Vägledning

Lev ditt liv i Frihet

Varje människa vill i någon mening vara fri. Ingen människa vill egentligen vara förtryckt, ingen vill vara fången, ingen vill vara bunden. Genom historien, och även i vår tid, finns ett oräkneligt antal exempel på mänskliga frihetssträvanden. Både kollektiva frihetssträvanden för en grupp människor, ett folk, en nation från främmande makters förtryck och fångenskap och enskilda individers frihetssträvanden från andra individers förtryck och förnedring. Historien har sett frihetskämpar som för alltid har skrivit in sig i historieböckerna, som Nelson Mandela, Martin Luther King, Jean d´ Arc och många, många fler. Och historien har sett minst lika många frihetskämpar som ingen historiebok nämner om. Dessa hjältar, välkända eller anonyma, träder fram därför att människor under förtryck söker frihet och människor i fångenskap längtar efter frihetens dag.

Alltid finns inte kraften eller förmågan att förverkliga ens längtan och strävan. Förtrycket kan vara övermäktigt och fångenskapen kan vara alltför hopplös att ens tänka sig en befrielse från. Skulle ändå befrielsen komma, kan man inte alltför sällan notera att befrielse från en främmande makt, lätt leder till fångenskap under en annan. Och man kan med all rätt ställa sig frågan om den verkligt fria människan – finns hon?!

Och vad är egentligen frihet? De flesta av oss skulle svara: “frihet är att vara ekonomiskt och socialt oberoende” eller “frihet är att inte behöva vara styrd av vad andra tycker och tänker” eller “frihet är att få sätta sig i bilen och bara köra”.

Människans syn på frihet ter sig ibland en smula egendomlig. Vi får ibland för oss att frihet är lika med avsaknad av gränser, att vara fri är lika med att inte behöva rätta sig efter någon annans uppfattning, påbud eller förbud. Frihet i sin allra friaste form är att enbart få göra det som faller mig själv in, det som jag själv vill och det jag själv beslutar mig för. Oberoende av andras uppfattning och oberoende av konsekvensen för andra gör jag som jag själv vill för jag är en fri individ! Jag är mig själv nog och behöver ingen eller inget utanför mig själv! Ära vare mig! Och ära vare den frihet det innebär att jag inte behöver nedlåta mig till att ta hänsyn till någon annan! Frihet stavas oberoende.

Tänk dig att du är en tulpan. Helt plötsligt kommer en annan tulpan och förkunnar för dig hur underbart det är att äntligen ha blivit befriad från den där mossiga gamla löken där nere i jorden. Den som du var bunden till och som gjorde att du inte alls kunde röra dig, inte alls kunde fatta några egna beslut om ditt liv. Det svider visserligen rejält i stjälken när kniven går fram och lösgör dig från fångenskapen, men sen!, sen blir friheten total! Tror vi !

För sedan tror vi också att vi automatisk får ett destruktivt beteende som innebär att vi tror att vi kan åka vart jag vill, se nya platser, träffa nya tulpaner och den där gamla löken kan gott ligga där i jorden och ruttna. Jag är fri! Allt är frid och fröjd – om det inte vore för att “frihetens” pris skulle visa sig vara alltför högt, jag har blivit avskuren från det som var källan till mitt liv. Den frihet jag upplever skulle snart nog visa sig vara en dom över mig. En dödsdom.

Men då glömmer vi en viktig sak, börjar jag att leva ett liv i frihet utifrån att lyssna på mig själv mitt sanna jag, då lever jag ett liv i kärlek, för jag anser att lever vi efter vårt sanna jag då är vi kärlek dvs vi hyser omtanke om allt och alla på vår jord. Så jag tror att den sanna friheten är att finna sin plats. Att finna den enda plats där jag är förbunden med den enda lök som gör att livet kan pulsera i mig. Frihet är egentligen att förverkliga sig själv, frihet är att gå sina egna vägar.

Vi ska till slut nu knyta tillbaka till texterna vi läste i inledningen, vi tror att vi i det här samhället är fria men istället är vi bundna av vårt samhälles livslögner och våra egna samt allehanda idéer, föreställningar och tankar. Vi är bundna av fruktan, av ångest, av mindervärde, av missmod och av förkastelse. Vi är bundna av högmod och av självgodhet. Vi är slavar under alkohol, sex och prylar. Vi är bundna av misstänksamhet, oärlighet och förljugenhet. Men nu är det dags att vi slåss för vår frihet

Vi väljer våra liv. Oavsett omständigheterna har vi ändå friheten att välja, enligt min filosofi. Vi är till och med dömda till frihet och tvingade att välja. Dessutom är vi ensamma ansvariga för hur våra liv gestaltas, vill vi leva ett liv med ångest och skuld som ständiga följeslagare så kan vi göra det men vill vi leva ett liv i frihet så finns inte dessa två faktorer med oss, utan dom lämnar vi bakom oss.

Frihet, ångest, ansvar och skuld. Se där de fyra hörnstenarna i västerländska världsbilden. En person väljer att vara ansvarig för sitt liv och dess innehåll. Det är tecknet på att hon är medveten om sin frihet. Varje människa får sig en värld till skänks när hon föds. Men hon väljer själv om hon ska ta hand om den fritt, ansvarigt och reflekterande, eller ofritt, oansvarigt och oreflekterat. Den sistnämnda kommer utveckla lögnen som sitt huvudsakliga livsfundament och föra både sig själv och andra bakom ljuset. I livslögnens position producerar hon tvångsmässigt problem åt sig själv, och hennes bild av det Goda livet är antingen förljugen, eller ett sätt att undvika ett levande liv.

Hon ljuger i syfte att få andras bekräftelse på att hon är ett offer för världens ondska. Hon vill få oss att tro att myndigheterna är orsaken till hennes lidanden, till hennes deprimerande tillstånd. Hon har blivit fråntagen initiativ och egenmakt, förnekats hjälp hon anser sig vara berättigad till. Hon har utsatts för ouppnåeliga krav som tagit ifrån henne självrespekten och den frihet som tillkommer andra, så att hon till sist tvingats inrätta sitt liv bland samhällets minst ansedda. Så uppfattar hon det i alla fall. Jantelagens själsdödande förtryck har hon fått känna på för egen del i sådan omfattning att hon själv finner det naturligt att döma andra för deras drömmar om ett annat liv.

Oavsett orsaken till denna livsinställning, finns dock i varje ögonblick möjligheten att välja ett annat sätt att leva. Vi måste bara sluta skylla vårt lidande på andra än oss själv och ensam axla ansvaret fullt ut för det egna livets gestaltning.

Friheten är alltid potentiellt närvarande i varje ögonblick. Men friheten definieras dock av de villkor omständigheterna ställer. Att frihet skulle innebära frånvaron av gränser är att vara omedveten. En flod definieras av sina bräddar. Det är gränserna som avgör vad som är en flod. En flod utan bräddar är i själva verket ett träsk. Det saknar både riktning och avgränsning. Friheten finns endast inom ett angivet område som vi med hjälp av reflektion och medvetenhet blir varse om.

Träsket överfört till livsstil motsvaras av bristen på självreflektion och kritiskt tänkande. Där kan finnas en bristande förmåga att prioritera en långsiktig och meningsskapande utveckling, bort från det kortsiktiga behovet att undvika lidande i nuet. (Ex: Du vill utbilda dig, skaffa ett jobb etc, men ångesten och rädslan för det nya, bristande självförtroende etc, prioriteras högre än mening.)

Detta känner nog de flesta igen. Hur som helst är det omöjligt att bygga upp något bestående, inom ramen för denna konflikt. Vi måste göra vårt yttersta här, som i alla kritiska utvecklingsfaser. Det duger inte med att låtsas som om det regnar eller att rumstera om lite på ytan. Insikt är detsamma som att se in i sig själv för att utifrån upptäckterna kring sitt sannare jag, fatta sanna beslut och handla efter dem. Vem sa att verklig utveckling skulle vara fri från lidande? Ingen, men lidandet är i alla fall meningsfullt. Den fege, eller den omedvetne lider också men det lidandet är helt meningslöst eftersom det inte baseras på en strävan mot utveckling och självförverkligande.

Mitt sätt att tänka kan tyckas vara en sträng filosofi men det förhåller sig inte alls på det viset. Istället syftar det till att få människor att inse några få, men ovillkorliga omständigheter som gäller för alla i vårt samhälle. Så här kan de se ut:

Människan är fundamentalt fri och måste handla på egen risk.
Hon är ensam ansvarig för sitt liv.
Hon är i grunden ensam därför att hon utgör det enda subjekt i världen av just den hon är, och som är viss om sin existens. Den existentiella ensamheten har hon gemensam med alla andra, varför hon samtidigt är förenad med dem. Hon är därför unik och lik alla andra på samma gång.

Hon kan inte förlita sig på en gudomlig nåds ingripande, en absolut godhet som kommer till räddning när olyckan drar ned henne.Den enda visshet som finns är att hon lever just nu och att hon ska dö. Hur tänker jag leva mitt liv? är frågan hon måste besvara genom att själv skapa och leva sitt svar!

Utdrag från boken BUDSKAP FRÅN EVIGHETEN Av Marlo Morgan:

Följande budskap gäller alla själar överallt. Det har gått att använda under alla tider från grottstadiet fram till våra dagar. Det gör inte skillnad på man och kvinna. Syftet är inte att nå världsliga framgångar, det är att leva i frihet.

Det här är en norm som har gällt för alla ursprungsbefolkningar sedan tidernas begynnelse då deras strävan har varit att leva i samklang med jorden, med alla dess djur och med varandra.

Du är en andlig varelse här på jorden som har en mänsklig upplevelse. Du har valt att komma hit. Det var inte en olyckshändelse eller en slump som gjorde att du föddes av de två personer som är dina biologiska föräldrar.

Du var medveten om vilka de var, om vilka förhållanden som du blev till under och om det ärftliga genetiska mönstret hos dem båda. Du sa: “Ja!”
Du är en andlig varelse som utvecklas mot upplysning. Jorden är ett klassrum där vi har tillgång till lektioner och förevisningar. Det är en unik planet som har unika livsformer. Det är det enda stället i universum där man använder sex sinnen, syn, hörsel, smak, känsel, lukt och intuition, tillsammans med det energifält som man kallar känslor för att knyta samman den synliga kroppen med den osynliga själen.

Alla fysiska varelser på planeten jorden kommer från den enda gudomliga källan och alla består av identiska energifragment. Vi är alla ett med hela skapelsen.

Du känner förmodligen till de tio budorden, eller “du skall icke” lagarna. De har varit tillgängliga för mänskligheten i tusentals år.

Det har också funnits “du skall” lagar och de har funnits ännu längre. Om man hade följt “du skall” lagarna hade det inte funnits någon anledning att ha en uppsättning lagar till.
Att du finns här är frivilligt, självpåtaget och väntat sedan länge. Din utveckling i evigheten kommer att spegla denna mänskliga resa. Här nedan följer “du bör/du skall, reglerna som gäller alla människor.

Lev ditt liv i Frihet Läs mer »

Egot eller Kärlek?

SLÄPP TAGET OM DITT EGO & LEV I KÄRLEK

Utifrån dina livslögner och din anpassningsförmåga skapas ditt ego (ditt överlevnads jag) som är dina roller i livet, detta innebär att du genom ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör, har och presterar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Du lever hela ditt liv utifrån och in. Du agerar efter att försöka att tillfredsställa din längtan efter en inre frihet och trygghet så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar och kläder du lever utifrån och in istället för inifrån och ut.

Vilket i sin tur innebär att du agerar hela livet utifrån vad andra, tycker, tänker och känner. Du söker hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt och bekräftad. Detta innebär i sin tur även att du blir beroende av yttre attribut du blir «symbol» och «objektsrefererande» du påverkas av allt som sker utanför dig själv såsom situationer, omständigheter, människor osv. Då du hela tiden söker efter godkännande från andra. Du känner ett behov av att kontrollera och att ha makt, denna makt bygger på symbol, attribut såsom, titlar, pengar, arbeten samt olika statusprylar.

När du söker efter frihet och trygghet i symboler kan du aldrig hitta den, det är en illusion att söka frihet och trygghet i symboler. Detta innebär att du alltid kommer att vara otrygg. Symboler är förgängliga, de kommer och går, detta skapar ängslan, rädsla samt osäkerhet eftersom du byter bort ditt sanna jag mot symboler ofta slutar detta med att vi känner en stor tomhet inombords.

Sökandet efter trygghet, säkerhet samt visshet är en bindning till det som du vet det kända vad är det du vet? Det du vet är det förflutna ett fängelse av gamla betingelser i detta finns ingen utveckling, detta innebär bara stagnation. När du lever i visshet låser du fast dig i gamla mönster, du förlorar flödet, kreativiteten, spontaniteten du blir till ett stelt mönster. Du blir fånge i hjälplöshet, hopplöshet, förtvivlan, dysterhet samt depression.

Hela din trygghet består i att få bekräftelse för vad du gör har och presterar därför har du inte någon egen inre grundtrygghet, du är bunden av någon eller något för att vara någon. Du kommer att fortsätta att vara bunden tills att du vågar leva ut ditt eget liv och känna dig trygg med att vara den, som du egentligen är. Utan bundenheten till andra människor och till det materiella.

Att Äga är ingen frihet. Genom att ge upp ditt behov av att äga. Då blir du fri. Egot har svårt att se andra gå sina egna vägar, eftersom vi själva har svårt att gå vår egen väg. Egot är blockerad i sin struktur och i sitt eget sätt att utvecklas. Egot vet inte vad det vill, därför att det går samma väg som alla andra, då egot är så blockerad av sin egen rädsla för vad andra ska tycka. Denna blockering visar sig till slut i olika fysiska och mentala symtom. Symtomen blir till slut något att skylla på för att slippa möta sin egen rädsla. Det är rädslan som hindrar oss från att göra det vi önskar. Rädslan för att inte bli accepterad av andra.

Egot hjälper oss att strukturera och begränsa vår värld för att vi lättare ska kunna förtydliga och förstå den. Jag ser egot som ett hinder för själen att komma till tals, det vill säga ett hinder för den andliga utvecklingen, men vi får inte glömma att vi här och nu lever i en högst fysisk värld med bara små, tillfälliga glimtar av det som tillhör vår inre sanning vår själ vårt sanna jag.

Vårt ego fungerar på ett linjärt, logiskt rationellt, strukturerat, matematiskt och begreppsmässigt sätt. Det drar slutledningar, resonerar, behandlar, väger information, sorterar, värderar, jämför, kontrollerar, klassificerar och analyserar, samt censurerar information för att fatta beslut. Det ser bara svårigheterna samt all negativitet samt agerar som en robot
som gör en sak i taget.

Egot skyr det okända och ovisshet samt förändringar som skulle kunna innebära överraskningar och oförutsägbara möten och händelser, och kan väl på så sätt liknas vid en stockkonservativ äldre herre, i stormhatt och kravatt, med ständiga kommentarer om hur mycket bättre det var förr.

Egot lever av våra livslögner och anpassningsförmåga. Denne lever efter att vara någon, att bli accepterad genom att äga «prylar» och människor, att vara någon genom utbildning, diplom, examen, pengar, statusprylar, utmärkelser, att veta bäst, att vara expert, göra sig synlig på olika sätt.. Att vara någon genom sitt yrke osv.

Vårt ego vågar inte uttrycka vem vi är och vad vi tycker, tänker och känner. Därför att det har behovet av att vara omtyckt av alla andra i sin sociala omgivning, vilket innebär att det vi uttrycker är vad vi tror att andra förväntas av oss eftersom vårt ego lever av att bli bekräftad av andra, för att få känslan av att vara någon.

Som egots opponent utnämner jag själen som är ditt sanna jag, det som är större än egot och en del av allt som är. Kalla det den gudomliga gnistan eller vad du nu kan tänka dig som är större än dina begränsningar. Själen skyr till skillnad mot egot inga förändringar och söker så småningom, när strukturen blivit alltför snäv hittar den vägar ut ur det kända och invanda. Utan att konsultera egot.

Själen blir rebellen, revolutionären, som utmanar ordningen genom att visa dig hur verkligt kaos ser ut och som alltid, alltid kräver sin rätt att få vara och uttrycka sin sanna natur.

Att bli påmind om själens expanderande och frihets älskande existens innebär alltid någon form av kristillstånd, inte minst för att vårt ego strider på liv och död varje gång dess struktur hotas. Ändå är det alltid egot som förlorar, säkert som amen i kyrkan, eftersom egot bara är en del av det komplex vi kallar människan, och som måste underordna sig lagar som är dolda för det begränsade egot.

Den konservative och rebellen har ett märkligt men logiskt förhållande; de spelar ett ständigt utjämnade och balanserande spel för att göra dig till den komplexa människa du är.

Båda har de såväl konstruktiva som destruktiva egenskaper, och det är du som hanterar effekterna av deras framfart. Ordning och kaos i ett liv är cykliskt och det kanske är något att lägga på minnet. Att bygga upp och bryta ner livsmönster och strukturer är något du gör hela tiden, i större eller mindre sammanhang. Ibland märker du det med all önskvärd tydlighet, medan du ibland bara känner en fläkt av effekten.

Du behöver ditt ego för att överleva i det yttre konsumtionssamhället men du behöver bara den delen av egot som bearbetar information. Resten av egot avskärmar dig från insikt och glädje. Du måste gå utöver ditt ego och hitta ditt sanna jag. Ditt sanna jag är den föränderliga, djupaste delen av dig själv. Den är vis, kärleksfull, trygg och fylld av glädje. Ditt ego är viktigt i den yttre världen men ditt sanna jag är ännu viktigare.

Du har hela livet förväxlat verklighet och illusion. Verklighet är att inse att du är gudomlig. Illusion är din yttre värld. Denna förväxling är skadlig för dig. Du längtar efter illusionen av trygghet i stället för själva tryggheten, som finns i ditt sanna jag som insikt och kärlek. En illusion är en felaktig uppfattning. Jag menar att det du upplever alltid är en illusion. Det du upplever är sant och helt riktigt, men du har fått en felaktig uppfattning om det du upplever. Du använder alla dina sinnen att uppleva med, både dag och natt och det du känner för det du upplever är alltid rätt, men du har fått fel uppfattning om det du upplever. Det du upplever är en symbol för en känsla. Det du upplever ska du inte läsa rakt av, det ligger en djupare sanning i allt du upplever. Det är inte människan eller saken i sig som du har känslor för. Dina känslor visar endast på ett behov hos dig själv. Det som du känner har med dig och dina känslor att göra.

Människan som du berörs av på ett eller annat sätt, som du inte tycker om, eller känner behov av att ge till, eller få av, speglar dina egna behov. Människan är också en symbol för en del inom dig, är det en man, så handlar det om en spegling av din egen manlighet osv.

Allt har ett symboliskt värde. När du ska läsa av en upplevelse symboliskt så har du behov av att se alla detaljer i upplevelsen, och sedan läsa dem symboliskt tillsammans. För att förstå vad symbolerna vill säga dig, så har du behov av att lägga in din egen känsla för upplevelsen i sammanhanget, för att få en rätt bild av det du upplevt. Du får då även en förståelse för varför du upplevde just det. Vi kan vara flera som tycker att vi upplever samma sak, men det som alltid skiljer sig, är vad du känner för upplevelsen och det är din känsla som gör upplevelsen unik.

Jag vill påstå att hjärtat är en symbol för kärlek, ja jag tror det är sant, men om vi ska se den djupa symboliken som jag söker, så har du behov av att veta vad kärlek är. Kärlek är frihet. Vad är frihet? Frihet är att vara den vi är i grund och botten, att leva utan att söka accepterande från andra. Du ger andra kärlek genom att ge dem friheten att leva sina egna liv, genom att tillåta dem göra sina egna val, ta eget ansvar och ta hand om sina egna konsekvenser. Du ger dig själv kärlek genom att ge dig själv friheten att leva ut ditt eget liv på ditt sätt och ta ditt eget ansvar och dess konsekvenser.

Du längtar efter att bli accepterad när du i verkligheten aldrig kan bli avvisad. Egot skapar illusioner och döljer sanningen. Egot måste lösas upp, först då kan du se sanningen. Med kärlek och förståelse får du det oändliga tålamodets perspektiv. Varför har du bråttom? Det finns ändå ingen tid det bara känns så för dig. När du inte upplever nuet, när du fördjupar dig i det förgångna eller oroar dig för framtiden, framkallar du plåga och sorg för dig själv. Tiden är också en illusion.

Till och med i den yttre världen är framtiden bara ett system av sannolikheter. Varför oroa dig så mycket? Förståelse är terapi. Kärlek är den definitiva terapin. Terapeuter, lärare och gurus kan hjälpa dig, men bara under en begränsad tid.

Riktningen är inåt, och förr eller senare måste vi ensamma gå den vägen. Men i verkligheten är du aldrig ensam. Om du måste mäta tiden, mät den då i upplevelser som du lärt dig av, inte i minuter eller timmar eller år. Du kan bota dig själv på fem minuter om du finner den rätta insikten. Eller på femtio år. Det är samma sak. Du kan minnas det förflutna och sen glömma bort det. Släpp taget om det dvs. Sätt punkt för det och förlåt dig själv och andra för det som varit. Detta gäller barndoms trauman lika väl som det gäller förhållningssätt, missförstånd, livslögner som präntats in i dig samt alla gamla tankar. Hur kan du se på ett nytt och klart sätt när du har kvar alla de där tankarna? Tänk om du behövde lära dig något nytt? Från ett nytt perspektiv?

Tankar skapar illusionen av vem du är. Egot upprätthåller den illusionen, och den illusionen skapar fruktan, ångest och en oerhörd sorg. Fruktan, ångest och sorg skapar i sin tur vrede och våld. Hur kan frid existera i världen när dessa kaotiska känslor dominerar? Trassla dig ur det här.

Gå tillbaka till problemets källa. Du har då återvänt till tankar, gamla tankar. Sluta tänk. Använd i stället din intuitiva visdom för att uppleva kärlek igen. Meditera. Upptäck att allt hänger samman och är beroende av varann.. Upptäck enheten, inte skillnaderna. Se ditt sanna jag. Mental stillhet kan hjälpa dig att sluta tänka lika mycket som tidigare och hjälpa dig att påbörja din resa tillbaka. Du kommer att läkas. Du kan mer och mer att börja använda den oanvända delen av ditt inre. Du kommer att se. Du kommer att förstå.

Och du kommer att bli vis. Sen kommer du att finna frid. Du har ett förhållande med dig själv lika väl som med andra. Varför är du rädd för att ta rimliga risker? Är du rädd om ditt rykte, rädd för vad andra ska tänka? Dessa rädslor har blivit betingade i barndomen. Ställ följande frågor till dig själv: Vad har jag att förlora? Vad är det värsta som kan hända? Är jag nöjd med att leva resten av mitt liv på det här sättet? Med döden som bakgrund: är detta någon större risk? Medan du mognar, var då inte rädd för att göra andra människor arga. Vrede är bara en yttring av deras osäkerhet. Men att vara rädd för denna vrede kan hindra dig. Vrede skulle bara vara fånig om den inte skapade så mycket sorg. Lös upp din egen vrede i kärlek och förlåtelse.

Låt inte depression eller ångest hindra din mognad. Depression är att förlora perspektivet, att glömma bort och att ta saker för givna. Skärp din närvaro och uppmärksamhet. Nollställ dina livslögner. Minns vad du inte bör ta för givet. Växla perspektiv och minns vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Kliv ur gamla fåror. Kom ihåg att lyssna inåt på ditt sanna jag. Att ha ångest är att förlora sig i egot. Det är att förlora sina gränser. Där finns ett vagt minne av sårad stolthet, av förlust av kärlek, av förlust av tålamod och frid. Kom ihåg, du är aldrig ensam. Förlora aldrig modet att ta risker. Du är odödlig. Du kan aldrig bli skadad.

Allt är kärlek. Med kärlek kommer förståelse. Med förståelse kommer tålamod. Och därefter stannar tiden. Och allting är nu. Verkligheten är nuet. Att uppehålla sig i det förgångna eller i framtiden orsakar smärta och sjukdom. Tålamod kan hejda tiden. Kärlek är det yttersta svaret. Kärlek är inte en abstraktion utan en påtaglig energi, eller ett spektrum av energier, som du kan skapa och hålla kvar inom dig. Var bara kärleksfull. Då börjar du att beröra ditt sanna jag inom dig. Känn dig kärleksfull. Uttryck din kärlek. Kärlek löser upp rädsla. Du kan inte vara rädd när du känner kärlek. Eftersom allting är energi, och kärlek omfattar alla energier, är allting kärlek. När du är kärleksfull och orädd kan du förlåta. Du kan förlåta andra och du kan förlåta dig själv.
Du börjar nu se ur det rätta perspektivet. Skuld och vrede är åter speglingar av samma rädsla. Skuld är en subtil vrede som riktas inåt. Förlåtelse löser upp skuld och vrede. De är onödiga, skadliga känslor. Förlåt. Det är en handling i kärlek. Stolthet kan komma i vägen för förlåtelse. Stolthet är en av egots yttringar. Egot är det övergående, falska jaget. Du är inte din kropp. Du är inte din hjärna. Du är inte ditt ego. Du är större än allt detta om du lyssnar på ditt sanna jag.

Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då handlar det om att du ska börja känna efter, hur du vill leva, vara och agera samt känna utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig. För att finna svaret så handlar det att söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Utan det handlar om att uppfylla denna längtan inom dig. Jag vill påstå att ingen annan människa kan säga: «Detta är du». Du kanske kan försöka anpassa dig till den bild andra har av dig men när allt har skalats bort, vem är du då i själva verket?

Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv. Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, därför att människor har en tendens att identifiera dig med din roll, din mask och vilka saker som du omger dig med.

Många människor som lever idag har mer pengar och prylar än deras förfäder någonsin vågade drömma om. Vi reser kors och tvärs över jorden för att söka annorlunda upplevelser och nya kulturer. Vi har tillgång till visdom och livserfarenhet från tre tusen religioner. Men ändå saknas något. Vi i västvärlden vet mycket om mänskligt beteende genom psykologin och en hel del om universum genom vetenskapen. Men när det kommer till att gå på djupet med frågor om andlighet och själen då står vi oss slätt.

Vi människor har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där vi säkert vet vad det är som driver oss, var vi kommer ifrån, vad vi skulle vara beredd att dö för. Det gäller för dig att komma till en insikt vad det innebär att leva för dig, vem du vill vara och vad du verkligen vill göra och uppnå i ditt liv och sträva mot det.

Det handlar om att börja reflektera och komma till en insikt över ditt liv och bromsa i tid så att du inte bara låter ditt liv rinna ut i sanden, detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och vad du verkligen vill göra med ditt liv, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att du tänker på hur du vill leva.

Egot eller Kärlek? Läs mer »

Är det här ditt liv?

ÄR DET HÄR DITT LIV?

Eftersom du har lärt dig att inte agera efter vad ditt sanna jag tycker, så följer du bara med och rättar in dig i ledet och lever efter dina livslögner samt din inlärda anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv förenligt med ditt livsmönster för att hela tiden befinna dig i din inre trygghetszon, som i sin tur innebär att du hela livet lever utifrån de krav och förväntningar som din sociala omgivning har, då de förväntar sig att du ska leva vara och agera på ett visst sätt du lever nästan aldrig utifrån vad som känns rätt för dig.

Du kan inte se vilken du egentligen är, du kan inte se att du inte är fri, att bara vara dig själv är det som du fruktar mest av allt. Du sätter på dig sociala masker för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar, och att anpassa dig för att bli accepterad och för att ingå i den sociala gemenskapen och att bli omtyckt, därför spelar du olika roller, du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen vilka roller du spelar utan att reflektera vad som känns rätt för dig så följer du bara med och rättar in dig i ledet.

Genom att spela dessa olika roller blir du, osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam, planerande.

Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara.

Vilka krav och förväntningar har du på dig ?
• Från dig själv.
• Från dina barn.
• Från din man / hustru.
• Från hela din familj.
• Från far och mor samt syskon.
• Från din arbetsgivare.
• Från dina arbetskompisar.
• Från vänner och kompisar.
• Från hela samhället.

Du utsätts varje vaken minut för ett enormt livsbrus genom tidningar, radio, TV, reklam, familjen, vänner, arbetskompisar eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar som talar om för dig hur du ska vara, se ut, agera, prestera, göra samt vilka saker och prylar du ska ha. Du har svårt att värja dig för allt livsbrus.Vilket innebär att du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga.

Detta i sin tur innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Den du är bestäms av vad du har, gör samt presterar inte efter vem du är, det som styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam, rationellt tänkande. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara.

Du har även vuxit in i en värld där allt handlar om att jämföra, bedöma och värdera varandra, utifrån din anpassningsförmåga går därför hela ditt liv ut på att anpassa dig till din sociala omgivnings standardmönster. Där allt handlar om att bygga upp ett liv som syftar till att du konsumerar dig till en mening med livet och till din identitet istället för att du försöker ta reda på hur du vill leva ditt liv och vem du verkligen är, vad du verkligen vill uppnå och vad du verkligen vill göra i ditt liv utifrån vad som känns rätt för dig.

Detta är dock en krass mening med livet därför är det är viktigt att hitta tillbaka till oss själva som «human beings» snarare än som «human buyings». Vår levnadsmyt säger att «mer och nyare» är bättre. Vi har blivit «human buyings» och «human doings» istället för «human beings». Vi förväntar oss att få höjd lön allt eftersom åren går. Vi strävar efter att få större och större lägenhet eller ett hus. Vi byter till nyare bilar, mobiler, datorer. Vi skaffar mer och mer samt nyare och nyare «prylar» Även i nationalekonomin finns det en version av «mer och nyare» är bättre, som lyder
«tillväxt är bra». I denna anda tappar vi förmågan att känna efter vad som känns rätt för oss. Vi är nu inne i den klassista motståndsfasen som kallas förnekelse vi behöver inte ändra oss utan ny teknik kommer att rädda oss.

Att vara som alla andra är det viktigaste i livet, hela vår personlighet avgörs vad du har och gör samt presterar inte vilken du är. Din anpassningsförmåga gör att du hela tiden försöker att anpassa dig till vårt samhälle som är uppbyggt på konsumtion, Då du träffar nya människor bedömer du i smyg deras «framgång». Du frågar dem inte om de är tillfreds med livet och om de lever efter vad som känns rätt för dom eller efter sitt inre sanna jags intentioner, du frågar dem istället var de arbetar, studerar eller var de bor och vilka prylar de har.

Parallellt med rasism och sexism har vårt samhälle en form av kastsystem Det är inte bara Indien som har ett kastsystem för det har vi även i Sverige. Vi lever livet utifrån och in, vi väljer roller och människor som vi väljer rätter på en restaurangmeny, någon väljer bankman från arbetskolumnen, blond och blont hår från hustrukolumnen, två från barnkolumnen, kostym från stil kolumnen Volvo från bil kolumnen etc. Att passa in oss själva i dessa fyrkantiga boxar ger intrycket att livet handlar om att välja från ett bestämt urval.

Vår sociala omgivning köper inte bara vårt arbete, utan också hela vår personlig het genom sin outtalade företagskultur om hur man klär sig, hur mycket övertid vi behöver jobba för att «synas» etc. Om du är bankpersonal så har du nog absorberat ett stort antal attityder om dig själv, efterhand som du har lärt dig arbetet.

Det finns ingen som är precis som du. Du är en unik människa.
Det finns ingen man eller kvinna som är precis som
en annan. Vi har olika föräldrar, genuppsättning, uppväxtmiljö,
erfarenheter och personlighet.

Fastän vi är unika varelser försöker vår samhällsstruktur ändå att få oss att tro att vi ska vara som alla andra. I skolan har dogmen länge varit att alla behandlas lika, men hur många mår inte dåligt av detta? Enligt läroplanen ska alla behandlas som unika individer men så sker sällan mest på grund av att det saknas resurser, därför behandlas alla elever lika. De flesta företag och organisationer försöker också behandla sina medarbetare lika och få dem att anpassa sig till företagets värden så att de passar in. En modell, ett koncept eller en metod ska gälla för alla anställda.

Men det går inre att bunta ihop oss människor och påtvinga oss beteenden, metoder, koncept eller slagord som inte stämmer överens med våra egna värden och vår kapacitet. Vi kanske pratar eller agerar som om vi tycker så, men bakom döljer sig en rädsla för repressalier eller för att förlora arbetet. Vi kanske är rädda för att såra någon eller också finns det en osäkerhet för att inte passa in i sammanhanget.

Därtill kommer att de flesta inte har arbetat aktivt för att bli medvetna om sina egna värden, och då är det svårt att relatera till något eget värde överhuvudtaget. För hur ska vi kunna förverkliga någon annans värden om vi inte ens kan förverkliga våra egna?

Men vårt samhälles kollektiva livslögner tvingar oss att spela med i detta spel. Som går ut på att i mesta möjliga mån försöka efterlikna alla i vår sociala omgivning när det gäller vårt sätt att vara, leva och agera. Både vi vuxna och våra ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med.

För att tillfredsställa de krav som vår sociala omgivning ställer på oss, eller de krav som vi ställer på oss själva. Då vi hela tiden blir värderade efter vad vi gör, har och presterar i stället för den vi är. Vi duger inte om vi inte har det nyaste av allting eller åkt utomlands på semester samt gått på den eller den utbildningen.

Därför försöker vi att haka på alla kollektiva «livslögner» Vi försöker att ha mer, göra mer, vara mer än den vi är. Tiden räcker inte till. Och kraven bara ökar. Detta på grund av att vi går runt inne i centrifugen vi upprepar livet om och om igen utan att växa till den vi innerst inne är, vi ställer in autopiloten i våra liv och allt rullar på varje Sekund, minut, timme, dag, vecka, månad och år är lika vi inte vet vilka vi är utan vi agerar hela tiden genom att befinna oss i vårt inre fängelse, vår inre trygghetszon och där agerar vi genom:

 • Att inte leva i nuet
 • Lågt egenvärde
 • Oklara syften
 • Inre & Yttre Obalans
 • Passiva Beslut Val & Handlingar
 • Passiv inställning
 • Låg livsenergi
 • Din anpassningsförmåga
 • Låg självkänsla
 • Svagt Självförtroende
 • Passivt beteende
 • Passiva känslor
 • Dina livslögner
 • Fel andning
 • Alla måsten Bör & Ska
 • Oklara Syften &mål
 • Egna & Andras Krav & Förväntningar
 • Passiva tankar
 • Vårt Ego
 • Anpassningsförmåga, Slentrian, Vanor Skygglappar,
 • Önsketänkande Bortförklaringar, Trygghetsbehov.
 • Livsbruset som talar om för oss hur vi ska vara, leva och agera

Är det här ditt liv? Läs mer »

Hitta ett Meningsfullt Liv!

HITTA ETT MENINGSFULLT LIV

Vi kan inte leta efter meningen med livet på samma sätt som vi letar efter ett borttappat klädesplagg. Vi måste själva skapa den. Vi måste själva bestämma dess innehåll och uppleva den på vårt eget individuella sätt. Ingen kan uppleva meningen med livet i vårt ställe eller tala om för oss vad som ger oss en mening i livet, även om all vår påverkan försöker. Det är ett sorligt faktum att vi så lätt går i reklammakarnas fällor när de försöker övertyga oss om att lyckan ligger i att köpa den rätta drycken, de rätta kläderna, den tjusiga bilen, den nya mobiltelefonen, den väldoftande deodoranten. Till och med de klokaste bländas av TV reklamens bildkaskader eller förföriska annonser som lockar oss att tro att vi också kan förändra våra liv om vi går över till en ny tandkräm. Om vi bara gav oss tid att tänka efter skulle vi inse att inget här i världen som erbjuds eller förvägras oss kan göra oss lyckliga såvida vi inte själva upplever det så. De lyckligaste människorna som har funnit en mening i sitt liv skulle förmodligen fortfarande vara lyckliga om de berövades alla sina ägodelar.

” När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, till sist vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne är detta en av tillvarons djupaste insikter” Sören Kierkegaard

Du kan bara leva ditt eget liv och du lever bara en gång. Därför borde du, för din egen lyckas skull, göra det bästa av ditt liv och inte kasta bort ditt hopp, dina drömmar och ditt liv. Ta istället vara på att du finns till.

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Vad som passar dig och vilka upptäckter du vill göra är upp till dig. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva. Men se det inte negativt. Nu är verkligheten på det viset att du har ditt liv i dina egna händer – du skapar din egen lycka! Lycka är ingenting som bara händer dig, utan något som du måste sträva efter att uppnå.

Men som människa har du en fri vilja du kan själv välja hur du vill leva och om du vill kan du när som helst ändra ditt liv. Ingen annan kan göra detta åt dig, du måste ta ditt ansvar som den människa du är. Och ditt viktigaste ansvar är: att känna. Efter vad som känns rätt för just dig

Någonting grundläggande som genomsyrar hela mitt sätt att tänka är att vi bör lära oss att lyssna till vår inre känsla, då den leder oss rätt i. Känslan är den egenskap som identifierar och integrerar det som våra sinnen förser oss med.

Att använda sin inre känsla innebär inte att vi förtränger eller försummar våra övriga känslor. Tack vare rätt användning av sin inre känsla kan vi förstå det faktum att människan är en varelse av kropp och själ, av tanke och känsla. Och om vi vill leva ett helt liv, måste vi vara integrerade. Det är tack vare vår inre känsla som vi blir verkliga och motiverande. Ett liv utan en intern respons på vad vi än utför, innebär ett liv utan värden. Ingenting skulle ha någon betydelse. Detta skulle vara ett liv för en robot – inte för en människa.

Bara genom att vi lyssnar till vår inre känsla kan vi lära oss mer och avgöra hur vi kan göra det bästa möjliga av tillvaron. Men det kräver självständighet. Vi kan lära oss av andra men det är vi själva som måste förstå kunskapen, och vad den har för betydelse för oss. Du bör aldrig ge upp dina egna omdömen för andras. Även om hela din social omgivning tycker annorlunda, är det bara genom att själv känna efter som du kan avgöra vad som är rätt och fel för dig.

Och om alla andra säger att du måste ändra dig, kompromissa och ge efter, bör du ändå stå fast vid vad du genom din inre känsla har kommit fram till. Det är bara så du kan hålla fast vid det som är viktigt för dig.

Och om det är rätt för dig att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter, så har du också rätt att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter. Ett gott samhälle är ett fritt samhälle som låter folk eftersträva att vara den de är utan att förbjuda, hindra och reglera. Ett samhälle där människor inte är redskap för andras mål, eller plåster för andras sår, utan har rätt att leva för sin egen skull och sträva efter sin egen mening med livet och sin lycka.

De flesta av oss går genom livet och tror att vår lycka och olycka i stort sett är bestämd av händelser i vår omgivning och andra människors reaktioner. Allt som oftast känns det som vår lycka beror på tur eller otur som vi själva inte är ansvariga för. Tur eller otur. Tur betyder att ta sig framåt. Så det är självklart att du säger att det var tur, för du tog dig framåt på ett eller annat sätt. Men den turen skapade du själv. Det var inget som hände utan orsak, det var du som skapade så att du tog dig framåt. Otur betyder att inte ta sig framåt. Det är lika självklart att du säger otur, för du tog dig inte framåt, att du stod på samma ställe.

Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan det, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Du kan alltid själv välja om tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Vi glömmer att harmoni är en inre angelägenhet och att det är utifrån ett harmoniskt sinne som vi upplever en harmonisk värld.

Ja dessa frågor kretsar runt oss och de blir mer påtagliga när vi mår dåligt eller när något händer som vi tycker är jobbigt eller onödigt. Svaren på frågorna är många, beroende vad du tror på, vad du vill tro på och vad du funnit själv som dina livslögner. Det du läser på den här sidan är mina egna sanningar. Dessa sanningar har jag fått genom ett djupt sökande, kännande och med ett logiskt tänkande om hur saker hänger ihop med varandra. Om vi har ett förutbestämt öde? Nej svarar jag på det. Jag ser det som att vi lever NU. Att allt händer nu. Vi skapar våra liv nu.

Det du har med dig i ryggsäcken blir speglingar och bilder i ditt liv. Du är alltid
på rätt plats och rätt tid och möter rätt människor eftersom du själv skapar det du upplever. Ju tidigare i livet som du har möjligheten att bryta dina livsmönster. Är det faktiskt till fördel, för ju längre tid du går i ett livsmönster, ju svårare blir det att bryta det. Många gånger så är det så att du redan som litet barn vet och kände vad du vill ge för uttryck, men du hade inte tillräckligt med inre trygghet inom dig, så då förändrar du dig och lever för andra, för att bli accepterad. Det handlar alltså om att du har vissa saker att lära och det kommer du aldrig ifrån, men hur du går vägen och hur du väljer att handskas med det du möter, det skapar du för stunden. Så därför säger jag att du skapar ditt eget öde här och nu.

När du har svårt att lämna sådant som gjort ont och som sårat dig, så beror det på att du fortfarande går i samma livsmönster som tidigare, samma livsmönster som sårar dig. Såren läks när du byggt upp den inre styrkan inom dig, när du förändrat dina livsmönster. När du själv vågar välja det liv du vill leva, när du vågar säja JA till livet och nej till det du inte önskar. Då börjar du att leva livet.

Liv är rörelse. Liv rör sig framåt. Livet har ett stort mål och många små. De små målen sätter vi upp mellan födelse och död. Du föds med målet död. Men döden är inget mål du strävar efter. Det jag vill förmedla är att våra mål är en strävan efter ouppfyllda behov. För att du ska kunna uppfylla dina inre behov, så måste du se och ta lärdom av vägen till dina mål. Det är alltså vägen du går, din rörelse, som är viktig, rörelsen som kommer inifrån dig själv. Vägen ska vara rolig och det är den om du rör dig som ditt inre önskar. När du förstår mer och mer av skapelsen, så blir din väg intressant och spännande och det som du tidigare tyckt varit hinder på din väg, blir nu en rolig uppgift att ta itu med.

När du föder något nytt, när en tanke eller känsla uppstår, så sätter du samtidigt upp ett mål. Målet är alltså slutet på det du födde. Du lämnar det och föder samtidigt något nytt, som också får ett mål. För att må bra på vägen, så behöver du vara lyhörd på signalerna från ditt sanna jag och vara följsam inför dess signaler. Vår själ leder oss alltid rätt, även när det känns tungt och besvärligt. Då har du funnit något viktigt att lära dig.

När det känns riktigt svårt fysiskt, mentalt eller andligt, så beror det på att du inte lyssnat på din inre känsla. Då är det viktigt att förstå symbolerna, som visar på vad du håller tillbaka inom dig, för att kunna förändra stagnation till rörelse igen. När din rörelse stagnerar, så blir det tyngre för dig att ta dig framåt på din väg. Stagnation är en blockering av ditt inre sanna jag. Uppkomsten av stagnation beror på rädslor. Rädslor grundar sig alltid i vårt accepterande av våra inre känslors uttryck. Livet är en lek, en kär lek. Det du söker är kärleken till dig själv och till alla andra. Så tänk på att den som söker, den finner.

Hur vet du att du träffat rätt? Det är när ditt inre vibrerar av livsglädje och kraft och du känner att det du gör nästan går av sig självt. Det är när din passion till livet är väckt och du har vaknat ur din slummer. Lyssna till din inre röst, ditt sanna jag, och intuition. Leta efter denna inre bekräftelse så vet du när du är på rätt väg.

Ett dilemma är att när du väljer något avstår du automatiskt från något annat. Livet består av en lång kedja av val och handlingar och det viktiga är att följa med i flödet, våga ha tillit till det som händer och ha förtröstan att det kommer att bli bra. Dina insikter leder dig fram till det alternativ du personligen tycker stämmer bäst. Och ju mer du arbetar med dina personliga insikter och utvecklar dem, desto lättare är det att inta en klar personlig ståndpunkt.

Det kan vara svårt att ändra dina gamla vanor och det är omöjligt att ändra andra människor, om de inte själva vill. Det enda du kan göra är att förändra dig själv, genom dina val, handlingar och beslut. Förändring är inte heller något du gör utan det är något som du tillåter i ditt liv. Det sker av sig självt när du är redo för det. Konsten är att inte spjärna emot utan att våga låta det hända. En motgång, kris eller sjukdom kan vara din största hjälp och lärare på vägen att upptäcka dig själv. Det tvingar dig att konfronteras med det som du absolut inte vill se inom dig själv. Det får dig att våga ta en väg som du annars inte skulle ha gått.

Livet behöver inte vara så komplicerat. Det krävs lite övning och erfarenheter för att du ska utvecklas, och du behöver göra misstag och få möta prövningar. Livet är inte något som ska kontrolleras, det ska levas.

Frestelsen att reagera med ilska depression, ångest eller upphetsning finns därför att vi tolkat intrycken vi får från omvärlden. Sådana tolkningar kan bara vara grundade på en ofullständig upplevelseförmåga. Då dröjer vi oss kvar vid händelser från det förflutna eller försöker förutsäga framtida händelser, då lever vi i en fantasivärld. Det som är verkligt i våra liv är det som händer nu. Vi förhindrar möjligheten till nya friska upplevelser när vi i nuet försöker att återuppleva minnen av händelser från det förflutna vare sig de är smärtsamma eller behagliga eller försöker att förutsäga framtiden. Därför är vi i ständig konflikt vad gäller det som verkligen händer i nuet och oförmögna att direkt uppleva de möjligheter till lycka som finns runt oss hela tiden.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår uppväxt får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur man lever i glädje och lycka, hur man får en känsla av personligt värde och personligt värdighet.

Det gäller således att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd ! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet. Som tur är kan vi finna glädje på många områden i livet t.ex. i kärleken, arbetet, i studierna i att motionera eller i dans, musik och sång.

”Säg JA till livet!, JA till under, till glädje, till förtvivlan. JA till smärta, JA till det jag inte förstår. Försök med JA. Försök med ALLTID. Försök med MÖJLIGT. Försök med HOPPFULLT. Försök med JAG VILL och försök med JAG KAN.” Leo Buscaglia

Det är oerhört väsentligt att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på mig själv som människa. Att bli klar över mina värderingar, skaffa mig en överblick över tillvaron, se sammanhangen och förstå meningen med livet. Att skapa tillit till mig själv och andra och kanske också till en högre makt.

VAD ÄR ETT MENINGSFULLT LIV

Innan vi börjar fundera på vad vi ska göra för att ha ett meningsfullt liv, måste vi definiera begreppet meningsfullt. Det är en känsla som grundar sig på att vi ser en djup mening med våra liv. Meningsfullt innefattar också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron. Att få uppleva känslan av verklig meningsfullhet är det yttersta målet för varje människa.

Alla människor gör också försök att skapa lycka i sina liv. Men någonstans i vår strävan efter att ha ett meningsfullt liv sker en grov feltolkning av begreppet. I de flesta människors ögon är meningsfullhet detsamma som tillfredsställelse. Därför blir vi förvånade när saker som i början ger oss en stark tillfredsställelse plötsligt upphör att betyda något för oss. Vi behöver genast ett nytt stimuli, för att uppväga vår inre känsla av tomhet.

Många tror att meningsfullhet skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Mercedes CL 600 blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar. Vi vänjer oss med tiden och behöver hela tiden nya, starkare stimuli för att hamna i ett lyckorus på nytt. Vi har svårt att uppleva meningsfullhet med det vi har och måste ständigt ha mer. Hela livet blir så till en jakt på yttre bekräftelse. Meningsfullhet som grundar sig på materiella ting är mycket sårbar. Det materiella är förgängligt och verkligheten runt oss förändras hela tiden. Verklig meningsfullhet är inte förgänglig, eftersom den skapas oberoende av materiella ting. Meningsfullhet är bestående, tillfredsställelse är tillfällig. Vi behöver finna en inre meningsfullhet, så att vi slipper jaga yttre bekräftelse.

Det går att kompensera meningslöshet tillfälligt

Det är fullt möjligt att dämpa sin olycka genom tillfällig tillfredsställelse. Somliga köper en ny bil, andra byter ständigt relation och en del äter för mycket mat eller dricker för mycket sprit. Men eftersom känslan av otillfredsställelse alltid kommer inifrån, kan den inte upplösas med något yttre substitut.
Det högsta, gemensamma målet för alla människor är att vi alla vill ha ett meningsfullt liv

Det finns inte någon människa som vill uppleva meningslöshet. Alla människor har också en uppfattning om varför de inte lever meningsfullt . Det handlar oftast om yttre behov, som brist på pengar, bekräftelse och status. Dessa behov har blivit en ersättning för vad vi egentligen behöver. Samtidigt tar vi då bort fokus från våra verkliga behov, som känns smärtsamma att bli påmind om.

Vi tror ofta att pengar och framgång ska kunna Se till att livet blir meningsfullt

Målet för de flesta är därför att tjäna så mycket pengar som möjligt, för att sedan äntligen kunna bli nöjda med livet. Människor med mycket pengar, stor makt eller hög status är ofta ännu mer medvetna om sin olycka. De lever i överflöd, men det fattas fortfarande något. Lösningen blir att jaga ännu större framgång och ännu mer bekräftelse. Vi försöker fylla våra inre behov med ytlig bekräftelse. Du kan visserligen ha pengar, framgång och status, och dessutom vara lycklig. Skillnaden mellan en olycklig och en lycklig människa, är inte att den lyckliga är snyggare, smartare eller mer framgångsrik. Skillnaden är att den lyckliga människan har en inre övertygelse om sitt eget värde. Hennes uppfattning om sitt eget värde grundar sig inte på yttre faktorer. Verklig lycka – och det är vad alla människor söker är oberoende av yttre faktorer.

Hur kan rika människor vara olyckliga?

Yttre önskningar som pengar, makt och status, läggs ofta över våra verkliga behov. Det är inte så konstigt att rika och framgångsrika människor fortfarande är olyckliga, eftersom de inte har tillfredsställt sina verkliga behov. Många människor som är missnöjda över sitt liv, tror att anledningen är yttre faktorer. Roger och jag var i USA för ett par år sedan, där en kvinna vi lärde känna sa till mig: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när min man aldrig köper smycken till mig?”. Hon lät verkligen ledsen, och hoppades som de flesta andra att olyckan kunde vändas med hjälp av en tillräckligt stor diamantring. Det hon egentligen menade var: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när jag inte känner mig älskad av min man?”. Andra människor kan inte göra dig lycklig, även om de vill. De kan bekräfta dig genom att säga vad du vill höra och ge dig allt du begär. Men tillfredsställelsen du upplever är kortvarig. Om du saknar inre övertygelse om ditt värde, kan ingen kompensera bristen åt dig. Kvinnan i exemplet ovan kunde ha fått tusentals smycken av sin man, utan att bli lycklig. Hennes verkliga behov är att känna sig älskad, och inte ens världens största diamantring kan få henne att känna sig älskad.

Är brist på pengar skälet till olycka?

Det är åtminstone det vanligaste skälet som människor anger som förklaring till varför de inte känner sig tillfreds med sina liv. Tro mig när jag hävdar att pengar aldrig är det verkliga skälet till varför en människa inte är lycklig. Vi har genom vårt arbete varit i kontakt med många mycket framgångsrika människor, och inte en enda av dem känner att framgången har gjort dem lyckliga som människor. När man frågar dem vad deras högsta önskan är, blir svaret oftast ”att kunna uppskatta mig själv och glädjas åt den framgång jag har skapat”. De vet att de borde vara lyckliga, men de kan inte. Vanligtvis tror de att lösningen är att tjäna mer pengar. ”Jag behöver eget privatjet för känna mig nöjd med livet.” Detta kan låta absurt för någon som knappt har råd att betala sina räkningar. Men olyckan känns lika verklig för en rik person som för en person med begränsade ekonomiska resurser.

Att bli lycklig förutsätter självkänsla

Om väldigt rika människor fortfarande inte är lyckligare än någon annan, vad är det då som säger att ditt liv skulle få ett större värde om du hade större materiella tillgångar? Sanningen är att vi skulle vara precis så lyckliga eller olyckliga som vi känner oss idag; det kan yttre ting inte påverka. Om vi inte är lyckliga och tacksamma idag, kommer vi inte att bli mer lyckliga och tacksamma med pengar och framgång. Då säger många ”men livet är väl i alla fall bra mycket enklare om man har pengar/skönhet/status?”. Det beror på. Känner man inget inre värde, hittar man alltid anledningar till att inte vara lycklig. ”Jag är förvisso rik, vacker och beundrad, men det finns ändå de som har det mycket bättre än jag och jag har offrat mycket för att nå hit.” Människor hittar alltid godtagbara skäl till att inte vara lyckliga, oavsett vilken nivå de befinner sig på.

Vi har alla samma förutsättningar att skapa lycka

Vad jag vill säga är att vägen till verklig lycka går genom dig själv. Förklaringen vi anger till att vårt liv är ofullständigt, är sällan riktig. Falska övertygelser om vad som skapar lycka i livet, kommer att hålla kvar dig i ett missnöje och hindra dig från att nå ditt idealtillstånd. Du kanske tror att det är pengar, framgång eller respekt du måste ha. Det är en helt felaktig föreställning. Många tycker att det låter som en klyscha, men du har samma förutsättningar som alla andra människor att bli lycklig, det är inte ett privilegium för några få utvalda. På den punkten är alla jämlika. Du kanske inte tror att det är så just nu, men det är min starka övertygelse. Det här är en viktig insikt när vi strävar efter att skapa tillfredsställelse i livet. Det är nödvändigt att skilja verkliga behov från yttre behov. När vi kan skilja på detta, är det enklare att fokusera på det som ger livet ett verkligt värde.

Vi söker på fel ställen

Problemet när vi motarbetar vår egen lycka, är att det sker omedvetet. Frågar vi vemsomhelst: ”Vill du vara olycklig?” blir svaret: ”Självklart inte”. Frågar vi sedan: ”Varför är du inte lycklig?” blir svaret oftast: ”Jag har en dålig relation/ett stressigt arbete/ dålig ekonomi/ viktproblem”. Vi vill inte vara olyckliga, men vi vet inte vad vi ska göra för att ändra känslan. Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka.

Vi har svårt att vara tacksamma

Det finns ett talesätt som säger: ”Den friske har 1000 önskningar, men den sjuke har bara en.” Ofta klagar man på små irritationsmoment i tillvaron, tills något radikalt händer. Det kan handla om ett dödsfall i den nära omgivningen, en sjukdom eller en olyckshändelse. Plötsligt kommer man till insikt om vad som verkligen betyder något, och förstår hur lycklig man egentligen borde vara över det man annars tar för givet. När vi går igenom en kris inser vi betydelsen i sådant som annars är självklarheter. Den effekten är emellertid oftast kortvarig. Snart ser vi återigen hur svårt det är att leva, så hur ska man kunna känna sig tacksam för det? En kvinna sa på en av våra kurser: ”Mitt liv går ut på att betala räkningar, passa upp på alla andra och sedan somna utmattad framför TV: n när barnen har lagt sig. Vem tror du tackar mig för det? Ingen! Vad har jag för anledning att vara lycklig”? Hon har rätt, det är svårt att vara lycklig när man inte förstår sina verkliga behov. Kvinnan hoppades att självuppoffrandet skulle leda till att hon kunde känna sig betydelsefull. Istället kände hon bitterhet och agg gentemot dem som utnyttjade hennes snällhet.

Framgång leder inte alltid till lycka

Jag ska berätta om en ung man, som påbörjade en utbildning hos oss. På ytan har han allt en man kan drömma om. När han startade sin karriär, ägde han inte mycket mer än en madrass att sova på. (I efterhand har han sagt att den här perioden var den lyckligaste i hela hans liv). Han flyttade runt bland sina vänner i väntan på att slå igenom. Framgången kom, och från att bara ha ägt en madrass kunde han nu visa upp tillgångar som ett vackert hus med magnifik havsutsikt, flera bilar av märket Porsche och Mercedes, en båt och diverse andra symboler för sin framgång. Han hade dessutom en vacker fru som nyss fött deras första barn – en guldlockig liten pojke. På ytan hade han verkligen allt en man kan drömma om. Men trots att han nu skapat sådant han tidigare bara kunnat drömma om när han låg och sov på en madrass, var han ofattbart nog likgiltig inför det liv han nu levde. ”Alla de här sakerna ger mig bara ångest, jag vill helst slippa tänka på hur bra jag har det” suckade han. Varje gång han satte sig i en av sina bilar eller åkte ut med båten, fick han en obeskrivlig ångest av att inte vara värd all denna lyx. Han kunde därför inte glädjas åt någonting som påminde honom om hans framgång. Känslan av att inte vara värd framgång förstörde också allt. Det ledde fram till att han bedrog sin fru, gjorde våghalsiga investeringar och sålde bilarna, båten och huset. Det enda han har kvar, är en stark känsla av att inte vara värd lycka. När vi inte känner vårt inre värde, ser vi också till att misslyckas för att bevisa hur värdelösa vi är. Det här är ett självsabotage som sällan sker medvetet, men där vi ser resultaten i form av det kaos vi skapar runt oss. (Begreppet självsabotage behandlas i nästa brev.)

Vad är det som ger livet ett verkligt värde, om vi inte kan finna det i yttre bekräftelse?

Om vi verkligen vill finna en djupare mening med våra liv, och det vill alla människor, måste vi också börja rannsaka oss själva och det liv vi lever idag. Det är inte konstigt att människor är olyckliga. De flesta skulle givetvis vilja sköta om sin kropp, vårda sina nära relationer bättre, lägga tid på att vara i naturen och finna lite andrum i tillvaron. Men vi hinner inte. Det är först efter alla måsten som det blir möjligt att klämma in ett par minuter för allt det där man egentligen mår bra av. Om det nu finns tid över, vilket det sällan gör. Vi säger: ”Visst, jag vill kunna ägna mig åt allt det där man borde, men jag har ju inte tid.” Och sedan undrar man varför det är så svårt att känna sig tillfreds.

Det är inte fel att sträva efter framgång; men om det innebär att vi blir totalt utmattade på vägen kan man undra om det är värt alla ansträngningar. Framgången har oftast som syfte att vi ska bli bekräftade snarare än att den bygger på ren glädje. Sådan framgång kommer aldrig att ge oss inre harmoni, eftersom yttre bekräftelse inte är tillräcklig för att fylla vårt inre tomrum. För att bli lycklig behöver vi ta hänsyn till våra känslomässiga behov. De kan inte uppfyllas utifrån.

Så länge vi prioriterar yttre behov, är det svårt att känna någon djupare mening i tillvaron. Vi ser som viktigast att göra karriär, tjäna så mycket pengar vi kan och utföra en massa självpåtagna uppdrag. Sedan ska vi dessutom ta del av det enorma informationsflöde som sköljer över oss varje dag. Man måste ju hänga med i det senaste. Trots att huvuddelen av allt som visas i våra medier är elände och våld och meningslöst skräp, ser vi det som vår plikt att hålla oss ”uppdaterade”. Inte för att det gör oss speciellt upplyfta, och det är sällan vi engagerar oss i det tragiska som skildras ändå. Vi blir oftast bara ännu mer nedstämda. En journalist sa till mig: ”Det är själviskt att inte ta del av andra människors elände.” Hon har delvis rätt; det är själviskt att bara bry sig om sig själv. Men det är först när vi fyller våra inre behov som vi på allvar orkar engagera oss i andra människor, utan att innerst inne känna oss bittra, utnyttjade och utmattade.

Fokusera på dina verkliga behov

Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka Livets verkliga värden är ovärderliga. De är ofta förbisedda och är inte lika lätta att ta på som materiella värden, men det är först när vi prioriterar dessa behov framför yttre behov som vi skapar livskvalitet. Verkligt värde upplevs bl a genom att:

sprida glädje runt sig
uttrycka tacksamhet
ha ett öppet sinne
inte döma och kritisera
vara flexibel och tillåtande
förlåta och släppa det som varit
acceptera sig själv
berömma och visa uppskattning
se och uppleva kärlek till det levande
vårda sina nära relationer
ägna tid åt det som verkligen ger dig glädje
avsätta tid för stillhet
söka kunskap och utveckling,

Det finns fler exempel, och många olika sätt att uttrycka dessa behov på. Du avgör själv hur du ska tillämpa dem.

DIN UPPGIFT

Del 1

Första steget är att ärligt svara på följande frågor: Vilka behov sätter du främst idag? Vad är viktigast att uppnå för dig? Hur prioriterar du din tid? Känner du dig fullständigt lycklig idag? Om inte, vad är det du saknar i ditt liv? Skriv ner svaren på varje fråga. Värdera inte dina svar, då det som kommer fram visar var du befinner dig just nu.

Del 2

Under följande två veckor ska du fokusera på att uppfylla ett viktigt behov varje dag. Du ska skriva ner sju viktiga behov du vill fokusera på, och koppla ett behov till var och en av veckans dagar. Under andra veckan upprepar du proceduren, och fokuserar på samma behov som under första veckan. Varje dag ska du alltså fokusera på att uttrycka ett viktigt behov under hela dagen. Du finner flera exempel under rubriken ”Fokusera på dina verkliga behov” på föregående sida och du kanske även har egna förslag. Välj vad som känns extra betydelsefullt just för dig. Ex. ”På tisdag ska jag fokusera på att berömma och visa uppskattning.” Lägg märke till vilken reaktion du skapar och vad du får tillbaka.

Viktigt att lägga på minnet

Bakom varje yttre skäl vi anger till vår olycka, finns ett inre behov som inte blivit bekräftat. Lycka handlar inte så mycket om vad man faktiskt har, utan om förmågan att kunna känna livets värde. Börja öva genom att finna glädjen i enkla saker med hjälp av uppgiften ovan.

50 FRÅGOR FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT HITTA DINA PASSIONER
Låt oss gå rakt in i det!

Om du vill leva ett meningsfullt liv, då måste du spendera lite tid på att bestämma vad du vill göra med ditt liv, och sedan anstränga sig för att leva det livet med passion.

Det är upp till dig!

Ingen annan kommer att göra det åt dig.

Så ta lite tid från din hektiska dag till dag rutin, och fundera över följande frågor.

1. Vad är mitt livs mening?
2. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mitt livs mening, vad skulle det vara?
3. Vem är jag?
4. Vad är det viktigaste i mitt liv?
5. Vad jag älskar att göra, mer än något annat?
6. Om jag hade bara sex månader kvar att leva, vad skulle jag vilja uppnå?
7. Vad skulle jag vilja efterlämna till världen?
8. Vad skulle jag göra med mitt liv, om jag visste att jag inte kunde misslyckas?
9. Om pengar, eller tid, eller nuvarande ansvarsområden inte var en fråga, vad skulle jag vilja göra med mitt liv, mer än något annat i världen?
10. Vilka aktiviteter har jag upptäckt att ger mig mest nöje?
11. Vad vill jag fortfarande lära mig?
12. När jag var barn, vad hade jag för drömmer om att göra med mitt liv?
13. Vad har varit den största utmaningen som jag har gjort så här långt i mitt liv? Kan jag hjälpa andra människor att övervinna samma utmaning?
14. Vilken utmaning skulle jag älska att övervinna, och sedan hjälpa andra att uppnå samma?
15. Vilka är de människor jag beundrar mest?
16. Varför beundrar jag dessa människor?
17. Hur skulle jag definiera deras passion?
18. Vilka är de egenskaper dessa människor besitter som jag också skulle vilja vara känd för?
19. Vilken är den största drömmen jag någonsin haft för mitt liv?
20. Vilka ämnen var det som jag gillade mest i skolan?
21. Vilken sport har jag mest sysslat med?
22. Vad konst eller hantverk har jag mest sysslat med?
23. Vilken social aktivitet har jag mest sysslat med?
24. Vilka fritidsintressen sysslar jag med?
25. Vilka fritidsintressen önskar jag att jag gjorde mer av?
26. Vad skulle jag vilja göra, om bara andra människor inte tyckte det var dumt?
27. Var i världen skulle jag helst vilja leva?
28. Vem skulle jag vilja bo där med?
29. Var i världen skulle jag vilja arbeta?
30. Vem skulle jag helst vilja arbeta med?
31. Hur skulle en perfekt dag se ut?
32. Finns det en andlig sida av mig, som väntar på att släppas lös?
33. Vad skulle jag vilja göra, just nu, som skulle tillföra mig mest glädje eller nöje?
34. Vilka speciella gåvor har jag som jag kunde ge till världen?
35. Vad är Det som får mig att gråta av glädje, eller ger tårar mina ögon?
36. Vad skulle jag vilja göra i helgen, bara för skojs skull?
37. Om jag kunde ges makt att förändra världen, vad skulle jag göra?
38. Om jag fick tre önskningar, vad skulle de vara?
39. Vad är det som skrämmer mig lite, men som skulle vara riktigt spännande om jag gjorde det?
40. Vad säger mitt hjärta att jag ska göra med mitt liv?
41. Vilka egenskaper besitter jag som jag är riktigt stolt över?
42. Vad har jag gjort i mitt liv som jag är mycket stolt över?
43. Om jag hade tid att bidra till välgörenhet vad skulle det vara?
44. Vad gör jag oftast när jag plötsligt inser att tiden har flugit förbi, och allt mitt fokus legat på att en uppgift?
45. Vad vill jag göra på min nästa semester?
46. Vem i historien skulle jag mest älskat att vara och varför?
47. Vad gör jag som jag inte ångrar att jag gör, så här långt i mitt liv?
48. I slutet av mitt liv, vad skulle jag mest ångra att jag inte har gjort?
49. Vad är mitt livs mening?
50. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mina passioner, och bara komma igång med något vad skulle det vara?

Begrunda dessa frågor ett tag. Plocka ut en som du verkligen kan relatera till, och fråga dig själv frågan om och om och om igen, tills du har ett svar.

Svaren finns inom. Om du frågar får du ditt svar.

Du kan leva ett liv i syfte. Du kan leva ett liv av passion och framgång! Fråga, tills du får ditt svar. Och sedan vidta omfattande åtgärder. Det är värt det, jag lovar.

Hitta ett Meningsfullt Liv! Läs mer »

DU är helt unik & magisk

DU ÄR EN HELT UNIK & MAGISK 

Varje människa är unik, med unika gåvor, egenskaper och möjligheter. Varje människa har ett oändligt högt värde, och kan inte bytas ut mot någon annan. Men alla människor förmår inte att upptäcka och erkänna sin fulla potential. Jag tror att det beror på att vi programmeras under uppväxten, till att vara ett koncept av vår sociala omgivning. Faktorer som begränsar och hämmar individen till att skrumpna av brist på stöd och uppskattning. Ett samhälle där varje människas potential kan tas till vara blir ett spännande, progressivt samhälle, rikt på andliga tillgångar. Det är ett sådant samhälle jag vill vara med att skapa.

Som människa är du, till skillnad från djuren, en varelse som kan tala, utveckla och skapa. Med språket kommunicerar du och får tankar och impulser från omvärlden, som du i din tur kan bearbeta, omforma och vidareutveckla. Det är ofta i mötet mellan människor, när olika tankar, förmågor och kompetenser får kontakt med varandra, som de nya banbrytande idéerna uppstår. Ditt skapande kan ta sig många uttryck, kanske konstnärligt eller musikaliskt, kanske genom att hjälpa människor, eller göra uppfinningar, eller att starta företag. Alla människor har en potential att skapa. Frågan är hur just din potential ska upptäckas, bejakas och få stöd för att kunna utvecklas?
´
Jag ser framför mig ett samhälle där vi bejakar, stöttar och uppskattar alla de uttryck som mänskligt skapande kan ta. Den politiska makten kan vi använda för att skapa ideala förutsättningar för människors kreativitet. Som det ser ut idag, lägger vi istället stora hinder, för ungdomarna och människorna att utvecklas till dessa är. I det Sverige jag drömmer om är varje människas utveckling värdefull och förtjänt av att utvecklas.

Ett barn som blir fråntagen rätten att vara den de är kan inte älska som vuxen. Ett barn utan inre trygghet växer upp med en stor identitetlöshet där de hela tiden känner oro och rädsla, för att de hela tiden är beroende av att bli bekräftade för vad de gör har och presterar. Men ändå finns potentialen där, i varje barn. Ett barn längtar efter kärlek, som ”hjorten trängtar efter vattenbäckar”. Och när det får kärlek, kan det utveckla sin potential att älska. Vi måste skapa ett samhälle där det finns utrymme för kärleken, där föräldrar ges mer tid med sina barn, där inte all tid måste gå åt till att tjäna ihop det dagliga brödet. Med mer tid minskar också slitaget på relationerna och det blir lättare att hålla ihop, och framför allt skapa en trygg och kärleksfull miljö, där barn kan växa till trygga vuxna, som både kan ge och ta emot kärlek.

Vår stora Livslögn i vårt samhälle är ofta, att ”du ska inte tro att du är nåt!”. Jag vill få dig att tro motsatsen. Du är nåt! Du är nåt fantastiskt! Du har bara inte upptäckt hur fantastisk du är. Historien är full av exempel på människor som gjort det omöjliga. Från Moses, som förde ett helt folk ut ur Egypten till Göran Kropps bestigning av Himalaya. Vi måste få ett samhällsklimat som tror på individen, oavsett ålder. Alla stordåd i mänsklighetens historia har inte gjorts av unga människor. Många har varit gamla, t o m mycket gamla. Jag tror att just du kan ”gå på vatten”, vare sig du är ung eller gammal.

Under livets gång gör du viktiga vägval. Du väljer utbildning. Du väljer partner. Du väljer arbetsgivare. Du väljer var och hur du ska bo. De här valen påverkar hur livet blir. Väljer vi fel utbildning kanske vi missar att utveckla den potential vi har. Väljer vi fel partner kanske det kärleksliv vi drömmer om förvandlas till ett mardrömsliv. Väljer vi fel jobb kanske inte vår skapande potential kan tas till vara. Att välja fel i livet kan alltså få förödande konsekvenser, och det gör vi hela tiden då vi inte gör aktiva val utan endast passiva val utifrån vårt programmerade livsmönster, det som innebär att vi bara gör val utifrån vad vår sociala omgivning tycker och tänker

Till skillnad från andra djur så har människan ett självreflekterande medvetande. Detta medvetande har ett fritt val i alla sina handlingar och beslut, och är dessutom självt medvetet om denna frihet. Därmed har vi möjligheten att handla på ett sätt som vi tycker är rätt och riktigt; vi kan vilja välja det vi vill.

Men alltför ofta uppger vi människor vårt fria val. I stället beter vi oss, utan att reflektera, som någon annan vill, eller som andra underförstått förväntar sig att vi ska handla. Inom socialpsykologin talar man om den bild vi ständigt bär med oss; den uppfattning vi tror att andra har om oss. Denna bild, överlevnadsjaget eller egot, försöker vi sedan få bekräftad av andra människor. På så sätt blir den unika individen reducerad till en roll, som han eller hon dessutom gör allt för att passa in i. Individen har i detta läge givit upp sin frihet och blivit underordnad rollen, i stället för att låta rollen vara underordnad individen. Jag vill ifrågasätta om detta verkligen är sunt, och jag tar avstamp i det faktum att varje människa är absolut unik!

Om vi människor vill vara fria, måste vi börja med att vakna upp ifrån alla våra roller, såväl offentliga (religiös roll, politisk roll, yrkesroll) som privata (könsroller, mode, ideal) och inse att dessa inte är eviga, att vi måste försöka bilda oss en ny uppfattning i varje unik situation. Detta är för många en skrämmande tanke, eftersom många av de saker som tycks utmärka vår överlevnads identitet försvinner. Men i själva verket kommer vi bara närmre vår sanna identitet, eftersom vi upphör med olika typer av förenklingar. Det enda vi verkligen är kan sägas vara – med existentialistiska termer – vår framtid och våra planer inför den! När vi uppnått distans till de olika rollerna och förväntningarna som folk har på oss kan vi i lugn och ro själva definiera vår unika personlighet utan att slaviskt låta oss styras av överlevnadsjaget och vår sociala omgivning.

I västerlandet är vi traditionellt helt beroende av andras uppskattning för vårt välbefinnande. Det leder till att vi anpassar oss så att vi ska bli omtyckta, vi kliver in i olika roller. I österlandet finns en helt annan tradition; i stället för att bejaka behovet av uppskattning från andra ska man försöka upphäva det och därigenom bli fri. Bara du själv kan veta din sanna essens, och bara du själv kan avgöra dess värde! Du kan söka stöd och råd i hur andra uppfattar dig, men det slutgiltiga beslutet ligger bara hos dig själv! I samma stund som du anpassar dig till en roll – kanske för att du vill bli omtyckt, eller för att det bara är enklast – ger du upp din egen unika identitet!

När vi växer upp fylls vi av andras livslögner, oro och påståenden. Vad vi själva känner får ofta inte plats. När vi sedan ska gå vidare i livet är vi förvirrade, då vi ofta känner en sak och tänker något annat. I hjärnan samlas all information vi fått från andra i känslan sitter våra egna inre sanningar. För att förstå oss själva måste vi förstå och respektera vad vi känner inifrån vårt sanna jag. Känslan är själens språkrör!

Känslan är summan av alla våra årgångar från oss själva som barn till oss själva som vuxna. Om andra satt munkavle på dem så får vi inte göra detsamma. Du är den enda vuxna som vet hur ditt inre barn känner sig. Vad vill du ge dig själv för inre sanningar.

Ingen äger någon annan, varken barn eller vuxen. Vi är alla präglade i olika former, och vem har rätt att säga att: ”Jag har rätt och du har fel”? Endast den som har lyft ur sig andras åsikter och börjar känna sig själv kan uttala sig om vad denne upplever som sant. Men denne förstår också hur fel det är att förneka någon annan sin åsikt och värdering. Storhet är att uttrycka sig om sina behov och tillåta andra att uttrycka sina åsikter med respekt. Det finns inget krav i detta att följa varandras vägar, utan detta sker när båda vill. Kärlek är inget man ger och tar. Kärlek är något man ger och får och delar med varandra.

Se dig själv som en unik individ och ha dina gränser och livssanningar klara inom dig. Uttryck dem tillsammans med dina behov och ge andra samma rätt. I alla sanna relation sker en kommunikation där båda lyssnar, ger utrymme och respekterar varandras rättigheter. Tillit är grundstenen för om du litar på dig själv, litar du på andra. Tvivel föder kontroll tillit föder frihet.

Spegla dig i andra och fundera på hur du vill att andra ska spegla sig i dig. Ska andra se något som är ljust, ärligt, tillåtande och öppet? Lita på att i det, så kan andra se samma kvaliteter i sig själva. Lever du i en dålig relation, så är det inte den andres fel, utan du har den fria viljan att säga ”Nej, jag vill inte” och gå när du vill. Du kan inte ändra på någon annan, utan endast på dig själv. I dina relationer behandlar andra dig som du behandlar dig själv.

Du kan stånga dig blodig på att försöka ändra andra men ju mer du försöker, desto mindre förändras de. Enda sättet är att jobba med dina egna livslögner, känslor och vilka regler du vill ha i ditt liv. Genom att du står för ditt, lär du andra att stå för sitt.

Om du tror att andra kan ge dig det du saknar känslomässigt, så är det som att gå över ån efter vatten. För att kunna vara älskade, måste vi grundlägga känslan i oss själva. Om du ser ner på dig själv, så kommer andra att göra detsamma, då det är vad andra ser att du tillåter. När du står upp för dig själv, så vinner du respekt.

Allt i ditt liv utgår från dig – se till att det är något bra

Att tänka på på

Säg jag istället för man. Använd jag-språk för att visa att det du påstår gäller dig, att du pratar om dina egna känslor. Många människor undviker att använda ordet jag därför att de tycker att de drar uppmärksamheten till sig. De inbillar sig att folk ska tro att de är själviska. Det viktigaste är att ordet jag innebär att du tar ansvar för det du säger.

Uttryck vad du känner och tänker. Vänta inte på att någon annan ska säga vad du tänkt säga. Att säga sin mening har en bra effekt på självrespekten, framför allt om du vågar säga vad du anser innan du vet vad någon annan tycker.

Prata positivt med dig själv. Hur många negativa budskap far genom ditt huvud varje dag? Det är egentligen inte konstigt om självkänslan är låg. Dag ut och dag in matar vi oss med många dystra och orättvisa budskap om oss själva.

Våga göra något nytt. Tänj dina gränser och gör saker som du inte gjort tidigare. Våga gå lite utanför ditt livsmönster och trygghetszonen. Du kan mer än du tror. Inom den här trygghetszonen finns allt som du gjort så ofta att det känns bekvämt att göra det igen.

Använd dina möjligheter. Ofta pratar vi om allt vi inte klarar, våga istället titta på det du är bra på och utveckla det.

Ge/ta emot andras beröm. Att visa uppskattning eller berömma någon för något vi tycker de gjort bra kan kännas svårt för många. Hur ofta kommer du ihåg, eller tar dig tid, att berätta för andra hur mycket du tycker om, beundrar eller uppskattar dem? För många är det inte ofta nog. Alla komplimanger gör gott, om de är ärligt menade. Också här gäller övning, träna i att berömma andra – ärligt och uppriktigt. Så, säg vad du tycker om, beundrar eller uppskattar hos minst en person varje dag.

Skaffa perspektiv på tillvaron. Fråga också dig själv hur viktigt det som du just nu är arg/besviken över kommer att vara nästa vecka – nästa år – om tio år.

Ta vara på tillfällen att vara anonym. Testa ett nytt jag. Människor du aldrig mött förr har ingen förutfattad mening om att du ska vara eller klä dig på ett visst sätt. Passa på när du lämnar din hemmabana.

Låt inte omgivningen bestämma hur du ska vara. Du ska själv bestämma när du duger. Du kan aldrig bli tillfreds av att duga åt någon annan.

Våga älska dig själv. Låter det för mycket, så börja åtminstone med att tycka om dig själv. Du är unik, speciell och helt otrolig. Din relation till dig själv är den viktigaste relationen i ditt liv. Fungerar inte den är det svårt att få andra relationer att fungera. Om du inte stödjer dig själv kan du inte förvänta dig stöd från andra. Ge dig själv det du borde ha fått som liten – ovillkorlig kärlek. Den enda du kan förändra är dig själv så sätt igång – gör det bästa av ditt liv och njut av det.

Övning 1:

Sätt dig framför en spegel. Möt din egen blick och andas djupt ett tag, in genom näsan och ut genom munnen. Håll ihop dina händer framför bröstkorgen. För varje djupt andetag för du isär händerna utåt lite i taget. Bestäm dig i andningen för att ”Jag har rätt att ta plats”. Efter ca 10 andetag håller du armarna rakt ut åt sidan och bara tillåter dig att ha ett stort utrymme. Känn att du har rätt att ta plats och förstå att den du möter nu är den människa du måste lita mest på, ge mest tid och utrymme. Lägg nu bara ner händerna i knät och lyssna till vad du känner. Berätta om dessa känslor för honom/henne i spegeln. Det kan vara hemligheter, löften eller saker i livet. Det viktiga är att du börjar bygga upp ett förtroende för dig själv! Gör detta ca 5-10 minuter per dag, och du kommer att lära känna dig själv på nytt, mer och mer för varje dag!

Dina rättigheter

• Du har rätt att finnas till och vara älskad.
• Du har rätt att ta emot utan skuld.
• Du har rätt att uttrycka dina känslor och behov.
• Du har rätt att inte påta dig ansvaret för andras känslor.
• Du har rätt att säga Ja och Nej, utifrån vad du vill.
• Du har rätt att umgås med vem du vill.
• Du har rätt att går vart du vill.
• Du har rätt att vara fri i alla delar av dig.
• Du har rätt att göra misstag.
• Du har rätt till dina tankar, känslor och värderingar.
• Du har rätt att ägna den tid du behöver åt dig själv.

Övning 2, balansering:

Stå upp och skaka loss kroppen i några djupa andetag. Befria dig från spänningar och stress. Sätt dig ner bekvämt och koppla ihop fingertopparna på höger och vänster hand med varandra framför bröstkorgen. Sätt tummarna mot centrum av bröstkorgen och vila med blicken rakt fram. Andas nu mjukt ut och in genom näsan ända ner till magen. Känn att du är i kontakt med hela kroppen. Ta ett par andetag ner i fötterna för att landa helt. Tänk dig att du viker ut kroppshalvorna åt sidan, så att du håller en V-form av öppenhet hela vägen ner. Andas nu mjukt och låt kroppen balanseras automatiskt. Vila så i ca 5 minuter. Avsluta med att sträcka ut armar och ben i ett djupt andetag.

Anti Jantelagen

1. Du är enastående. Lär dig tycka om dig själv, att uppskatta dig själv. Du kan inte begära att andra ska tycka om dig, om du inte själv gör det. Men du ska för den skull inte bli egoist.

2. Du är värd långt mer än du tror. Du är unik! Det finns inte en enda människa på jorden som är en exakt kopia av dig, varken till utseende eller tankesätt.

3. Du kan lära dig allt. Inse att du inte kan lära dig allt du vill på en vecka! Förloraren känns igen på att han inte gör mer än ett par, tre försök, sen tappar han sugen och ger upp.

4. Du är bättre än många andra. Eftersom du är unik har du idéer som många andra inte har.

5. Du vet mycket som andra inte vet. Du har erfarenheter som andra inte har.

6. Du har mycket att vara stolt över. Det räcker med att kunna le åt sina medmänniskor så har man något att vara stolt över.

7. Du duger till allt. Sanningen är att du duger till allt, bara du ger dig själv en chans. Men du behöver inte alltid vara bäst. Det räcker att vara så bra att du har glädje av det.

8. Le och skratta. Le mot andra. Leendet styrker dina medmänniskor och hjälper dig att tolerera deras fel och brister. Det finns alltid något positivt att hämta i varje situation och hos varje individ. Men det förutsätter att du har en förmåga att le åt människor i stället för att skratta åt dem.

9. Någon bryr sig om dig. Ge alltid beröm då du tycker att en människa förtjänar det. Om du själv ger beröm får du beröm tillbaka. Genom att berömma andra tränar du också bort eventuella avundsjuketendenser hos dig själv.

10. Du har kunskaper att lära ut. Du har oanade möjligheter. Eftersom
du är unik sitter du inne med kunskaper som många andra inte har.

DU är helt unik & magisk Läs mer »

Vad innebär att vara beroende?

Vad är ett Beroende

I vårt samhälle idag, så tror jag de flesta av oss har någon form av beroende t.ex Alkohol, knark, spel, tabletter, sex, shopping, socker, ätstörningar,skära sig, mat, rökning, snus, träning, godis, arbete, depression, kärlek, relationer, kontrollbegär, maktbegär, stress, sociala medier mm. Jag tror att alla beroenden är någon form av flyktbeteende, från oss själva och livet och det samhälle vi lever i just nu.

Vi lever i ett informationssamhälle med högt tempo, snabba förändringar och mycket prylar. Vi utsätts för ett enormt livsbrus genom vår sociala omgivning, media, reklam, familjen, vänner, arbets eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar varje vaken minut får vi ett budskap som talar om för oss hur vi ska leva, vara och se ut och vilka saker och prylar du ska ha, detta styr och begränsar hela vårt liv till att vara en slavar och robotar under de krav och förväntningar som vårt samhälle byggt upp. Du följer alla dessa signaler blint för det har du fått lärt dig att det ska du göra för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv bara utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Utifrån detta liv skapar vi ett flycktbeteende in i ett beroende.

Precis som alla andra ryggradsdjur har vi ett belöningssystem i hjärnan. Det har vi för att det ska vara härligt att leva och njuta av livet och genom njutningen uppstår att hjärnans belöningssystem aktiveras och vi tillförs dopamin och då känner vi att vi njuter. Kemiska signalämnen frisätts från vissa nervcellsutskott och stimulerar andra. Men när vi inte lever ett meningsfullt liv och njuter av livet utan bara upplever meningslöshet, tomhet och stress så uppstår ett stort underskott av dopamin.

I min verklighet så tror jag att alla beroenden från början är någon form av flyktbeteende från meningslösheten, tomheten och stressen som också kan vara ett beroende, där låg självkänsla har en stor betydelse, det vi söker från början är en ny känsla att fly in i från meningslösheten, tomheten och stressen, denna nya känsla upplever vi i början som meningsfull men sedan utvecklas även detta till ett nytt beroende som vi inte kan styra och som vi helt enkelt inte har kontroll över och som övergår i ett missbruk.

Varje aktivitet, ämne, föremål eller beteende som har blivit huvudfokus för en persons liv för att utesluta andra aktiviteter eller som har börjat skada individen eller andra fysiskt, mentalt eller socialt betraktas som ett beroendeframkallande beteende. En person kan bli beroende, beroende eller tvångsmässigt besatt av någonting. Vissa forskare innebär att det finns likheter mellan fysisk beroende av olika kemikalier, såsom alkohol och heroin, och psykologiskt beroende av aktiviteter som tvångsspel, sex, arbete, löpning, shopping eller ätstörningar, tabletter, socker,skära sig, mat, rökning, snus, träning, godis, arbete, depression, kärlek, relationer, kontrollbegär, maktbegär, stress, sociala medier mm. Det anses att dessa beteendeaktiviteter kan ge beta-endorfiner i hjärnan, vilket gör att personen känner sig “hög”. Vissa experter föreslår att om en person fortsätter att engagera sig i aktiviteten för att uppnå denna känsla av välbefinnande och eufori, kan han / hon komma in i en beroendeframkallande cykel. På så sätt blir han / hon fysiskt beroende av sina egna hjärnkemikalier, vilket leder till fortsatt beteende trots att det kan ha negativa hälso- eller sociala konsekvenser. Så egentligen är det ingen skillnad på känslan av kicken från heroin som kicken från socker eller något annat, det vi söker är en känsla som frigör stora mängder dopamin i hjärnans belöningssystem.

I samma stund det blir krav och ifrågasättande börjar människan förneka, ljuga, smussla och skapa beteende för att skydda det som blivit ett för mycket beteende. Det är vanligt att barn blir otroligt arga, utåtagerande och ledsna när man tar bort deras spel om de spelar för mycket. De har helt enkelt skapat en trygghet kring sitt spel, ett sätt där de mår bra. Samma sak gäller för en alkoholist eller narkoman. Drogen gör att människan kan klara av sin värld, de mår hyfsat bra. Tar man bort den eller ifrågasätter det försvarar vi det med näbbar och klor. Beroendeproblem är otroligt komplexa, varje år skördar det massvis med lidande och dödsfall tyvärr.

Beroendet är i grund och botten ett inlärningssätt där vi har skaffat oss ett beteende som gått för långt och blivit en överlevnadsstrategi som fungerar. Du dricker inte för att ha kul längre, du dricker och drogar för att må okej och slippa obehag. Du vet att det är fel men din hjärna är inlärd att du måste ha det för då vet du att du klarar dagen. Trygghetsbehov och bekräftelsebehov är ofta ett resultat av vår historia. Vår historia formar oss till den vi är idag, nya kunskaper och förståelse för det gör att vi kan tackla framtiden bättre.

Vi formas sakta genom antingen bra eller dåliga val. Vad som styr oss är rädslan för att må dåligt. Människan hatar att känna obehag och gör allt vad som står i dess makt, även om det gör det värre framöver. Minsta motståndets lag gäller och kortsiktiga lösningar blir ditt handlande.

Vanliga egenskaper bland beroendeframkallande beteenden 

Det finns många vanliga egenskaper bland de olika beroendeframkallande beteendena:

1. Personen blir besatt (ständigt tänker på) objektet, aktiviteten eller substansen.
2. De kommer att söka upp det, eller delta i behaivor trots att det orsakar skada (fysiska problem, dåligt arbete eller studieprestanda, problem med vänner, familj, medarbetare).
3. Personen kommer tvångsmässigt att engagera sig i aktiviteten, det vill säga aktiviteten om och om igen, även om han / hon inte vill och det är svårt att sluta.
4. Vid uppehållande av aktiviteten uppträder ofta symtom för abstinens. Dessa kan inkludera irritabilitet, begär, rastlöshet eller depression.
5. Personen verkar inte ha kontroll över när, hur länge eller hur mycket han eller hon kommer att fortsätta beteendet ( förlust av kontroll ). (De dricker 6 öl när de bara ville ha en, köpa 8 par skor när de bara behövde ett bälte, åt hela lådan med kakor mm).
6. Han / hon nekar ofta problem som uppstår genom hans / hennes engagemang i beteendet, även om andra kan se de negativa effekterna.
7. Personen döljer beteendet efter familj eller nära vänner har nämnt sin oro. (gömmer mat under sängar, alkoholflaskor i garderober, visar inte makar kreditkort räkningar, etc).
8. Många individer med beroendeframkallande beteenden rapporterar en blackout för den tid de deltagit i beteendet (kom inte ihåg hur mycket eller vad de köpte, hur mycket den förlorade spelningen, hur många miles de sprang på en öm fot, vad de gjorde vid festen när man dricker)
9. Depression är vanligt hos individer med beroendeframkallande beteenden. Det är därför det är viktigt att göra en tid med en läkare för att ta reda på vad som händer.
10. Personer med beroendeframkallande beteenden har ofta självkänsla , känner sig oroliga om de inte har kontroll över sin miljö och kommer från psykologiskt eller fysiskt missbrukande familjer .

Lösningen för att släppa många av våra beroenden är följande, att få insikter om detta :

Livslögner & Anpassning
Livsmönster & Egot
Sanningen & Verkligheten
Reflektion/Självrannsakan
Medvetenhet & Mindfulness
Acceptans & Förlåtelse
Självkärlek & Självkänsla
Meningsfullhet, livssyften,
Värderingar, Livskompass
Passion, Livsglädje
Förändring/utveckling
Beslut & Val & Handlingar
Mental Träning, Tankens Kraft
Rädslor & Eget ansvar

Vad innebär att vara beroende? Läs mer »

Lev det liv DU vill leva

LEV DET LIV DU VILL LEVA
Lever du det liv du vill leva? Eller är det någon annan/annat som styr?

Trots utbildning, jobb, hus, bil och familj upplever allt fler människor idag en känsla av tomhet. Vi har nått det vi trodde var vårt mål med att leva, men inte hittat det vi egentligen sökte, en djupare tillfredsställelse med oss själva och vår livstillvaro. Hur ska vi hitta den tillfredsställelsen? Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. “För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”. För att ha råd med detta så måste vi arbeta heltid båda två. Vi har inget val.

Men det vi behöver inse är att vi alltid har en möjlighet att välja. Och att det finns många frågor att ställa sig. Är det nödvändigt att bo i det där dyra huset eller finns det andra alternativ? Om vi flyttar till ett mindre hus eller lägenhet eller byter till en mindre husvagn och inte köper den nyaste mobilen eller datorn, då kan vi kanske gå ned i arbetstid båda två? Eller att ta drömarbetet som ger en lägre inkomst? Att aktivt välja behöver inte alltid innebära så stora förändringar. Det kan också vara: “Jag trivs inte på arbetet, men just nu orkar jag inte söka mig någon annanstans. Jag stannar kvar tills vidare.”

Att människan alltid har möjlighet att välja är grundtankar inom existentialismen Självklart kan vi inte påverka alla våra livsvillkor, men vi avgör hur vi förhåller oss till dem! Hur begränsad och svår tillvaron än tycks vara så finns det alltid något som vi kan påverka. För att ta reda på vad verkligen, vad som ger dig mening, gäller det att hitta in till din inre kärna. Att komma i kontakt med din inre röst och ditt sanna jag och dina drömmar. Och ställa dig själv frågan: “Vad är meningen med mitt liv egentligen?”.

Fundera på:

Vad drömde du om som barn? Inga barn drömmer om stress, jäkt, konflikter, ett ensidigt liv där det inte finns tid för nära och kära. De flesta drömmer om frihet och självständighet. Vad drömde du om som barn? Vad ville du bli när du blev stor? Hur ville du leva? Vad tror du låg bakom drömmarna? Din barndoms drömmar är viktiga eftersom du som barn ohämmat använde hela din fantasi och skaparförmåga. Försök att fånga din barndoms känsla av frihet och självständighet även om du i dagens läge kanske inte längre tycker att flygvärdinna eller lokförare är drömarbetet. Våra drömmar förändras med drivkrafterna bakom drömmarna är ofta detsamma. Till exempel att hjälpa andra, ge service eller utöva inflytande. Vad gör du med dom drömmarna idag?

Lär känna dina drivkrafter

Vem eller vad styr ditt liv? Svaret är inte lika lätt som det först kan tyckas. Vi människor styrs nämligen av både medvetna och omedvetna drivkrafter. Med drivkrafter menas här faktorer som påverkar vem, vad eller vilken väg du väljer. Det kan till exempel vara fråga om val av livspartner, vänner, utbildning, fritidsysselsättning, yrke eller arbetsplats. En drivkraft kan vara väldigt konkret, till exempel att det är roligt att resa eller spela fotboll. Drivkraften kan också Vara lita djupare, till exempel behovet av att vara duktig, att få stå i centrum, vara älskad och få bekräftelse, eller behovet av att få bestämma. De flesta människor rör sig mellan två drivkrafter. Den ena är viljan att vara sig själv, att vara mer inifrånstyrd. Den andra är viljan att anpassa sig, att låta sig ledas, att vara utifrånstyrd.

Valde du till exempel utbildning och yrke utifrån dig själv, din egen vilja? Eller för att någon annan, till exempel dina föräldrar eller kompisar ansåg att det var ett fint och klokt val, kanske det enda rätta? Eller tog du arbetet för att du blev utvald och smickrad? Arbetar du så mycket för att andra behöver dig och att du vill vara duktig eller för att få uppskattning och hög lön för det du gör? Eller för att bidra med något viktigt i ett större sammanhang? Är arbetet utvecklande och bra för dig och din hälsa? En person som uteslutande är utifrånstyrd på arbetet känns igen i viljan att anpassa sig. Att lojalt följa chefens direktiv utan att själv tänka efter, utan att vara beredd att personligen ta ansvar för konsekvenserna. Om någon kommer och klagar förklarar personen bryskt att “Så här är det.” Eller ryggar tillbaka och hänvisar till chefens beslut.

Å andra sidan, en människa som är helt inifrånstyrd och alltid sätter sig själv och sina åsikter i främsta rummet blir odräglig att umgås och att arbeta med. Det gäller att hitta en balans mellan att vara inifrån och utifrån styrd. För de drivkrafter som vi är medvetna om och som går att förändra, om vi vill. Om vi till exempel upptäcker att vi är självupptagna och alltid går våra egna vägar utan att lyssna till andra leder insikten i bästa fall till större ödmjukhet. Även om vi alla är hänvisade till våra personliga möjligheter och begränsningar så har vi alla en möjlighet att välja i vilken riktning vi vill röra oss. Den stora utmaningen är att bli medveten om hur de egna drivkrafterna ser ut, vem eller vad det är som styr. Det kanske fortfarande är din mamma som styr fast hon sedan länge är död? Vill du fortfarande låta henne eller någon annan bestämma över ditt liv? Först när vi blir medvetna om hur drivkrafterna ser ut och vi förstår dem bättre kan vi ta ställning till om vi vill låta oss styras av dem eller inte.

Utveckla din inre kompass

Varför arbetar vi så mycket idag? Varför fyller vi hela våra dagar med så många aktiviteter som möjligt? Varför springer vi så fort? De flesta av oss gör det för att slippa vara ensamma med sina tankar och sin existentiella ångest, att slippa tomheten i sitt inre. Vi gör det för att vi inte vågar möta oss själva såsom vi är. Istället för att stanna upp och känna efter, att möta tomhetskänslan, att se vad som fattas i ditt liv och utifrån detta kunna tillföra det som fattas, driver de flesta av oss istället upp tempot ytterligare vi fruktar att tomheten ska vara bottenlös och omöjlig att fylla. Existentiell ångest är egentligen något positivt då det är vår inre väckarklocka som vill visa oss att vi lever fel och att det är något i våra liv som vi måste förändra. På så sätt kommer vi att kunna förverkliga oss själva och leva ett mer meningsfullt liv.

Men för att kunna göra det behöver vi lyssna inåt till vårt sanna jag, vår inre kompass. Att ta reda på vilka drömmar och värderingar vi egentligen bär på. Och vad i våra liv vi inte mår bra av. Att ha en inre kompass innebär att du genom egna tankar, känslor, erfarenheter, i dialog med andra, har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa. Du kanske säger: “Den där attityden skulle jag aldrig finna mig i att bli utsatt för”, “Jag tror inte på vinstdrivande företag i vårdsektorn”, “Jag tycker det är fel att slå barn”, “Jag äter bara kravmärkt kött” eller Jag bestämmer själv hur mycket jag vill arbeta”. Din personliga kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan ompröva eller lägga till nya värderingar i takt med att du tillägnar dig nya kunskaper och insikter. Kompassen är en utgångspunkt i din bas, i din inre kärna, och anger en önskad riktning.

Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vilka villkor som helst! Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Och det blir lättare att välja och säga “ja tack” eller nej tack” och känna sig nöjd med beslutet. Men det kräver träning att acceptera och leva med konsekvenserna av de val du har gjort. Till exempel om du väljer att inte arbeta lika mycket som förut är det ofta svårt att till en början inse att du inte springer i samma lopp som alla andra. Att du inte tjänar lika mycket som vännerna runt omkring dig. (Det finns ju andra värden i livet än pengar). Den som utvecklat sin inre kompass och aktivt gjort och gör aktiva val har ett bättre skydd mot stress och utbrändhet och upplever en högre grad av existentiell tillfredsställelse. Hur utvecklar man då sin inre kärna och inre kompass? Framför allt är det tre kriterier som behöver uppfyllas: självvald ensamhet, tystnad, mental inre stillhet. Att åka ensam till en stuga över en helg, gå promenader i skogen, meditation, eller yoga är olika sätt att närma sig själv och att utveckla sin inre kompass.

Likaså att lära känna efter med magen och hjärtat. Om du till exempel får ett erbjudande om ett arbete, känn efter om du verkligen vill ha arbetet. Hur känns det i magen och hjärtat när du tänker på att gå dit? Bra? Ett nödvändigt ont? En riktig utmaning? Pappa kommer att bli stolt? Varför ska du egentligen ta arbetet? Att utveckla sin inre kompass är inget vi gör över en helg, det kan ta flera år. Men det största arbetet är gjort när du betraktar och behandlar dig själv som fri och ansvarig för ditt liv och dina val.

Ditt liv, ditt ansvar, dina möjligheter

Livet är ett gör-det-själv-projekt, en spännande resa som kan bli ännu mer intressant och rafflande när du bestämmer dig för att vara chaufför på färden. Det innebär att du känner ansvar för det som händer i ditt liv. Att ta ansvar för sitt eget liv och bestämma sig för att vara den som styr får naturligtvis konsekvenser. Du kan till exempel inte längre skylla på andra när det inte blir som du tänkt och vill. Du blir tvungen att inse att du själv har en del av ansvaret i det som hänt. Men att ta ansvar innebär också stora möjligheter till utveckling och verklig livskvalitet.

Att vara chaufför på livsresan innebär bland annat att du medvetet väljer och jobbar med att tänka de tankar som visar hur du vill ha din framtid. Som god chaufför kopplar du på vidvinkeln i livet för att inte ställa till några onödiga trassligheter för dina medmänniskor. Du anpassar farten efter väglaget, ser till att hålla fordonet i bra skick och du respekterar andras körstilar.

När du känner att »jag väljer mitt liv« har du mer kontroll och resan blir mycket roligare. Att vara chaufför på sin egen livsresa är ett dygnet-runt-åtagande. Det är en livsuppgift. En bra livschaufför tar medvetet ansvar för sitt eget liv, sina tankar och reaktioner, sin hälsa och sina relationer och försöker förstå hur allt detta tillsammans påverkar både nutid och framtid. Som passagerare avsäger du dig det här ansvaret. Du saknar kontroll och kan heller inte påverka det som händer i ditt liv. Det kommer alltid att finnas någon att skylla på om ditt liv inte blev som du tänkt dig, nämligen den eller de du lämnat över ratten till. Det är alltför många människor som är passagerare under sin tid på jorden. En del har valt det medvetet, andra menar att de inte har något körkort och en del känner inte till att det är möjligt att vara förare på färden genom livet.

Om du inte vill nöja dig med att sitta bredvid kan du lära dig tekniker för att själv bli en bra förare på din livsresa. Med hjälp av mental träning kan du öka din prestationsförmåga, få större tillgång till dina inre resurser och förstå tankens och bildens kraft. När du tränar upp din mentala förmåga tar du också ansvar och kontroll över ditt liv. Genom mental träning kan du också ändra din inställning till det som sker, bli möjlighetsorienterad, dvs vända problem till positiva utmaningar, istället för att vara problemfixerad.

Istället för att gå omkring och hoppas att något ska hända som gör ditt liv bättre, får du själv ta initiativet och inse att det inte är någon annan än du själv som skapar dig ett bra liv. Det är bara du själv som kan förändra ditt liv. Om du gör det du alltid gjort, får du de resultat som du alltid fått. Om det du gör inte fungerar, är det dags att göra något annat. Du måste själv bestämma hur du vill att din framtid ska se ut och aktivt jobba för det.

Lever du det liv du vill leva? Eller följer du gamla invanda mönster? Som kanske till och med någon annan har bestämt åt dig? Du är fantastisk. Så självklart ska du spela huvudrollen i ditt liv. Det handlar inte om att vara egoistisk. Det handlar om att leva sitt liv så som man vill leva det. På ett sätt som är bra både för en själv och för omgivningen.

Var är jag nu? Du kan inte göra upp en hållbar plan om du ljuger för dig själv. Du behöver acceptera ditt utgångsläge, tex kan du inte börja träna som om du fortfarande vore tonåring. Tänk noga igenom hur du kommit hit och vilka dina metoder har varit för att åstadkomma detta. Vilka vanor vill du bli av med, och varför håller du fast vid dem? Anledningar är bra för de kan åtgärdas, ursäkter däremot är dåliga, för de finns till för att upprätthålla status quo.

Vart är jag på väg? Slappna av och andas djupt. Skapa en bild av ditt mål. Hurdan är du när du betett dig på det nya sättet i ett år? Se dig själv som glad, avslappnad, frisk. Vad gör du? Med vem? Detta är din resekatalog – nu är det dags att kontakta resebyrån och köpa biljetterna!

Gör upp en krigsplan! Gör upp en plan som du vet att du kan följa, och skrid till verket.
Små steg: Ditt nuläge bygger ofta på små felaktiga aktiviteter – ändra på dem en i taget.
Stora steg: Sky inga medel! Ta kontakt med en personlig tränare, en terapeut, köp gymkort, klipp sönder kreditkortet – du vet själv vad du behöver bäst. Du är värd att satsas på! Det enda sättet att nå ett mål är att gå vägen dit, steg för steg. Planera in ditt nya liv i kalendern och håll dig till planen

Ut med negativiteten! Hur skulle det gå för en stavhoppare, som precis före sitt hopp visualiserar hur hon springer för långsamt, snubblar på sina skosnören och faller pladask med ansiktet före i asfalten? En negativ inre dialog suger ut din kraft, och du orkar inget mer än att slänga dig på soffan och börja tycka synd om dig själv.

Dåliga vanor bryts inte: De ersätts med nya vanor! Det är näst intill omöjligt att sluta med en dålig vana, om det lämnar ett tomrum efter sig. Ersätt den istället med någonting som ger dig en positiv kick istället. Bli beroende av en snabb promenad runt huset istället för en cigg!

Släpp din rädsla! Släpp din rädsla att misslyckas, du kan inte misslyckas! Sitter du på tåget tjänar det inget till att oroa sig för om du någonsin kommer att nå ditt mål – du är ju på väg. Du tackar nej till en gräddbulle till fikat: du har lyckats! Du slänger ditt förråd av kex och godis: du har lyckats! Du går förbi kiosken utan att köpa cigarretter, du tar trapporna i stället för hissen! Öppna ögonen och se hur lätt det är att lyckas varje dag, flera gånger om dagen!

Känn din fiende! Fienden kommer i många skepnader, bli inte överrumplad! Tänk igenom situationer som kan få dig på fall och håll dig borta från lejonets håla. Ska du sluta röka eller dricka, är det bäst att hålla sig undan festerna ett tag. Ska du bli av med socker-beroendet, gå inte till godishyllan. Var även beredd på att folk runt dig kommer att testa din viljestyrka i början – låt dig inte luras till att smaka av kollegans nybakade rulltårta! Räkna med att behöva tacka nej sju gånger innan ormen i ditt paradis fattat galoppen: Du är en ny människa!

En liten miss är ingen katastrof. Om du har misslyckats med att hålla dig till planen ska du inte gräma dig över det. Du kan inte räkna med att vara perfekt hela tiden. Var förlåtande och gör något bra omedelbart efter att du gjort något “förbjudet”, så har du neutraliserat ditt samvete igen. Inte sätter du dig ner på gatan och gråter om du trampar snett heller?

Ha kul! Det kanske viktigaste i alla förändringar är att ha kul medan du gör det. Se till att din vecka blir rolig! Vad ska du hitta på? Bilda stödgrupp med polarna, träffas varje söndag över en hälsosam brunch för att snacka om hur det funkat med löftena. Gå med i en rolig hobbygrupp, börja dansa. Vissa njuter av att en ilsken personlig tränare vrålar åt dem på gymet, andra trivs bättre med att åka rutschkana med barnen i parken. Börja dagen med att lyssna på musik och hoppa på sängen! Ladda din MP3-spelare med din bästa glädjefnattmusik, boka in mys och skoj med familj och vänner. Du är bra som du är, och ännu bättre ska du bli

Lev det liv DU vill leva Läs mer »

Symtom på låg Självkänsla

Symtom på låg självkänsla?

Mycket stor forskning har visat att det är låg självkänsla och bristen på en inre trygghet som är den största orsaken till att vi vuxna och att våra ungdomar mår dåligt i dagens samhälle i dag.

Vår nivå av självkänsla påverkar nästan allt vi tänker, säger och gör, det påverkar hur vi ser på världen och vår plats i den. Det påverkar hur andra i världen ser och behandlar oss. Det påverkar de val vi gör, val om vad vi ska göra med våra liv. Det påverkar vår förmåga att både ge och ta emot kärlek. Och det påverkar vår förmåga att vidta åtgärder för att förändra saker som måste ändras.

Som ni kan se, bidrar självacceptans till utvecklingen av en sund självkänsla och kan avsevärt påverka hur vi lever våra liv. När vi har sund självkänsla är vi medvetna om vår potential, vet många aspekter som gör oss unika och vi värdesätter och respekterar oss. Ännu viktigare är dock vet vi att våra brister och / eller brister inte i sig dåligt, att de inte anger vårt värde och egenvärde. Med en sund självkänsla är vi medvetna om att det är mänskligt att ha begränsningar och gör misstag.

Låg självkänsla sätter oss även i riskzonen för ätstörningar, till tonårsgraviditeter, depression, självmord, kriminella eller våldsamma beteende, mobbning, trakasserier, drog-och alkoholmissbruk, makens missbruk, dålig arbetsprestation, skilsmässa och katastrofala förhållanden bara nämna några. Den goda nyheten är dock att precis som självkänsla utvecklas under barndomen, som vuxen, kan du lära dig att motverka självförgörande beteenden.

Några av de klassiska tecknen på låg självkänsla är: konsekvent oro och känslomässigt kaos, alltid framhäva det negativa, inte kan acceptera komplimanger, alltför bekymrad över vad andra tycker, inte litar sina egna åsikter, ofta deprimerad, själv -försummelse, ätstörningar, oförmögen att anta utmaningar, kontrollbehov, behövande, arrogant, extremt själv-defensiv, överdriven perfektionism, och en konstant behov av validering och erkännande. En person som lider av låg självkänsla kan känna sig konstant värdelös, och känner sig ofta helt hjälplös att göra något för att göra sitt liv bättre. låg självkänsla kan vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd i någons liv, och ska alltid tas på allvar och inte ignoreras.
.

Låg Självkänsla kan visa sig genom:
• Alla beroenden
• Ätstörningar
• Söker yttre bekräftelse
• depression och självmord
• social ångest
• Kommunikationsproblem
• avundsjuka, svartsjuka och girighet
• sexuellt missbruk, relationsberoenden
• avståndstagande eller ägandebehov i/till relationer
• besatthet eller undvikande av stimulans
• personer “som – älskar – för – mycket” syndromet
• antisociala beteenden
• medberoende
• arbetsnarkomani
• fanatism eller religiös hängivelse
• mobbing
• tonårsgraviditeter
• ångest, stress
• känner sig dålig, att man inte tycker att man är värd något
• gör saker som inte är bra för en
• undviker att umgås med andra
• undviker att prova nya saker
• försöker vara andra till lags i vänskaps- och kärleksrelationer
• inte tar plats och tar för sig i olika situationer
• ofta är svartsjuk eller avundsjuk på andra
• blir jätteledsen om man misslyckas med något man gör.
• saknar social kompetens
• undviker sociala sammanhang.
• går på defensiven inför en negativ situation.
• överanalyserar sina ”problem”, vilket gör dem upptagna med sina egna problem.
• kan uppvisa fysiska symtom som trötthet, huvudvärk och sömnlöshet.
• är benägna att hysa flera negativa egenskaper om sig själva som att känna värdelös, oälskad och inkompetent.
• dras till dåliga relationer som är dömda att misslyckas.
• hatar förändring i någon form.
• är benägna till negativa tankar och att vara pessimistisk. .
• är nästan alltid oroliga och rädda, tar allt personligt.
• tenderar att bli arga väldigt snabbt om de mest vardagliga saker.
• har en tendens att försöka behaga människor.
• kan inte acceptera komplimanger
• har en dålig kroppsuppfattning
• är rädda för att ta ansvar.
• misslyckas med att inse sin potential.
• gör negativa “Jag är” uttalanden hela tiden.
• ägger inte mycket tid leva i nuet
• fruktar nya upplevelser
• egna svar på nederlag eller besvikelser är överdrivna
• men ser sig själva långt ifrån perfekta.
• skryter om och överdriver arten av sina framgångar för att täcka upp känslor av otillräcklighet.
• har ett stort behov av godkännande och stöd.
• smutskastar sig själva, speglar även sitt själv prat detta med tankar som “jag inte förtjänar …” eller “jag kommer aldrig att kunna …”
• försummar sitt utseende
• undviker verklig intimitet och djupa relationer
• har en stor längtan efter materiella ägodelar.
• deltar i “hårt arbete” för att undvika att konfrontera sina personliga frågor
• uttrycker sällan sina idéer och tror inte på sig själv.
• känner sig hopplös.
• kämpar med brist på energi
• är passiva
• ser liten uppgift som mycket stor och hotfull.
• Jobb-hopping
• har en låg grad av självkännedom
• använder massor av energi för att upprätthålla en fasad
• tenderar att vara oroliga.
• är mycket känsliga för kritik
• alltför kritiska mot andra
• är socialt isolerad saknar ett stödjande nätverk.
• kämpar med missbruk
• fokuserar på det förflutna.
• ångest, depression och blyghet.
• negativa tankar om sig själva och sina förmågor.
• beroendeframkallande eller tvångsmässigt beteende (t.ex. alkoholism, drogmissbruk, mat, shopping och rökning).
• negativa och hopplösa tankar.
• oförmåga att övervinna tidigare negativa känsloupplevelser.
• undviker ögonkontakt med andra och / eller går med huvudet nedåt.
• känner obehag och isolerar sig.
• svårt att acceptera komplimanger och blir lätt sårad av kritik.
• frustration och otålighet med sig själva.
• tendens att skylla sig själv för negativa händelser och inte ta åt sig äran för positiva.
• undvikande av att risker i sitt personliga och professionella liv.
• negativ jämförelse av sig själv mot andra.
• brist på förtroende för beslutsfattande förmåga.

 

Symtom på låg Självkänsla Läs mer »

100 sätt för bättre Självkänsla

100 sätt för bättre Självkänsla
Av Kjell Haglund

Ta inte dig själv på för stort allvar!
Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg.

Bli kär i dig själv.
Tänk på vad som gör dig till Du. Precis som en blomma som behöver vattnas för att växa, lär dig att vårda dig själv på alla sätt. Älska dig själv för allt det goda som du ser och acceptera dina brister och det faktum att du är ofullkomlig. Titta i spegeln och bli kär i den reflektion som är du.

Gör listor över skäl till varför du älskar dig själv …
Skriv ner komplimanger andra människor ger dig. Vi är så snabba att tro folk när de säger elaka, ovänliga eller “brutalt ärlig “saker till eller om oss, och vi glömmer bort alla gånger vi får höra hur fantastiskt, vackra eller intelligenta vi är. Vanligtvis beror detta på vår känsla av självtvivel är starkare än vår egenkärlek. Om du kan bygga upp kärlek sidan av saken, kommer detta att börja förändras.

Bra-Boken 
Bekräfta dig själv genom att fylla i en bra-bok i slutet av varje dag. Avsluta din dag med att skriva ned dagen i fyra punkter:
1. Mindre bra: …
2. Bra: …
3. Glad för: …
4. Längtar efter: …
Med bra-boken tar du eget ansvar för den väg du väljer att gå. Du visar dig själv konkret vem du är just nu, lär känna dig själv och utvecklas som person.

Gör vad du vill – Inte vad andra tycker att du ska 
För att vårt liv ska kännas meningsfullt och så som vi vill ha det behöver vi börja med oss själva, ta reda på vad vi vill. För att kunna få en tillvaro som vi trivs med kan vissa av oss behöva träna på att strunta i vad andra tycker och tänker.

Du är värd att Älskas 
Det kan vara bra att med jämna mellanrum påminna sig om saker som:
•Jag är värd att älskas.
•Jag är värd all lycka i världen.
•Jag kan tryggt öppna upp för alla känslor som bor i mig och som vill komma fram ur mig.
•Jag är modig nog att våga välja kärleken.

Undvik negativ stress – SÄG NEJ
Lättare sagt än gjort, kanske. Men ändå, att låta en inre stress gnaga skadar vårt mående. Visst kan det vara jobbigt att säga nej, man vill inte vara bromskloss eller tråkmåns. Men genom att säga nej till något säger vi faktiskt ja till något annat. Det är det som kallas att prioritera och det kan låta trist, men är ruggigt bra mot stressråttan inuti som annars lätt gnager hål på både magen och själen.

Säg ifrån 
Det är viktigt att vi säger i från när vi känner att någon gör någonting mot oss som inte är okej. Jag hör ofta saker i stil med: ”Han borde ha förstått att det inte passade sig” eller ”Hon borde väl fattat att jag blev ledsen när hon sa så där”. Kanske är det så, men om de nu inte gör det är det vårt ansvar att meddela dem var vi står. När man säger i från är man sann mot sig själv – det stärker oss.

Skriv ner dina önskningar 
En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och nå våra mål är att vi tillåter oss att ha drömmar. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att drömmar är ett absolut måste. Ibland räcker det inte med att vi tänker våra drömmar. Vinsterna av att skriva ned våra drömmar och önskningar är att vi håller dem levande genom att då och då gå tillbaka och läsa om vad vi önskat oss.

Du är viktig 
Om vi vill ha kärlek och respekt måste vi börja med att erkänna vår egen betydelse. Vi är varken mer eller mindre viktiga än andra människor i sociala sammanhang. Men för oss själva är vi faktiskt den VIKTIGASTE i världen. Vi behöver alla bekräftelse men om vi inte lär oss bekräfta oss själva kommer den bekräftelse vi får utifrån att rinna rätt igenom.

Förlåt dig själv 
Att acceptera och förlåta, och då särskilt oss själva, är en viktig grundsten när vi behöver kraft och energi. Få saker äter kraft så mycket som skuld och skam.
Alla har vi gjort tokiga saker. Försök försonas med dina handlingar, även de felaktiga, ingen är perfekt. Att gå och önska saker ogjorda leder ingenvart. Men att se på sina fel, acceptera dem och försöka undvika att göra om dem däremot, det leder till inre trygghet.

Är du skyldig någon en ursäkt, se då till att ställa till rätta. Vi blir fria från känslan av skuld när vi tar ansvar för vår egen del.

Tänk på ett sätt som du kan göra ditt liv enklare – så gör det.
Det kan vara allt från att anställa en assistent för att köpa en bättre dator eller bara lära sig att säga “nej” oftare. Vad det än är, gör det till en prioritet. Göra en del forskning om hur man gör det hända, och sedan få gå!

Öva på att bekräfta dig själv.
Varje kväll kan du skriva ner tre saker som varit bra med dig under dagen. Om du är en högpresterande person kan det lika gärna vara att du för en gång skull tog det lugnt och gjorde ingenting. Utgå från dig själv och ta med egenskaper som modig, generös, snäll, omtänksam. Många tror att de behöver vara modiga hela dagen för att kunna säga något bra om sig själva, men det räcker med en liten stund. Tänk så här: om du ställt till det i två minuter kan det kännas som en katastrof-dag, varför då inte göra två minuters bra saker till en kanondag?

Jämför dig inte med andra
Jämför dig i stället med dig själv – bli gärna inspirerad av andra! Men känn dig aldrig sämre än någon annan för att de råkar kunna någonting lite bättre. Med god självkänsla slipper du känna dig sämre eller bättre som person än någon annan.

Välj för din skull – inte för andras
Välj att göra det du själv vill hellre än att prestera för att andra ska bli imponerade. Med god självkänsla följer vi våra egna drömmar och önskningar.
Självklart påverkas vi av vad andra tycker och tänker men försök att strunta i det och att styra ditt liv efter andras önskningar! Många vågar till exempel inte tacka nej till en chefsposition trots att de kanske inte vill ha den. Det krävs självkänsla att tacka nej till något som ger högre status och mer i lön. Har du ett yrke som du tycker om och vill ha eller är det så att du egentligen vill göra någonting annat men stannar kvar för att andra tycker att det är ett statusyrke?

Leva som du lär
Hur präktigt det än kan låta så behöver vi göra vad vi kan för att leva som vi lär om vi vill ha en god självkänsla. Ta reda på dina egna normer och värderingar – vad är rätt och riktigt för dig? Gör sedan vad du kan för att leva efter dessa. Om du tycker att skitsnack inte är okej men ändå snackar skit så kommer det påverka din självkänsla negativt. Alla saker vi gör mot våra egna normer äter självkänsla. Visst går alla går emot sina normer lite då och då, men det är viktigt att ta ansvar och därför behöver vi känna till vilka normer och värderingar vi själva har.

Var bussig mot dig själv!
Vi behöver behandla oss själva som om vi var någon vi faktiskt tycker om. Många behandlar sig själva illa. Om du är ledsen för att du misslyckats med något, till exempel på jobbet, så kanske du skriker i ditt eget huvud, kallar dig själv för pucko, medan du aldrig skulle säga det till nån annan som gjorde samma misstag. I stället skulle du, helt riktigt, säga till dem att det säkert låter värre än det är och att hon/han snart kommer kunna skratta åt det. Gör samma sak för dig själv! Behandla dig själv som någon du tycker om och njut av de 97procent som var fantastiska och oroa dig inte över de 3 procent som gick sådär.

Du duger!
Det är omodernt att känna sig otillräcklig, lägg av med det! Tänk i stället ”jag är en härlig en som gör så gott jag kan och det räcker verkligen!” Det säkraste sättet att slippa riskera och bränna ut sig är just att mata oss själva, med tankar som ”att det vi gör och är duger”. Självklart ska vi sätta mål för oss själva men vi ska inte bestämma vårt värde beroende på hur snabbt vi lyckas uppnå de. Personer som riskerar att gå in i väggen matar sig själv med tankar som att de är otillräckliga och styrs ofta av självcentrerade rädslor. Vad vi tänker är viktigt, våra tankar blir våra känslor, våra tankar blir våra handlingar.
Och våra handlingar är ju den delen av vårt eget liv som vi själv påverkar. Vi behöver med andra ord ta ansvar för våra egna tankar för att få en god självkänsla.

Gör dig fri från skam och skuld
Vill du ha en riktigt god självkänsla behöver du gör dig fri från känslor som skam och skuld. Stryk sådant som krig på jorden – det är inte ditt fel. Om du har gjort något, skadat någon – försök ställa det till rätta.

Det handlar om att förlåta sig själv, alla har gjort något de önskar aldrig hade hänt.
I stället för att tro att om du inte tänker på det så gills det inte, behöver vi få det ur oss, annars sitter det där och tar utrymme som en klibbig punkt och naggar av självkänslan. Prata ut med en vän, en coach, vägledare, psykolog, eller präst så du får ur dig det.

När du väl gjorde misstaget förstod du inte konsekvenserna, eller hade kanske inte kraft att stå emot. Tänk inte ”om jag bara inte hade gjort det”. Försona dig i stället med beslutet du tog och förlåt dig själv för att du valde som du gjorde, så kan du ta ansvar för nuet och framåt och göra ett avslut. Du behöver inte berätta det för en massa personer, det går lika bra att skriva ner det på ett papper och elda upp det!

Lev i nuet
Öva på att vara här och nu i stället för att leva i och älta det förgångna eller oroa dig för i morgon. Det enda vi kan påverka är nuet. Vi kan öva på och lära oss att njuta av livet här och nu. En del längtar bara efter fredag eller efter semestern – skit i det, gör vad du kan för att vara i nuet i stället.

Stanna upp
I dag är valmöjligheterna många och det är frihet, men det kräver också en balans i vårt inre att klara av att göra alla dessa val. I den tid vi lever nu krävs det mer självkänsla hos individen för att hantera livet på livets villkor. Vi har andra möjligheter, krav och förväntningar. För att hantera det och inte bara nå dit vi vill utan också må bra på vägen dit, behöver vi stanna upp regelbundet. Bli medveten om vad du tänker och tycker. Om livet är en plåga i fem år på vägen till ett mål kommer vi förmodligen inte att kunna njuta av det när vi väl når fram.

Om du vann 10 miljoner, vad skulle du göra annorlunda i livet?
Det handlar inte om att köpa ditt drömhus eller åker på världsturné kryssning eller ens donera tomten till välgörenhet (eftersom pengar är roten till allt ont?). Tänk på vad du verkligen skulle förändras, de olika aktiviteter du vill delta i. (Okej, kanske du vill i huset, eftersom du har ett behov av en säker hemmabas att driva din verksamhet. Eller du åka på en världen kryssning , eftersom det är där du hittar de flesta människor att starta nya evangeliska religion …)

Om du skulle dö om 6 månader (och hade perfekt hälsa under tiden),
hur skulle du spendera tiden?
Det är möjligt, om du lever helt och hållet som du vill, att du inte skulle ändra något. Det fanns någon författare eller andra, som bara fortsatte att skriva när han fick veta att han bara hade några månader kvar att leva. Han kände uppenbarligen att han levde sitt livs ändamål. Men du? Jag kan verkligen tänka mig ett par saker jag skulle vilja klämma i. Det finns fortfarande några platser jag vill besöka, mycket mer dans att göra och så många fler saker att skapa.

Ändra dina tankar för att få bättre självkänsla
Börja tänka på saker du lyckats med snarare än att låta ditt huvud förmörkas av allt du tycker att du misslyckats med. Allvarligt talat. Det är ditt jobb att bli din egen bästa vän och inte trycka ner dig själv. När du märker att du börjar trycka ner dig själv, säg stopp och sluta göra det. Efter ett tag kommer du märka att den där tyrannen i ditt huvud tystnar mer och mer.

Jobba med att bli bättre på att slappna av så kommer självkänslan
Det finns massor av sätt att lära sig att slappna av och vilket du väljer beror på vad du trivs med. En del gillar yoga, andra att promenera i skogen. Att kunna slappna av och hitta sätt att göra det på hjälper dig att känna dig positivt laddad och skapar förutsättningar för att få ett bättre självförtroende.

Börja belöna dig själv
När du klarar av saker är svåra måste du lära dig att belöna dig själv för det. Det är du som är ansvarig för att bygga ditt självkänsla, ingen annan, så du måste börja ta hand om dig själv och peppa dig själv mer. Du är värd det och alla skäl till att belöna dig själv är bra för självförtroendet.

Följ ditt eget hjärta istället för att försöka följa alla andras förväntningar
Det finns människor som tillbringar ett helt liv med att försöka tillfredsställa andras behov. Det bästa är att det aldrig är för sent att ändra på det. En del människor är experter på att tala om för andra hur de ska leva sina liv och ofta är det bara ett bevis på deras egna tillkortakommanden. Det är bara du som vet vad du är intresserad och inspirerad av. Det är ju för sjutton ditt liv!

Sätt dina egna mål
För en del passar det att skriva ner sina mål så att de kan se dem. Andra har sina mål i huvudet men det fina med mål är att du styrs emot dem om du vill nå dem tillräckligt mycket. Att nå mål, även små, är väldigt bra för självkänslan. Börja sätta mindre mål och öka ut dem allteftersom.

Utmana det du trodde att du trodde
Många människor har blivit påverkade att tro på något som de egentligen inte tror på. Det kan vara en väg man tagit för att andra förväntat sig det eller att andra fått dig att tro att du är mindre värd än dem. Utmana det här och släng bort allt gammalt skräp som du egentligen inte tror på. Det här är såklart en process som kan ta tid beroende på hur djupt det sitter men om du verkligen vill – och kanske tar hjälp av någon – så kan du bli friare och få större självkänsla.

Gör en bra övning för självkänslan
Ta ett papper och penna och skriv ner alla egenskaper du beundrar hos andra. Det kan vara sinne för humor, integritet, ärlighet eller förmåga att tala inför folk. Gör listan så lång du kan. Vet du vad du har fått fram nu: Jo, en lista över vem du själv vill vara. Ta en av egenskaperna varje dag och använd på något sätt. När du har betat av hela listan lovar jag att du kommer att känna dig starkare. Du har övat på att bli mer som du vill vara. Sedan är det bara att fortsätta med det varje dag.

Gör mer av det som ger dig energi
Det gör du genom att lägga så mycket tid du kan på saker som du gillar att göra. Det spelar ingen roll om det handlar om att lägga mer tid på en särskild hobby eller att skapa tid för att umgås med en särskild vän – att göra det du gillar mycket mer kommer att lyfta din självkänsla. Du mår bra och att må bra både ger självkänsla och skapar en grund för att göra det ännu bättre. Och samma sak tvärtom. Lägg mindre tid på sånt som du inte gillar att göra. Försök att skala bort saker du inte gillar så mycket du kan.

Träna för att få bättre självkänsla
Faktum är att fysisk träning påverkar kroppens belöningssystem så mycket att träningen i sig ger dig självförtroende. Det är bevisat. Om du får igång din kropp mer så får du bättre självkänsla och skapar en grund för att bygga en ännu bättre självkänsla. Det viktiga här är att du ska ha ett mål som ligger minst ett år framåt. Sluta lura dig själv att tro att du kan gå ner i vikt/bygga muskler på tre veckor. Ingen kan det. Alla vill det. Kvällstidningarna lever på att få folk att tro det. Gå inte på det.

Mät och möt dina rädslor
Alla är rädda för olika saker. Om du skriver ner vad du är rädd för kan du också gradera rädslorna. Gör det från 1-5 där 1 är lite rädd och 5 är mycket rädd. När du skrivit ner dina rädslor är det dags att börja jobba med dem. Börja med att möta dina rädslor på nivå 1 och gör det till ditt jobb att klara av dem minst fem gångar innan du går vidare uppåt. Det här är ett bra sätt att se att du klarar mycket mer än du tror. Skriv ner hur det kändes när du klarade en uppgift. Det är bra eftersom du glömmer bort det annars. Och självkänslan kommer på köpet.

Sätt allt som händer i rätt perspektiv
Om något händer som påverkar din självkänsla negativt är det lätt att bli för fixerad eftersom man har fel perspektiv. Istället för att bli nedslagen – tänk: Kommer det här att vara en stor sak om fem år? Oftast så kommer du att säga ett klart nej. Oftast kommer du att känna att du inte ens kommer att komma ihåg dagens händelse om fem år. Så slappna av.

Byt umgänge
Allvarligt talat – de personer du omger dig med kan lyfta eller sänka din självkänsla. Dina vänner – är de verkligen dina vänner? Vilka är peppande och goda och vilka ger dig dåligt självförtroende? De goda kan vara andra än du tänkte först och samma sak tvärtom. Studera och tänk på vad din omgivning ger dig och försök att få mer tid med de goda och mindre tid med de dåliga.

Eliminera självkritik.
Kritiserar du ofta själv över den minsta sak? Finns det en liten röst inne i ditt huvud som ofta säger att du är inte bra eftersom du är dum eller gör misstag. Om du upptäcker att du kritiserar dig själv ofta gör en insats för att stoppa självkritik.

Var snäll och positiv.
När du börjar tänka vänligt och positivt om dig själv, växer den kärlek du har för dig själv. Gör det till en vana att berömma dig själv varje dag, framför spegeln. På grund av sådana tankar, åtar du dig naturligtvis göra åtgärder som stödjer din utveckling.

Erkänn din insats.
Det är inte alltid som att vinna eller komma upp toppar i allt du gör. Många gånger är det ansträngningen som räknas! Bekräfta att du har gjort ditt bästa, även om du har misslyckats med att ge konkreta resultat.

Släpp bekymmer.
Älska dig själv du måste släppa din oro. Det är ett fruktansvärt sätt att leva ett liv fyllt med konstant oroande. Jag kan intyga det! Oroa inte hjälpa till på något sätt. Det kan inte på egen hand, få saker att hända. Endast kloka åtgärder kan! Så istället för att oroa, spendera tid att tänka på vad du kan göra för att hjälpa till i situationen. Om situationen är utanför din kontroll, sedan göra en begäran till universum / Gud om vad du vill. Därefter överlämna ditt resultat.

Lita på dig själv.
Har förtroende för din förmåga. Vet att du har förmågan att göra viktiga förändringar för dig själv, så länge du sätter ditt hjärta till det. Du kan också försörja dig genom att visualisera önskade resultaten.

Var sanningsenlig mot dig själv.
Om du vill Älska dig själv måste du vara sanningsenlig om dina egna känslor. Om du är nöjd, bekräfta glädje. Om du är ledsen, erkänner sorg. När ni talar sanning om dina känslor, försöker du inte att ljuga för sig själv eller försöka begrava dina negativa känslor. Istället erkänna vad du känner ger en bra guide till vad dina tankar är. Och som vi alla vet, tankar kan ändras, så att läkning och själv tillväxt kan ske.

Uttrycka tacksamhet.
Uttrycka tacksamhet för den person som du är. Till exempel, odla en förståelse för dina styrkor och gåvor. Också en känsla av tacksamhet att du är vid liv och väl, och fullt kapabel att göra en skillnad i ditt liv.

Vårda dina drömmar.
Varför förneka sig själv dina drömmar? När du vårdar dina drömmar, skulle du älska det liv som du leder. Varje ögonblick att du lever är en glädje eftersom du uttrycka dig fullt ut.

Öka ditt självförtroende.
Gör ett medvetet försök att leta efter möjligheter som kan bidra till att förbättra ditt självförtroende. Till exempel, om du är särskilt bra på att göra någonting, avsätta mer tid att njuta och förbättra dina kunskaper på den. Att veta att du har särskilda gåvor kan öka din självkänsla.

Koppla av.
Ge dig själv utrymme att ta pauser då och då. Om du tillbringar din tid att arbeta, utan att uppmärksamma din hälsa, det innebär också att du inte älskar dig själv tillräckligt bra för att ta hand om din egen kropp. Fyll din tid med tystnad, lugnande musik och visioner av skönhet, något som ger näring din själ.

Ha kul.
Injicera lite kul i ditt liv. Livet är tänkt att vara en trevlig. Ta inte liv eller dig själv på för stort allvar. Om du kan tänka på livet på detta sätt, slappna du automatiskt och sluta oroa över saker som inte är viktiga.

Ta hand om din kropp.
Det är viktigt att du stärker dig själv med rätt kost och regelbunden motion. Din kropp är ett tempel och du bör behandla det med respekt, kärlek och omsorg. Det har visat sig att avsaknaden av egenkärlek är ofta de bakomliggande orsakerna till tillstånd som ätstörningar, fetma eller andra sjukdomar

Lär dig att se skönhet.
När du lär dig att se skönhet i allt, kommer du också se skönheten i dig själv. Därför stannar för att lukta på blommorna. Märka allt. Känn allt. Den rosa rouge av blommor i din trädgård, grönska i slätter, viskning av den milda vinden, eller de otaliga nyanser av en kvällshimmel.

Att bekräfta sin omgivning
När du väljer att se andra, att glädjas med din omgivning, så bekräftar du dem. Tänk efter, visst känns det bra när någon säger till oss: vad roligt att du vann – eller så härligt att du ska få resa till Hawaii på din semester. ¬Personen som säger så till oss har ju sett och noterat det vi är och vad vi håller på med. Den som vågar glädjas med andra bekräftar sina med¬människor, och det funkar åt båda hållen. Den som blir sedd ser dig.

Behandla andra som dig själv
Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad, det är fint det. Visst blir det mesta lite trevligare om vi vågar och orkar visa glädje inför andras framgångar?
För det betyder ju att de kommer göra detsamma för oss framöver.

Handla efter din passion.
Handla när du känner ett starkt energiflöde. Gör mer av det som du tycker om att göra. Din passion visar sig i sysselsättningar som får dig att glömma hur tiden går.

Var selektiv.
Sluta göra saker som du bara gör pliktskyldigast. Lägg märke till skiftningar i kroppens signaler. Ifrågasätt dina motiv när du gör dina val.

Lyssna.
Följ upp återkommande intuitiva budskap. Var uppmärksam när någon föreslår en möjlig väg.

Satsa.
Gör det som krävs för att komma i rörelse mot det som din intuition säger till dig att göra.

Var öppen.
Du vet aldrig. Allt är möjligt hela tiden

Var tillitsfull.
Lita på den process du befinner dig i. Det finns inga tillfälligheter.

Om du inte vet var du ska börja.
Börja vad som helst. Börja där du är. Ta små steg i den riktning du vill gå. När du skjuter upp saker, i synnerhet när du vet vad nästa steg borde vara, förspiller du bara energi. Att börja vad som helst betyder att du kan börja röra dig mot det du önskar ska bli verkligt. När du lägger ner själ och hjärta i att göra det bästa du kan i vilken situation som helst, arbetar du utifrån en känsla av meningsfullhet, som kommer att leda till att du uttrycker din sanna personlighet bättre.

Håll sinnet öppet och uttryck tacksamhet för det du redan har.
I dag är en ny dag. Vad som än har hänt förut är den här dagen en alldeles ny gåva att njuta av. Vad som helst kan hända idag. Vad som helst är möjligt.
Du befinner dig alltid i början. Du har alltid valmöjligheter.

Ändra ditt sätt att tänka på mat.
Så många av oss fastnar att tro att maten är “bra” eller “dålig” och det finns ingen däremellan. Associera ett ord som “bra” eller “dåliga” med en typ av livsmedel inte hjälpa oss, betyder det inte något, gör det bara vi känner skuld eller som vi borde “göra bättre”. Vad har hjälpt mig att tänka på mat som rent bränsle för min kropp, och med tanke på hur det kommer att få mig att känna eller hur mycket energi det kommer att ge mig. Jag vet att min kropp (& min hjärna) fungerar bättre när jag matar mig med färska råa grönsaker och massor av vatten och frukt, och att jag känner trög och värdelös när jag äter öser forkfuls pasta. Om du kan tänka på mat på det sättet, det finns mindre skuld, och du känner dig mer informerade och medvetna.

Verkligen lyssna på människor när de talar.
Titta på dem, ögonkontakt och vara närvarande. De kommer att känna bra att du bryr dig tillräckligt för att korrekt engagera dem, och du kommer att må bra i gengäld.

Ha media Time-out dagar.
Begreppet att göra detta skrämmer mig, men jag vet att det måste ske. Håll dig borta från din dator, telefon och TV för en hel dag. De av oss är som teknik missbrukare kommer att bli galen på denna idé, men det är en ännu större tecken på att vi skulle prova. Så många av oss använder teknik för att distrahera oss själva och hålla våra sinnen upptagen, när vi skulle vara långt bättre betjänt av att bara sitta stilla och lära sig att vara bekväm ensam.

Har den “besvärliga” konversation.
Du har hållit det inne för länge. Bit ihop, ta ett djupt andetag, och berätta sanningen. Var försiktig men ärligt. Ingen kan förutse hur de kommer att reagera, men det spelar egentligen ingen roll. Det är dags. Säg det, och gå vidare.

Utöka dina intressen. Prova något nytt. Lär dig ett språk. Gå till platser du aldrig varit. Gör saker du inte har gjort förut. Du har rätt till ett fantastiskt liv.

Be om hjälp.
Oavsett vad du går igenom, har någon annan varit med om tidigare, och komma ut på andra sidan. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt – inte rädd att be någon om råd eller hjälp. Det kan göra en enorm skillnad.

Vet att du är bra nog HELA TIDEN.
Ja, det är du.

Låt dig styras av din intuition. Alla svar kommer inifrån. Leta efter tecken och uppmärksamma din magkänsla. Du kommer att höra två inre röster när du behöver fatta ett beslut. Den tysta rösten är ditt högre jag, den höga röst är ditt ego.

Sluta döma människor.
Wayne Dyer sade: “När du dömer en annan, behöver du inte definiera dem, då definierar du dig själv.” De kritiska röster inom dig får en stor träningspass när du låter dem gå löst på någon annan, och det är som träning för den stora händelsen – att döma dig själv. Om du inte utöva dessa röster, kommer de att försvinna så småningom helt, vilket gör att du en mycket lyckligare människa.

Utforska din sexualitet.
Om du inte vet mycket om vad som gör dig kåt, besluta att det är dags att ta reda på det nu! Sedan, när du vet! Var inte rädd att berätta för din älskare vad du verkligen vill, vad du önskar att de skulle göra eller komma med förslag. Om de är hotade av det faktum att du är i samklang med din sexualitet, då är det inte värt det! Som Jay-Z skulle säga, det finns andra “låsa upp sina verkliga önskningar är kraftfullt och potent & viktigt. Bagatellisera det inte & acceptera inte något mindre.

Express kärlek på så många sätt som du kan.
Berätta för dina vänner att du älskar dem, säga tack och mena det, le ditt största & mest uppriktiga leende mot främlingar på gatan, krama människor längre tid än normalt. Ju mer kärlek du ger ut, desto mer byggs inom dig och ju mer du får tillbaka.

Upptäck kraften i det roliga. Egen kärlek kräver tid att koppla av, spela upp och skapa ansikte mot ansikte interaktion med andra. Vår snabba värld skapar en konkurrenskraftig galenskap som inte lämnar utrymme för lek. Dr Stuart Brow säger: “Motsatsen till lek är inte arbete, det är depression

Bli medveten om själv försummelse och avvisande. Bli medveten om dina val. Fråga dig själv flera gånger under dagen, “Hedrar detta val mig?”

Håll livet enkelt .
Alltför många av oss alltid över analysera och leta efter de mest komplicerade sätt att göra saker i livet. Ibland liv var tänkt att vara enkel – en promenad genom parken, ett enkelt ja eller nej svar, eller en lugn kväll med familjen. Försök inte röran ditt liv med onödiga beslut genom att göra allt komplicerad och komplex. Håll det enkelt!

Glöm din “att göra” lista och bara vara.
Det är då du kommer att ha som roligast och uppleva de mest fantastiska äventyr. Livet är mycket mer spännande och underbart när du kastar all försiktighet och gör något löjligt.

Lyssna på nya typer av musik
Bollywood? Rap? Hårdrock? Reggae? Sök det och njuta

Dansa Loss
“Att dansa är att svettas. Och att svettas är att meditera, svett är heligt vatten. Svett är en uråldrig och universell form av självhelande. Ju mer du dansar , desto mer svettas du. Ju mer du dansar, desto mediterar du. Ju mer du mediterar, desto närmare extasen kommer du”.

Behandla andra med kärlek och respekt .
Att föra glädje till andra människors liv hjälper dig att hitta glädje i ditt eget. Dessutom kommer de som du behandlar väl betala troligt att du med samma vänlighet.. Gradvis kommer du att börja känna din värd genom leenden av tacksamhet. Men inte bara vara mycket snäll mot människor så att du kan få kunglig behandling.

Börja tänka på Alla hjärtans dag som en dag för dig.
En dag att sola sig i glansen av dig. En dag för att fira att det så här långt. En dag att helt få rabatt på hur rad du är. Unna dig, snötäckta, ha ett bad som lämnar dig mjuk och rynkig. Har en lång tupplur och drömmer. Äger den, gör den din. Gör sedan samma nästa år, och nästa, och nästa …

Sluta oroa dig andras åsikter.
Det spelar ingen roll om det är ett utlåtande från en främling eller din make, ibland låter vi vad andra människor tycker avgör hur vi lever våra liv … och det är löjligt. Ytterst deras tankar om vad vi gör och hur vi gör det är irrelevanta – det enda som betyder något är att det sitter bra med dig.

Öva på att vara nöjd .
Hur många gånger har du hört någon säga: “Om jag bara hade några dollar skulle jag …” eller “Om jag bara hade en annan ledig dag kunde jag ….”? Många människor vet inte hur man ska vara nöjd med vad livet ger dem. De är så upptagna med att vilja ha mer att de slösar bort vad livet redan har gett dem.

Erkänn att livet är alltid bara är vad du gör det till.
Så varför inte göra det magiskt, underbart, vackert & konstigt?

Se upp för obeslutsamhet .
Ingen sa livet är lätt, och ibland måste man göra svåra val. Aldrig skjutit upp ett beslut som du kan göra i dag. Du kan missa några av de bästa och mest spännande möjligheter i världen, eftersom du var obeslutsam. Framgångsrika människor fick inte var de var på genom att förlänga eller att gå fram och tillbaka på beslut!

Förstå vad det är som gör dig lycklig.
Alla har unika behov för att uppnå lycka och vad som gör en person glad kan vara mycket annorlunda än vad som gör någon annan glad. Frossa i din personlighet och inte oroa dig inte dina önskningar är kanske inte jämförbara med de av dina kamraters

Respektera dig själv 100% …
& Acceptera inte något mindre från någon annan.

Gör det bästa av varje tillfälle.
Även när du är trött, rädd eller nervös. Gör åtagandet att leva djärvt.

Uppskatta människor i ditt liv.
Eftersom alla har en möjlighet att välja om de vill vara i ditt liv eller inte! Om du inte visar dem hur mycket de betyder för dig, kanske de inte stannar kvar, och det är en svår läxa att lära sig. Var snäll mot dem. Låt dem veta hur mycket du uppskattar dem hela tiden. Du kan inte vara alltför kärleksfull!

Verkligen ta tid för dig själv.
Om du ständigt studsar från arbete till socialt engagemang och tillbaka igen, det är oundvikligt att du kommer att känna sig utmattad och sliten. Ta lite tid för dig själv du är så värdefull och något som många av oss glömmer. Vakna upp en halvtimme tidigare och gör yoga eller sol hälsningar, eller sitt i en bekväm stol och göra några djupa andetag – allt för att få dig jordad och centrerad för dagen. Det gör en enorm, enorm skillnad för din livskvalitet.

Gör magi varje dag.
Det är värt den lilla mängden extra ansträngning att odla ett vackrare liv.

Volontär.
Välj något som är viktigt för dig och se vad du kan göra för att hjälpa. Kan du erbjuda tid, pengar, din röst eller inflytande? Många människor skulle verkligen, verkligen uppskatta din hjälp och uppmärksamhet.

Dansa offentligt.
Det är mycket befriande om du aldrig har gjort det förut! & Även om du har … Dansa i biblioteket eller någon annanstans! Orsaka en scen. Få folk att le.

Nöj dig inte med saker bara för att “det har alltid varit på detta sätt”.
Kanske det brukade vara så, eller kanske det är så för andra människor, men inte för dig! Ett status quo! Kompromissa inte med saker som är viktiga för dig!

Var medkännande.
Ibland är det svårt att förstå andra människor, eller se var de kommer ifrån, men om du gör ett åtagande att vara medkännande, kommer du att få en djupare förståelse av den mänskliga naturen. Det kommer att göra dig mycket mer fredlig, för när du kan se var människor kommer ifrån, är det svårt att vara arg!

Hantera din egen agenda.
Vill du verkligen ha ett socialt liv som ser ut så här, eller är det bara vad du tror. Låt inte någon industri eller samhälleliga standard att trakassera dig. Du börjar veta vem du är, och det är värt att hänga på.

Men samtidigt håll detta i åtanke:
“Enkelt uttryckt, tror du att saker eller personer gör dig olycklig, men detta är inte korrekt. Du gör dig själv olycklig. “Tack, Wayne Dyer.

Kom med din egen definition av andlighet.
Det behöver inte vara religiösa eller wodoo det kan också bara vara ett sätt att återknyta sig till nuet. Vissa människor gör detta genom att dansa, andra genom att meditera. Vad det än är, göra tid för det i ditt liv, och gör det till en prioritet.

Dela dina drömmar.
Var inte rädd. När du delar en dröm med någon som älskar dig, du öppnar dig för nya idéer, nya kontakter och ibland ett extra par händer för att kasta i! Vara modig.

Umgås med människor som gör bra saker.
Det kommer att återinföra din tro på den mänskliga rasen och påminna om den inneboende godhet som finns i människor. Mycket mer upplyftande än att umgås med pessimister!

Införliva meditativ ritual i ditt liv.
Jag tror att ordet “meditation” anser många människor bara vara flum, men det behöver det inte vara. Min uppfattning om meditation är att det rensar ditt sinne. Walking meditation du gå ut genom dörren och bara fortsätta, låta alla tankar gå så fort de flyter in i ditt medvetande. Inte döma eller slå dig själv om ditt sinne skriker efter uppmärksamhet de första gångerna du gör det, det är helt normalt. Det är verklig klarhet i sinnet och så fantastiskt och värt att använda.

Tänk på vad du vill att temat för ditt liv ska vara.
Är det en episk kärlekshistoria eller ett stort äventyr? Eller är temat något enklare, och kunna sammanfattas med ett enda ord? “Discovery” eller “frihet”? Hur kan du få det temat i ditt dagliga liv?

Fira sätt att du har vuxit och förändrats.
Tillväxten är god, är förändring underbara, evolutionen fantastiskt. Det är ett bevis på att vi är på en väg, att vi kommer någonstans, att vi lever ut vår berättelse till sin fulla potential. Baka själv en kaka eller nåt!

100 sätt för bättre Självkänsla Läs mer »

Hur är din Självkänsla

HUR ÄR DIN SJÄLVKÄNSLA?

Utdrag ur boken Hitta din JAG styrka (Självkänsla)
Av Kjell Haglund

Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?

Självförtroende handlar om att tro på sin egen förmåga att prestera. Självkänsla handlar om hur det känns att vara just du. Det vill säga att självförtroende är att göra medan självkänsla är att vara. När vi har en god självkänsla känner vi att vi är härliga och duger precis så som vi är. Problem uppstår när vi blandar ihop självförtroende med självkänsla och tror att vi är det vi gör.

Självkänslan är grundläggande, den är din bas eller ditt fotfäste. En människa som har bra självkänsla har en egen inre kraftkälla som bär henne genom livets olika skiften. Hon har förmåga att ha djupa och nära relationer och har som person tydliga konturer. Hon har förmåga att hitta sin egen nisch och att använda sin kompetens eftersom hon inte hämmas av inre blockeringar. Hon uppfattar sig själv som en unik person som har ett värde bara genom att finnas till. Hon har inget behov av att gå in i symbiotiska relationer eller att använda projektioner på ett överdrivet sätt.

Hur kan bra självkänsla märks?
När man har bra självkänsla märks det genom att jag:
• känner att jag duger, trots att jag inte är bra på allt
• tar ansvar över mina val, mitt liv och min framtid
• känner förtroende för att jag klarar av det jag vill uppnå
• värderar, bekräftar och uppskattar mig själv
• tar ansvar över min hälsa och mitt välmående
• sätter sunda gränser för mig själv och mot andra
• ser till att njuta av att göra roliga och positiva saker
• kan ta emot vänlighet, hjälp och gåvor
• bryr mig om andra och ser aktivt till att mina medmänniskor har det bra
• känner att jag har rätt att ta plats, att synas och höras och
• att jag känner mig respekterad
• vågar tala om hur jag mår eller vad jag tycker
• accepterar att alla inte kan tycka om mig
• känner att jag har rätt att säga både ja och nej till allt
• kan be om hjälp när jag behöver
• känner att jag är värd att må bra,
• sköter om mig själv och gör saker som får mig att må bra
• törs prova nya saker och nya situationer
• vågar misslyckas
• törs ta kontakt med människor
• kan ge både positiv och negativ kritik till andra
• står för den jag är och hur jag ser ut
• känner sig okej även om inte allt är perfekt
• törs stå för det jag gör och det jag har gjort
• kan erkänna misstag och be om förlåtelse om jag gjort någon illa
• kan belöna och berömma mig själv.
• vet vem jag är och vågar visa vem jag är
• känner att jag är någon, att det jag gör, tänker bottnar i den jag är.
• tar ansvar för mitt handlade, utan att ensidigt styras av omgivningens gillande eller ogillande.
• gör det som känns riktigt utan att kasta ängsliga sidoblickar på omgivningens förväntningar, inför det jag gör.
• inser att jag inte kan vara bra på allt, att jag inte har tillräckliga kunskaper om en del saker.
• blir inte rädd för min egen osäkerhet utan istället visar den
• accepterar mina svaga sidor och arbetar med dem, eller lever med dem, allt efter vad jag bestämmer mig för.
• bottnar ända in i mitt innersta, känner en inre trygghet.
• äger mitt beteende, jag är självständig
• Jag finns till, Jag är unik, Jag är trygg

Man stands between boulders on summit, arms out

God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vad du kan göra. Det ger dig mod att prova nya saker och kraften att tro på dig själv. Det låter dig respektera dig själv, även när du gör misstag, och när du respekterar dig själv så respekterar andra dig också. Det hjälper dig också att göra bra val om din kropp och själ. Om du tror att du är viktig, kommer du att vara mer benägna att göra bra val. Om du har bra självkänsla vet du att du är smart nog att fatta egna beslut. Du värdesätter din säkerhet, dina känslor, din hälsa, ja hela dig själv! God självkänsla hjälper dig att veta att varje del av dig är värt att ta hand om och skydda.

När din självkänsla är hög så visar sig livet på ett positivt sätt, du känner dig säker, du njuter av livet, ser svårigheter som utmaningar, du kan vara påstridig och säga vad du vill och känner och du låter indra andra människor behandla dig illa och dra nytta av dig. Du kan stå upp för dig själv, tro på dig själv och tro att du är värd lika mycket som någon annan. Naturligtvis är det OK att ha upp-och nedgångar i dina känslor, men med låg självkänsla är det inte OK.

Självkänslan har stor betydelse när det gäller att fullt ut utnyttja sina resurser. Ett god självkänsla medför att du känner dig fri, stark och törs satsa. Man kan säga att trygghet är en väsentlig grundval för självkänslan .En stark och positiv självkänsla handlar om att man tycker att man duger och är bra som den man är. Ibland blandar vi ihop självkänsla med självförtroende. Självförtroende handlar mer om att veta att man är duktig på att prestera, att man klarar av att göra saker.

I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en god självkänsla, då vi tror att vår självkänsla ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke. Det innebär att vi har bara en påklistrad självkänsla utan att känna efter vilken vi är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar. Att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är, vilken status vi har,

Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad arbetet, skolan, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt hur all annan påverkan anser att vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

Hur är din Självkänsla Läs mer »

Rulla till toppen