dina livslögner bestämmer din egen verklighet,
då det egentligen inte finns någon standardverklighet.

Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid.

När du gör aktiva val utifrån vad som
känns rätt för dig då skapas en livssanning.

När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den blir då bara vägledande och inte fast om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den begränsar dig i din egen utveckling som människa.

Du kan fråga dig själv: “Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?” Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: “Finns det något jag kan göra åt det?” Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande. De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar.

De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna
leva helt och fullt, kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad till exempel i sängen innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen, när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om).

Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa, i ditt sätt att leva vara och agera, ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig, på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut.

Skapandet av en livssanning

· Vi har gjort ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag.
· Vi vågar utrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling.
· Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till konsekvenserna.
· Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val.
· Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val.

De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan
· Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi
vet vad vi tycker i olika frågor som ibland skapar förvirring.
· Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom vi
har utvecklat förmågan att stå för våra åsikter och säga ifrån.
· Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi har en
mer genomtänkt grundsyn och vet tydligare vart vi “är på väg”.

Viktig frågeställning
DEN AVGÖRANDE FRÅGAN LYDER
Gäller den här livslögnen eller inte?

Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv. Det är du som avgör vad som ger inre styrka och vad som får dig att tappa modet. Tron har en väldig kraft. Du bestämmer själv vad du ska tro att du klarar av och det är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer dina egna livssanningar, då dessa fyller dig med energi och stärker din tro på dig själv och på framtiden

Ställ följande frågor till dig själv:
Är du medveten om vilka livslögner som verkar styrande för dig ?
Är du bra på att utveckla medvetna livslögner ?
Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har ?
I vilken grad försöker du anpassa ditt liv till dina livslögner?
Hur upplever du sammanhanget mellan dina
livslögner och det du säger och gör ?

Skapandet av din anpassningsförmåga

Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag. Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv.

Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap.

Detta innebär att du inte vågar visa dig som den du verkligen är, om du gjorde det så skulle din sociala omgivning kanske inte tycka om dig, för du vet att om du visar dig som du inte är, tycker de om dig, men om du visar dig som den du egentligen är så kommer de kanske inte att tycka om dig.
Denna process innebär att din själ ditt sanna jag försvinner. Därför har du mycket svårt att visa ditt rätta spontana äkta sanna jag och veta vad du egentligen tycker, tänker samt känner i olika situationer eftersom du fruktar att ingen kan tycka om och älska dig som du verkligen är. Därför håller du medvetet tillbaka det som är ditt sanna jag det som både du själv och din omgivning skulle må bra av att du visade.

Jag är inte den du tror jag är.
Jag är inte den jag tror att jag är.
Jag är den jag tror att du tror att jag är.

Om vi härmar eller kopierar andra kan vi kanske i bästa fall komma så långt som de kommit. Vi kan aldrig bli mer än en lite sämre kopia. Det enda sanna vi kan göra är att utgå från den person vi är.

Vi tror också att vi måste få allt utifrån. Men vi har mer än vi anar inuti oss av kunskap, insikt, vilja och intuition. Alla föds med en vilja att utvecklas och lära sig. Till exempel lär sig små barn att gå av sig själva. De härmar inte andra småbarn, utan de utgår från sig själva och sin kropp. De lär sig på egen hand genom att pröva sig fram lite i taget. Det går av sig självt eftersom barn är nyfikna på omvärlden, de vill upptäcka och få kontakt. Plötsligt har de lärt sig att gå på egen hand och deras lycka och stolthet är fullkomlig !

Men det är så lätt att tillrättavisa ett barn och visa hur de ska göra. Vi tror oss veta och kunna hur andra ska göra saker. Varför inte istället ge barn en tilltro till att de kan lösa detta på egen hand och stötta, uppmuntra våra barn så att de kan finna en lösning själva. Det kanske tar lite längre tid inledningsvis. Men det centrala är att inte ta över, för då lär sig barnet redan från början att det ska lita på andras förmåga istället för att lita på och bygga upp sin egen förmåga. När vi en gång har börjat “ta över” stannar barnets egen inre “motor” sakta men säkert. Det tar bort den egna initiativkraften, inre motivationen och motverkar självständighet. Vi måste utgå från de egna förutsättningarna, inte andras, när vi går genom livet. Ju tidigare vi upptäcker detta desto bättre.

Det grundläggande problemet i vårt samhälle är att vi ska efterlikna andra, istället för att utveckla något unikt eget. Detta förhållningssätt kan aldrig fylla os med stolthet och ge mening åt det vi gör. Att hela tiden försöka efterlikna andra dränerar vår energi. Vi tömmer oss på kraft om vi dagligen försöker leva upp till vårt samhälles krav och förväntningar. Dessa som säger oss hur vi ska bete oss hur vi ska leva, vara och agera.

Vem är DU? Läs mer »

Lev ditt liv i Kärlek

LEV DITT LIV I KÄRLEK

I samhället idag existerar en djup splittring mellan den inre och yttre världen, mellan intellekt och intuition, mellan manligt och kvinnligt, mellan vila och aktivitet och yttre kunskap och inre visdom samt mellan kärlek och ondska. Det sker en snabb teknologisk utveckling i samhället, men vi verkar att glömma den viktigaste faktorn oss själva. Du har hela tiden möjlighet att fatta nya beslut om vem du är. Gårdagen är bara en gammal sanning om den du var, idag är en Ny dag välj om! Lycka till på färden genom livet!

Den kärlek som skapas av våra sinnen är inte den sanna kärlek som jag vill visa, denna slags kärlek är blott ett tecken på livets ego. Om du låter dig ledas av livets alla företeelser och ditt
egos alla bedömningar kommer du med all säkerhet att vandra förgäves under en lång tid. Kanske förlorar du dig i ditt egos och ditt intellekts invecklade mångfald i dina intrycks ständigt
föränderliga värld, i tankar och bedömningar. Det har jag också gjort en gång.

När vår själ är stängd så skapar detta en isolerad och ensam och isolerad känsla, tillsammans med en attityd av att: «ingen älskar mig», «ingen bryr sig om mig» och «livet är en kamp», vilket gör att vi inte ser den kärlek som hela tiden finns runtomkring oss.

Det är när vi börjar öppna vår själ som vi upptäcker en känsla av enhet i kärlek med andra människor, med träden, med naturen, med havet och med himlen. Själens uppvaknande sker när vi börjar att bry oss om allas behov och det är en djup glädje att sätta andra personers behov framför våra egna behov. Det är på själens medvetenhetsnivå som vi börjar utveckla den medvetenhet och sensitivitet, som gör att vi börjar att bry oss om andra personer. Själen agerar utifrån premisserna att «jag är ansvarig» och «bara kärlek fungerar».

Vår själ är dörren till ett accepterande både för oss själva och för andra. Vår själ är egentligen aldrig stängd, utan det är vår egen rädsla och våra döm anden om oss själva och andra som håller själen stängd. Kärlek och rädsla är två sidor av samma mynt. Kärlek och rädsla är varandras mot satser som ljus och mörker. I avsaknad av kärlek, så skapas rädsla.

I kärlekens ljus så försvinner rädslan. Det är på själens nivå som vi börjar förstå att vi inte är små separata öar, utan att livet är ett och att vi alla är delar av denna helhet. Det är på själens nivå som vi börjar att förstå vad som är verkligt viktigt och meningsfullt i livet. Vi börjar förstå att det är kärlek som är det viktiga i livet.

Tillit är en förutsättning för kärlek. Utan tillit är kärlek som en artificiell plastblomma, istället för en levande, fräsch och doftande ros. Även om en del människor kommer att svika vår tillit, så finns det ingen anledning att låta detta underminera vår tillit. Det är bättre att låta några människor svika vår tillit än att inte låta vår grundläggande tillit utvecklas. Många människor är ju så sovande och omedvetna att de inte ens vet vad de gör.

’’Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska
någon annan. ”Vi är skapta för att älska och vara älskade”

Även om vi känner oss sårade, desillusionerade och besvikna på andra människor, så försök att ge dem kärlek, förståelse och medkänsla. Vi har blivit lärda att vi ska älska andra, men inte att älska oss själv. Men hur kan vi älska andra utan att först älska oss själva? Kärlekens ABC är att vi först behöver lära oss att älska oss själva innan vi kan älska någon annan.

Vi står vid ett vägskäl och ett val mellan egots separation och själens visdom. Att lyssna på själens visdom är ett byta ett yttre liv mot ett inre liv från egots kortsynta perspektiv av «jag» och «mitt» till själens fokus på kärlek och den andres behov. Det är att byta medvetande från egots kortsynta separation och ändlösa begär till själens visdom av kärlek, glädje, samhörighet, visdom och helhet.

När vi följer egots väg, så leder detta bara till kamp, konflikt, separation och utmattning. Själens väg handlar om att lära oss lyssna till vårt sanna jag, till vår inre källa av kärlek, glädje, sanning och visdom. Det är att vara i en djup enhet och harmoni.

Nu är det tid för ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är. Vår själsliga och andliga utveckling beror bara på vårt eget ansvar och åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår inre fria vilja till att anta livets utmaning att växa eller vi kan välja att inte utvecklas.

Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa. Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. Det handlar om att omfamna med kärlek både våra egna och andras positiva och negativa sidor.

Frihet sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vår själ att öppnas igen och vi känner då all den kärlek som finns där.
Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting.

Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela. Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur. I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.

Den största rörelsen är Kärlek. Kärlek visar sig själv som ett universum i ett oändligt antal former. Du är Kärlek! Om du vänder din uppmärksamhet till ditt sanna jag är du omedelbart hemma. Också för ett totalt överlämnande, en förening med din själ kommer att föra dig hem.

The text Happy Valentines Day appearing behind torn brown paper.

Kärlek accepterar en människa som hon är. Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv. Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag. Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta det vackra person som vi redan är om vi lever utifrån vårt sanna jag.

Precis som den fysiska kroppens rytm mellan in och utandning, så har kärleken också två poler att aktivt ge kärlek och att tillåta oss att bli älskade. Vissa människor har lättare för att ge kärlek, medan andra människor har lättare för att tillåta sig att bli älskade. Men för att vår kärlek ska bli hel, så behöver vi lära oss att både ge kärlek och tillåta oss att bli älskade.

Livets flöde är en harmonisk samverkan mellan alla element & krafter, din själ, din kropp och ditt sinne allt omkring dig i din livstillvaro ingår i en ständig växelverkan. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa ditt blodflöde, därför handlar livet om att ge och ta emot, för att allt ska fortsätta att cirkulera i ditt liv, handlar det om att ge och ta emot. När du söker efter något för egen vinning såsom pengar, kärlek eller glädje så skär du av energiflödet till dig själv. Men när dina handlingar motiveras av kärlek och glädje skapar detta ett positivt flöde och energi. Men tänk på att det är det bakomliggande syftet som är det viktigaste, syftet ska alltid vara att skapa kärlek och glädje för den som ger och för den som får.

Därför att glädje och kärlek är livs uppbyggande och livsuppehållande, glädje och kärlek skapar tillväxt. Men det handlar även att du ska vara helt öppen att ta emot från andra. Tänk varje dag att i dag ska jag tacksamt ta emot alla gåvor som livet har att erbjuda dig. T.ex alla naturens gåvor såsom solsken, fågelsång, vårregn eller vinterns första snö. Du ska också vara öppen att ta emot från andra, vare sig det är i form av en materiell gåva, pengar, en komplimang, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Gör en överenskommelse med dig själv att hålla rikedom cirkulerande i ditt liv genom att ge och ta emot livet värdefullaste gåvor, att bry sig om, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Varje gång du möter någon ska du tyst önska dem kärlek, lycka, glädje och skratt.

Sinne och förnuft är fångade i bedömande beteenden och kan inte nå stillhet. Men sinnet är ingen brottsling. Om du följer min vägledning kan sinnet mycket snabbt bringa dig till Sanningens port. Väl demaskerat och igenkänt för sin illusoriska natur genom kan du ta dig hem, där ditt sanna jag alltid har varit här och nu!

Då du står inför denna utmaning, behöver du inte göra någonting. Ditt sanna jag kommer att omfamna dig! Du är fri! Du har alltid varit fri! En stor utmaning väntar dig, att inte fly, att inte drömma dig bort, att inte önska dig bort från ditt sanna jag. Din själ, ditt Innersta Väsen, ditt Varande, behöver inga föreställningar. Vad du än inbillar dig så finns absolut sanning inom det du redan är Obefläckad Medvetenhet. Detta oändliga öppnande till Stillhet är ditt Sanna jag.

Insikter leder till sanning, vilket är kärlek i aktion.
Kärleken är som vatten.
Om den inte flödar stagnerar den.
Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla.
Skär hål på alla dina illusioner och du ska upptäcka
att du är enbart kärlek

Den värdefullaste gåva vi kan ge en annan människa är vår kärlek. Vad vi behöver göra är att öppna vår själs inre dörr och släppa ut vår kärlek till världen, till människorna, till naturen, till träden och stjärnorna och denna kärlek kommer att returneras tusenfallt till oss.

Att leva ett liv i kärlek innebär b.la:

Skönhet, medkänsla, mod, kreativitet, energi, kraft, entusiasm, oändlighet, universalitet, frihet, befrielse, samarbete, vänskap, generositet, godhet, god vilja, tacksamhet, uppskattning, harmoni, humor, glädje, ljus, lycksalighet, ordning, tålamod, positivitet, verklighet, sanning, tjänande, förtroende, tillit, förnyelse, klarhet, frid, tystnad, lugn, enkelhet, helhet, förståelse, ärlighet, meningsfull het, vitalitet, vilja, visdom, närhet, omtanke, inre frid, förståelse. Det som ger mig kraft, inte det som lämnar mig kraftlös. När jag upplever att allt flyter i mitt liv, då jag inte går emot mig själv, jag följer min själ och därmed ger jag mig kärlek. Kärlek är ro, glädje, extas, ärlighet, pålitlighet, påhittighet, vila, aktivitet, rörelse, näring, lycka, skratt, tårar i en harmonisk balans. Då jag kan sitta och tänka på hur många möjligheter jag har, snarare än på vad som begränsar mig, då ger jag mig kärlek. När jag känner mig tillfreds, avspänd, respekterad, hörd, sedd, rörd och glad i mina relationer. Känner att jag kan visa mig naken på alla sätt i dem, då har jag kärleksfulla relationer och ger därmed mig själv kärlek.

När jag känner mig fri och rörlig i mitt liv och inser att jag skapar min dag med mina tankar, känslor, ord och handlingar, då ger jag mig själv kärlek. När jag inser mitt värde, förstår jag att de stora drömmar jag har kan bli verklighet! Då jag ser att jag har rätt till en plats på jorden och är värd att göra den hur stor eller hur liten jag själv just då behöver, för att växa då ger jag mig själv kärlek.

När jag ser att vår moder jord och vår himlen, djuren, träden och vattnet är en förlängning av den jag är. Vi är inte åtskilda. Jag kan se att genom att läka mig själv så läker jag andra, som är en del av det jag är. Därmed kan jag släppa min ångest och känsla av skuld. Då jag ser att jag inte är tillräcklig, förrän jag inser att jag är tillräcklig. Att det inte finns något som heter otillräcklighet, endast kärlekslöshet.

När jag inser att det inte finns för litet, annat än för litet kärlek till mig själv. När jag ser till att ge mig kärlek, ser jag hur detta givande automatiskt sträcker sig utanför mig själv och hur det blir det mest kärleksfulla för alla andra. Kärlek är inte att uppvakta egot och egots önskan, kärlek är att stilla själen med en öm famn. Kärlek är inte att fokusera mig på mitt ego, blåsa upp mig själv och tro att jag är
förmer. Kärlek är inte att offra sig eller att utplåna sig själv eller att ta ansvar för en annan människas liv och tyckanden. Kärlek handlar om att se mitt värde, att jag är en del av allt som existerar och lever. Kärlek är att ta ansvar för mig själv; mina tankar, mina känslor och mina handlingar och se hur de påverkar mig själv och min omgivning.

Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen.

Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan ditt hjärtas känslor och andra människor. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i ditt hjärta. Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Det är en fråga om vad som händer i ditt hjärta.

Den som är duktig på att vara kärleksfull kan säga till sej själv och även till andra. Huruvida jag tycker om vad du gör eller säger har inget att göra med om jag älskar dej eller inte. Jag behöver inte älska dina handlingar, det är dej jag älskar. Om du på något som helst sätt har satt fjättrar på din kärlek, älskar du inte riktigt. Med andra ord, poängen är att «älska alla ovillkorligt inklusive dej själv».

Du älskar en person därför att han eller hon finns. Det är enda orsaken. Du älskar inte människor på grund av att de desperat söker din kärlek. Du älskar inte människor på grund av att de behöver det. Du älskar inte människor för att de förtjänar det. Du älskar inte människor på grund av att du vill att de ska älska dej. Somliga skulle inte tillåta sig att älska dej. Du bara älskar dem för att de finns!

Tänk på att kärlek inte är någon bytesvara. «Jag ska älska dej om du älskar mej» har i regel ingen effekt. Här kommer det som fungerar perfekt för att öka din lycka: «Jag älskar dej vad du än säger eller gör» «Jag kommer alltid att älska dej»

Kärlek är att ge sig själv det stöd jag behöver för att gå vidare. Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv. Att skapa den inre friden / freden. Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro. Du är gjord av stjärnstoft lys upp ditt liv!

«Inga fjättrar» «Ingen bytesvara» «Ingen bokföring» «Min kärlek finns bara för att vi finns» Jag kanske inte vill vara med dej ibland för jag tycker inte om de roller du spelar alla gånger. «Men jag kommer alltid att älska dej». «Jag kommer alltid att känna den där hjärta mot hjärta känslan som jag skapar inom mej när jag tänker på dej». Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Lev ditt liv i Kärlek Läs mer »

Lev din Passion

ATT LEVA SIN PASSION
Vem är du? Varför lever du? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad är meningen med mitt liv?
Detta är kraftfulla frågor de flesta av oss frågar oss själva någon gång i livet. Vad är det som jag skulle göra med mitt liv? Vilka är mina passioner? Jag vill hjälpa dig att upptäcka hur du hittar dina passioner samt meningsfullhet

Det är dags nu att … Upptäcka din passion och din meningsfullhet!
Har du någonsin känt lite vilsen eller ur läge i ditt liv och karriär? Gillar du vad du gör, men att det bara inte känns rätt? Är det något som saknas i ditt liv?

Passion är starka, kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi OCH entusiasm du behöver för att lyckas på ALLA områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet entheos, som betyder “att fyllas med Gud”. När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, KÄRLEK och spänning om allt i livet. När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation. Att vara motiverad kräver mer av extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär. Ordet inspirera betyder “blåsa liv i” och inspirerad betyder “vara i anden”.

För att leva passionerat behöver du vara förankrad i din själ och kropp och stå i KONTAKT med det du brinner för. Det ligger i vår natur att sträva efter helhet, och passion är det som för samman din fysiska, mentala, själsliga och emotionella energi. När du är integrerad och medveten om vem du är och vad du vill, så lever, känner, tänker och handlar du utifrån din sanna natur.

När du är passionerad blir du bättre både på att prioritera och på att göra alla dina praktiska bestyr med lätthet, eftersom du är motiverad TILL att ge dig ut och skapa ett härligt liv. Det här hjälper dig också att säga ja till de saker som är bra för dig och att säga nej till de saker som inte är det. När du lär dig att verkligen njuta av ditt dagliga liv, kommer du helt naturligt att uppleva de små ögonblick av inspiration som uppstår när du följer din passion, något som i sin tur dramatiskt kan höja din energi och ge dig bättre självförtroende.

Skulle du vilja vakna varje dag med entusiasm och glädje för att leva? Det är möjligt.

Vi har alla hört att nyckeln till att vara lycklig är att hitta din passion. “Gör vad du älskar och du kommer aldrig arbeta en dag i ditt liv” är ett citat vi alla vet väl att sammanfattar den konventionella visdomen på denna punkt. Så, ok, behöver vi hitta våra passioner. Rättvist nog. Vettigt. Så du sitter ned med en penna och papper (eller kanske en Google-sökruta!) Och du börjar arbeta igenom några möjligheter vad din passion kan vara. Då kan du pausa … en fråga har precis slagit dig. Hur vet du egentligen när du inte hittar din passion?

Det är uppenbart inte är det: erkänner din passion när du inte ser det är ganska avgörande för att hitta din passion och upplåsning världens lovade lycka! Tänk om du missat det? Om din strävan att hitta din passion slutar utan svar! Betyder det att du bara inte passionerad som person? Att du är den enda personen på planeten som inte har en passion? Självklart inte! Vi har alla minst en passion, oavsett vår personliga make up. I själva verket är det på grund av vår unika personliga göra ups som vi kan vara säkra på att vi alla har en! Själva det faktum att vi är garanterat annorlunda att alla andra också garanterar vi att ha en annan uppfattning om vad som utgör något spännande och spännande. Så ge inte upp om du inte har hittat det ännu, du är fortfarande på din resa.

Ok, så vad om din resa är slut – du har ett svar. Men det är fel svar! På något sätt du har plockat något fel, eller bara till hälften rätt! Vad kommer att hända? Om du försöker att bygga en affär på det, kommer du att ge upp efter några månader, eftersom det inte var den rätta passionen? Om det var att spela ett instrument, kommer du låter hemskt för evigt eftersom det var bara en halv passion? Återigen – slappna av. Ge inte upp på sök. Det finns ett sätt att veta när du har hittat din passion, ett sätt att erkänna det som kommer att sätta dig till mods.

Det bästa sättet att förklara det är med en illustration. Du kanske kommer ihåg år 2000 fanns det en film släpptes heter Billy Elliott. Det handlar om en kolgruva som är sänt sin son Billy ner till den lokala ungdomsklubben lära sig att vara en boxare, men problemet var son inte ville vara en boxare, han ville bli balettdansös som är lite utanför -sätta för hans kolbrytning pappa! Jag är säker på om du inte har sett det man kan föreställa sig att det råder obalans orsakar detta!

Utan att avslöja för mycket för dem som inte har sett den, historien framställs den som Billy småningom försöker till Royal School of Ballet i London. En mycket intressant bild det är också! Här är han i detta klassiska gamla rum med polerade Trägolv och högt tak och den här panelen av sofistikerade (och rika ser) domare att se honom försöka dansa. Nu vet jag inte så mycket om dans men det föreföll mig att det var en lysande, driftiga, entusiastiska dans men han verkade inte ha så mycket skicklighet.

Hur som helst, kommer han till slut och han och hans pappa är ställde några frågor. Just när han är på väg att lämna ett av panelen säger till Billy, ‘Billy, innan du går, vad känns det att dansa? ” Och Billy Elliott tycker om den för en minut och han säger, “Det känns som elektricitet”.

En mycket intressant uttalande är inte det? När var sista gången något kändes el för dig? Nu menar jag inte när du gör arbete hemma och allt gick fel! När gjorde något känns faktiskt som elektricitet i ditt liv och vad Billy Elliotts komma?

Vi har alla drömmar som barn att vi aldrig får leva – som att vara en fotbollsstjärna. Det är naturligt när dessa bleknar när vi växer. Men någonstans i alla av oss är något som fortfarande får oss att känna som el – energi! – Är for genom oss. Det är antagligen något rätt under näsan, något man gör redan regelbundet. Så, hur vet du när du hittar din passion? Håll ögonen öppna och kom ihåg Billy Elliot. När du gör något och du känner att el, det är då du är där. Oavsett hur konstigt det är, har du hittat din passion.

När du har kontakt med ditt sanna jag då kan du leva livet med passion, syfte och meningsfullhet. Genom att ansluta med ditt sanna jag du upprättar du ett underbart flöde av energi att komma från dig naturligt och enkelt. Resultatet är ett liv fyllt med passion, syfte, mening och oändliga möjligheter.

Vad är passion? Passion är starka kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi och entusiasm du behöver för att lyckas på alla områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet “entheos” som betyder “att fyllas med Gud”. När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, kärlek och spänning om allt i livet. När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation i att vara motiverad kräver mer av en extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär till det. Ordet inspirerade betyder “i anden.”

Vänner, jag heter Kjell Haglund, och jag tillbringade tjugofem år i en framgångsrik karriär innan jag listade ut vad som saknades i mitt eget liv. . . syftet & passionen.

Nu spenderas mina dagar med glädje som en professionell coach och utbildare – med passionen och syftet att hjälpa andra att upptäcka vad som saknas i deras egna liv. Det har gett mig möjlighet att hjälpa andra, och träffa några fantastiska människor längs vägen. Mitt liv och karriär är justerade, och jag njuter verkligen av det jag gör.

Är du redo att vara den du verkligen är med den storhet som du besitter varje dag med spänning och entusiasm? Är du redo att känna spänning-full av inspiration och idéer? Är du redo att upptäcka ditt syfte och din passion?

Bra! Nu är det perfekt tillfälle att börja. . .
Vad är Passion? Så hittar du hit och leva det!

“Passion är energi. Känn kraften som kommer från att fokusera på vad hetsar dig. “- Oprah Winfrey

Jag kunde inte hålla med Oprah mer! Passion är energi. Fråga vem som helst som har träffat mig och de kommer berätta för dig … Jag har en hel del båda! Ju mer passionerade du om dig själv, ditt arbete, ditt liv, eller vad det är du gör … Ju mer positiv energi du ger bort. Sann lycka kommer när du gör vad du är mest brinner för. Passion formar vår existens, bränslen eldar inspiration och öppnar oss för möjligheter och förändringar runt omkring oss. Passion är entusiasm och spänning för livet.

Passion kommer när du håller på ditt autentiska själv och gör vad som faller naturligt för dig. När det du gör är i linje med vem du är, du får energi från att göra det. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Jag har hittat min passion och jag lever det varje dag. Och låt mig säga dig, det är så otroligt fantastiskt att kunna leva gör vad du älskar!

Gör vad du älskar och göra det som är i linje med ditt syfte, kommer att vara det som kommer att motivera dig att hoppa ur sängen på morgonen och ser fram emot den kommande dagen. Ditt arbete är inte “arbete” eftersom det spännande, givande och intressant för dig. Det är inte ett “jobb” men en passion. Du kommer att upptäcka att ditt arbete inte verkar svårt för dig och du sätter i fler timmar än den genomsnittliga personen eftersom dina arbetstimmar flyga förbi så snabbt. Du kommer ofta tappar bort tid och vara så uppslukade i ditt arbete. När du gör vad du älskar, din passion för det är uppenbart för andra och som gör skillnaden mellan en givande karriär och ett jobb. Om du är olycklig och otillfredsställd i ditt nuvarande förhållande eller jobb, bor i inte bara fortsätta att göra dig olycklig, men du är också att inte låta dig själv möjlighet att förverkliga din fulla potential.

Passion gör att vi kan övervinna hinder. Oavsett om dessa hinder är faktiska eller inbillade, med passion du kommer att övervinna dem och se världen som en plats med oändlig potential. Kraften i passionen gör det också möjligt för oss att ha självförtroende, litar oss själva och att ta de risker som krävs för att leva varje dag till fullo.

Att leva med passion är om att ha modet att uttrycka dina tankar, åsikter, övertygelser och din kärlek för livet. Att kärlek för livet kommer därför att du lever ett liv av design, inte som standard. Efter din passion kan du göra det. Det är kraften i passion!

Våga tänk vad leva ett liv fyllt med passion är som, vågar föreställa sig möjligheter, våga leva din dröm, och våga att faktiskt söka efter vad du älskar. Vet att det inte bara en möjlighet, men en sannolikhet att leva med passion … om du har förtroende! Med förtroende och passion, är allt möjligt!

Jag hoppas att du utmana dig själv att leva med passion och ta risker och vidta åtgärder. För att du också kan leva livet fullt ut!

Här är några tips för dig som hjälper upptäcka vad du brinner för:

# 1 – Bestäm vad är du bra på
Vilka är dina färdigheter, talanger och gåvor? Det finns saker som du är naturligt bra på och gillar att göra. Ofta människor glömmer saker de duktiga på eftersom de kommer så naturligt. Tänk tillbaka till när du var yngre, så långt du kan, jobb, projekt, fritidsintressen. Kanske du har alltid varit en bra författare, låda, organisatör, skapare, byggare, lärare, vän? Tillbringa en timme tänkande om detta och gör en lista över alla dina svar.

# 2 – Bestäm vad brinner du för
Är det en del av ditt jobb som retas dig? Är det en hobby, en sida jobb, något som du frivilligt din tid med? Kanske är det något som du gör som en make, en förälder eller en vän. Kanske är det något som du inte har gjort på ett tag. Tillbringa en timme tänkande om detta och gör en lista över alla dina svar.

# 3 – Vad spendera du timmar att läsa om?
När jag får en passion för något, jag läste om det och undersök det för otaliga timmar. Det är en mycket bra indikation på något du kan vara passionerad!

“Om du inte vet vad din passion är, inse att en orsak till din existens på jorden är att hitta det.”
– Oprah Winfrey

Lever du din sanning ett liv med inre Passion.
11 testfrågor
Vilka är de tecken på att du lever din livssanning ett liv med din inre passion

Du vet när…..
1. Du är helt besatt av vad du gör – tiden bara flyger förbi och du är “hög” när du gör den “sak” du älskar. För dig är det inte “arbete” alls eftersom du njuter av varje ögonblick och spendera din tid gör exakt vad som retar och får dig lycklig. Det är vad får du “växer” ur sängen på morgonen, och när du är borta från det, kan du inte vänta att komma tillbaka till det …

2. Du är helt hyper fokuserad och i ett transliknande tillstånd när du gör det du älskar. Du känner att du har transporterats någon annanstans, och din immunitet till distraktion är “hög”. Ofta du inte kan höra människor runt omkring dig tala till dig, och bara inse när du hitta dig själv som väckte och föras tillbaka till ljudet av orden “Är du lyssna på mig? Hej, hörde du vad jag sa? “…

3. Du har en stark underliggande tro, hela tiden, att detta är definitivt vad du tänkt att göra …

4. Du behåller en stark tydlig vision flytande hela tiden av var du vill komma till – även när du är trött och utmattad, händelser och omständigheter inte flödar, saker verkar inte gå din väg, och folk är emot dig …

5. Du håller bara att gå när det börjar hetta till, och hålla sig upp och på med det

6. Du förvånas även av dig själv av din osvikliga envishet att hålla igång och du känner som om du drivs av detta, en inre kraft som driver dig …

7. Trots de hinder, prövningar, vedermödor och frustrationer som du upplevt och upplever, ser du tillbaka med ett leende och vet att du verkligen har fått den erfarenhet som du behöver. Du vet innerst inne att allt du gör och upplever är värt allt detta då det du gör har meningsfullhet och du lever din sanning och syfte …

8. Alla saker verkar bara falla på plats på ett enkelt och naturligt sätt, helt utan ansträngning, det verkar som, telefonsamtal, möten med olika människor, erbjudanden om stöd och vägledning, bara kommer i din väg på ett fullständigt naturligt sätt. Du slutar för ett ögonblick att tänka och fundera och du inser att du är på rätt spår av att se flödet av vad som händer och du ler för dig själv och du känner en verklig tillfredsställelse

9. Du ser att detta gör en verklig skillnad i andras liv mer än vad du trodde var möjligt. Du känner dig underbart och härligt värdefull. Deras feedback säger allt och du är ständigt förvånad med stor ödmjukhet …

10. Ibland har du en klar vision av vad du vill och du vet att vägen finns men den är inte alltid tydlig. Men när du är öppen för vägledning av dig själv så ser du vägen
Den här är lite tuffare –

11. Även om din passion eller ändamål är lite utanför det som människor accepterar ”Mainstream” och du är inte säker på exakt var du kommer att hamna, lever du din inre livssanning, du gör det i alla fall med uthållighet och tålamod. Även om du inte vet exakt vad dina chansningar och intuition leder dig, du litar helt på dig själv och din inre sanning och du är aldrig besviken med resultatet då du känner att du befinner dig på rätt väg. Du är fascinerad av resan och din tro verkar balansera ut oddsen även när det verkar du gå mot alla odds.

Jag kom över detta stora citerar tre gånger nyligen (3 gånger, aha!) –
“Om du följer din sällhet så sätter du dig på ett slags spår som har varit där hela tiden, väntande på dig, och det liv som du borde leva.. När du kan se att du nu börjar att möta människor som befinner sig i ditt område av salighet, och de öppnar nya dörrar för dig hela tiden. Jag säger, följ din lycka och var inte rädd, och dörrar öppnas hela tiden där du inte hade någon aning om att det fanns några. (Joseph Campbell)

Är det inte vettigt att om du älskar vad du gör, så gör du det oftare, lättare, och fortsätter att bli bättre på det? När du gör det, så kommer det värde som du ger dig själv och som du ger till andra att växa otroligt och exponentiellt.

Så det viktigaste är att börja göra vad du älskar nu. Agera! Gör dig immun mot distraktion! Komma på rätt spår och engagera …

Visst kan det inte leda ett framgångsrikt eller ens miljoner dollar business över natten, men under loppet av tiden, det är helt möjligt, och det händer hela tiden. Om andra kan göra det, så kan du!
Det kommer inte att finnas något mer tillfredsställande än att följa din livssanning, din kallelse, syfte och passion till en givande och blomstrande företag eller karriär satsning som du älskar att göra, varje dag, och leva det liv du var ämnad att leva.

Lev din Passion Läs mer »

Lev din Sanning

DAGS ATT BÖRJA LEVA I SANNING

Vi lever i ett konsumtionsinferno. Företag öser ut produkter; dataspel, mobiltelefoner, MP3 spelare, Screen TV, näringsfattig skräpmat, beroendeframkallande läkemedel, kramdjur, ansiktskrämer, hårfärgningsmedel, elektriska tandborstar, fluorförgiftade tandkrämer, randig kaviar, vimplar, krigsleksaker, dokusåpor, rosa trosor, plastblommor, silikonbröst, mikrovågsugnar. M.m. m.m

Socialismen har krattat kapitalismens manege; den sövde oss, tog ifrån oss vår värdighet, vårt ansvar och inflytande, vår individuella power, vår livslust och nu konsumerar vi för att döva ångesten och kapitalismen står bakom draperiet och applåderar socialismens bravader.

Det kapitalistiska överproducerandet rubbar miljön ur flera aspekter, men socialismen tackar och tar emot, för den behöver ett opium åt folket. Och västerländsk shoppingtradition är, i likhet med modern karriärhysteri, opium. Det är väl ungefär som Ola Magnell sjunger i den underbart tidlösa sjuttiotalssången Rulltrappan, vari det politiska gallerispelet strippas: «Andra har paxat för att kalla sig socialister/och säger solidaritet men sprider förbittring och hat/och dom som inte följer deras mallar kallas nihilister av vår nye magister/som kallar sig marxist men han låter som en sann moderat.»

I August Strindbergs bok Inferno från 1897 tecknas en högaktuell version av helvetet: «Helvetes eldar, det är begäret att komma sig fram i världen; makterna uppväcker begäret och tillåter de fördömda att ernå vad de eftertraktar. Men, så snart målet är vunnet, önskningarna uppfyllda, befinns allt vara värdelöst, och segern utan betydelse! Fåfänglighetens fåfänglighet, allt är fåfänglighet. Då, sedan den första illusionen brustit, utblåser makterna begärets, ärelystnadens eld, och det är icke den ostillade hungern som plågar mest, det är den tillfredsställda lystnaden vilken inger avsmak för allt. På samma sätt måste Djävulen undergå sitt ändlösa straff därför att han får allt som han önskar och det ögonblickligen, så att han icke mera förmår njuta.»

Knappt hundra år senare slog den österländska filosofen Osho huvudet på spiken i boken Mod: «Vad kan du vinna i hela denna värld? Vad kan du ta med dig härifrån? Ditt namn, din prestige,
din respekterade ställning? Dina pengar, din makt? Din lärdom? Du kan inte ta med dig någonting. Allt måste du lämna efter dig här. Och i det ögonblicket kommer du att förstå att ingenting som du ägde tillhörde dig; själva föreställningen om ägande är felaktig. Och att ägandet fördärvade dig.»

Om vi talar till människor om kärlek, om hur vi borde handla mot varandra så håller alla med. Om vi talar om hur vi skulle vilja ha det här på jorden med fred och mat till alla så ställer alla upp även på det. Men varför har vi då inte fred, varför svälter en stor del av befolkningen? Om vi talar om miljön, att vi förstör vår jord, så håller alla också med om det. Men varför fortsätter vi förstöra den ändå? Jo, nästan alla försvarar sig med att det går inte att ändra på. Jag kan ingenting göra. Det hjälper ju inte om jag köper miljövänligt. Om jag tar hand om en medmänniska som har det svårt. Eller, hur har vi det på våra arbeten? Vi gillar kanske inte vår chef, eller de metoder som används på jobbet. Men det är så här, det går inte att göra något åt, människan har alltid varit…., titta i historien…. osv. är de vanliga svaren.

Men mitt svar är: Bryt då dessa livsmönster! Om ingen gör något, om alla tänker som förut, blir allt som förut. Men om du vågar lyssna inåt, hur du verkligen vill att livet skall vara och se ut, och
sedan handlar därefter själv, utan att bry sig om vad andra gör. Då händer något nytt.

Freedom

Att följa dina inre vägar är lösningen. Vägar som leder till större kärlek och omtanke. Det är inte lätt! Men det går! En del säger att vi inte kan överleva om vi ställer oss utanför samhällets syn på hur världen ska se ut. Jag påstår att vi kan inte överleva om vi fortsätter ta livet av varandra och den jord vi lever på. Enda sättet att överleva är att leva i kärlek och omtanke till varandra och till jorden. Många människor tycker att detta är flummigt. Och dessutom tror de att ingenting kommer att göras längre. Alla kommer att sitta och njuta av livet och rulla tummarna. Men detta är det gamla sättet att se på njutning.

Om vi lär oss att vi är en del av allt. Att vi, allt levande på denna jord, hör ihop. Att ta ansvar för vad vi tänker och vad vi gör så ökar livsglädjen, själva livskraften i oss stiger som saven i träden på våren. Vi kan utan rädsla skapa, men med ett uppsåt till människans och naturens bästa. Människan är naturen. Vi kan inte förstöra naturen utan att förstöra oss själva.

Hur mycket jag än arbetar med att komma till insikt om vem jag är, varför jag är här, vad jag vill osv. så kan jag aldrig ändra på världen, eller på andra människor. Men jag kan göra något som är viktigare: Jag kan ändra på mig! Jag kan ta ansvar för mig! Jag kan vara den människa jag vill vara! Jag kan ge den kärlek jag vill ge! Och jag kan tro på att om jag kan göra detta så kan även du göra det. Jag är inte på något sätt bättre än någon annan därför är jag säker på att även andra kan ändra på sig om de vill.

Det enda vi kan göra för varandra är att visa vägen som vi har hittat. Det är upp till var och en att slå in på den vägen eller välja en annan. Men var och en måste både välja och gå själv. Det hjälper inte hur mycket vi talar till varandra om ingen lyssnar.

Detta är så självklart och ändå klarar vi inte av det. Varför? Jo, återigen vi är rädda. Rädda för att bryta mönster, att bli ansedda som konstiga, annorlunda och på något sätt dumma. Alltså handlar vi hellre mot vårt eget innersta sanna jag. Om vi lärde oss från början att använda vår förmåga att känna och att tänka till, att tänka själv ständigt och inte bara vad andra redan har tänkt, så skulle världen se annorlunda ut. Vi måste lära oss att ta ansvar för våra tankar och våra handlingar. Det går inte att skylla på någon annan att det ser ut som det gör. Vi har valt denna värld och samhälle annars hade inte vår värld och samhälle sett ut som den gör.

Vi är det vi tänker. Det går inte att skylla på omgivningen för de handlingar jag begår. Det är inte omgivningen som utför handlingen, det är jag och ingen annan. Jag gör medvetna val, för jag är väl inte medvetslös? Varje ögonblick väljer jag. Även när jag ingenting gör, eller när jag avstår från att ta ställning i en fråga så är det också ett val.

Valen gör jag naturligtvis grundat på mina erfarenheter. Men jag kan hela tiden lära mig mer, öka mina erfarenheter, mina insikter och göra nya val. För att jag gjorde ett visst val en gång betyder
det inte att jag ska stå för det resten av mitt liv. Jag har rätt att ändra mig. Det är bara ett bevis på att jag utvecklats. Jag har lagt något ytterligare till det jag tidigare visste. En naturlig följd är att jag gör ett nytt val.

Jag väljer varje morgon när jag vaknar vad jag tänker. Usch vilken dag! Eller Vilken härlig dag! Jag väljer om jag ska tycka att det är jobbigt att gå upp ur sängen eller om jag ska tycka att det är skönt att gå upp och möta den nya dagen. Jag väljer om jag ska tycka måndagar är hemskare än andra dagar. Visst är det många som säger det, men det blir inte mera sant för att många upprepar lögnen.

Jag skapar min sanning och min verklighet utifrån det jag tänker. Vi vet egentligen att livet är vägen och inte målet men vi lever alltid för nästa ögonblick. Vi lever och söker det som vi ännu inte uppnått för att vid målet sätta nya mål utan uppskattning av det upp nådda. Du kan aldrig bli lycklig och tillfredsställd om lyckan endast existerar i det som du ännu inte uppnått, om tillfredsställelsen är beroende av de saker som framtiden har i sitt sköte. Du skall givetvis sträva för att förbättra dig, men om du inte uppskattar de saker du lär dig, varför skall du då lära, varför skall du utvecklas om endast det som du ännu inte lärt dig är värt att lära, värt att veta.

Om du endast älskar och högaktar den person, du är i morgon kommer detta lätt att följa dig resten av livet. Jag ser så ofta människor som söker sätt att utvecklas för att kunna bli det och den de önskar. Ofta följer uppskattningen av det lärda, av det uppnådda inte riktigt med. Det är som åsnan med moroten framför huvudet. Åsnan jagar och jagar men når aldrig fram till den. Att ha en morot i det du sysslar med är väldigt viktigt men när uppskattningen hela tiden flyttas till nästa sak, nästa utmaning mister moroten sin tjusning.

Du kanske ser en utbildning som du vill gå, en utbildning som gör att du kan uppnå det du önskar men glöm inte bort att värdera kunskapen när du själv besitter den. Det är så lätt att glömma det som du tidigare såg som fantastiskt när du själv lärt dig det.

Du behöver inte stressa och kämpa för att vara värdig livet som du fått. Du behöver bara njuta på det sätt du finner lämpligt och i njutningen ligger avbetalningen på din själ, kropp och ditt liv. Vad det nu än är som skapat oss, vad det än är som talat om och bestämt att vi skall vara här, så tror jag (oavsett tillverkarens härkomst) att han, hon eller det hade för avsikt att produkten, att skapelsen skulle ha det bra, att vi skulle utnyttja de resurser som finns, att vi skulle njuta av de saker som finns där för oss att njuta av.

Du kan aldrig säga, aldrig lova hur du känner i morgon, för vari ligger då livet, vari ligger då våra nya upptäckter, utvecklingar och lärdomar. Du kan inte säga idag hur du tycker, tänker eller känner i morgon. Om du idag bestämmer dig för morgon dagens övertygelser, så har du ju stannat din ut veckling, då kan du endast stagnera och då har faktiskt livets gåva «att lära och utvecklas i nyfikenhet» stängts in för att inte mera släppas ut.

Allting är möjligt hela tiden, det enda som begränsar denna insikt är ditt eget sinne, dina erfarenheter, dina programmeringar som har lärt dig att livet skall vara på ett visst sätt, på det sätt du lärt dig.

Med ett öppet sinne närmar du dig ett obegränsat medvetande som innebär att allting som du stöter på, allting som du hör, som du ser och känner kan vara ett frö till en potentiell ny verklighet. När du ser lärdomar i allt, när du inser att varenda människa är din lärare såväl som du är deras kan ditt sinne äntligen öppnas och närma sig den oändliga kapacitet som är du. Vi behöver hitta glädjeämnena i tillvaron, glädjeämnena som hela tiden finns där.

Livets Källa
Vi vet alla innerst inne vad vi söker om vi bara lyssnar och litar till oss själva. Om vi, om du bara kunde slappna av för ett ögonblick i livet självt, slappna av och bara känna, slappna av och bara
vara för en stund utan några måsten och krav. Om vi alla kunde göra detta, om än bara för en stund, för en minut, en sekund så skulle vi alla nå en helt ny insikt, en helt ny övertygelse.

En helt ny övertygelse om vad livet egentligen kan erbjuda oss, vad livet egentligen kan erbjuda dig. Om vi alla gjorde detta en endaste gång skulle minnet av detta underbara få oss att vilja
göra det om och om igen. Livet, miraklen, ja, allt du söker följer dig vart du går, för miraklens, undrens och kärlekens boning, det är det som är DU!

Lev din Sanning Läs mer »

Rulla till toppen